THÔNG BÁO BẦU CỬ TIỂU BANG TEXAS CÁC QUẬN FORT BEND, HARRIS VÀ WALLER KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "THÔNG BÁO BẦU CỬ TIỂU BANG TEXAS CÁC QUẬN FORT BEND, HARRIS VÀ WALLER KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY"

Transcription

1 THÔNG BÁO BẦU CỬ TIỂU BANG TEXAS CÁC QUẬN FORT BEND, HARRIS VÀ WALLER KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY GỬI TẤT CẢ CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỢP THỨC CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY: THEO ĐÂY, XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong phạm vi và trên toàn KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY vào ngày 7 tháng Mười Một, 2017, chiếu theo các trích lục sau đây từ Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Tòa Nhà Trường Học đã được Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Độc Lập Katy thông qua và phê chuẩn vào ngày 21 tháng Tám, 2017: * * * * * VÌ VẬY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY RA LỆNH: Mục 1. Yêu Cầu Tổ Chức Bầu Cử; Ngày; Các Cử Tri Hội Đủ Điều Kiện; và Giờ. Một cuộc bầu cử ( Cuộc Bầu Cử ) sẽ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 7 tháng Mười Một, 2017, có nghĩa là ít nhất bảy mươi tám (78) ngày kể từ ngày thông qua lệnh này, trong phạm vi và trên toàn địa giới của Học Khu, trong đó tất cả các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu sẽ được quyền bỏ phiếu. Theo đây Hội Đồng Quản Trị thấy rằng việc tổ chức Cuộc Bầu Cử vào ngày đó là vì lợi ích công cộng. Giờ mở cửa các phòng phiếu trong Cuộc Bầu Cử sẽ từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mục 2. Hợp đồng với các Quận Fort Bend, Harris và Waller để tiến hành Cuộc Bầu Cử. Chiếu theo Mục và , Bộ Luật Bầu Cử Texas, bản tu chính, Học Khu dự định ký hợp đồng với các Quận Fort Bend, Harris và Waller, Texas ( Các Quận ) để tiến hành Cuộc Bầu Cử và thực hiện một số dịch vụ bầu cử cho Học Khu liên quan tới Cuộc Bầu Cử, bao gồm tất cả các nhiệm vụ giám sát và quản lý hành chánh liên quan tới việc tiến hành Cuộc Bầu Cử. Giám Đốc Học Khu và các nhân viên và chuyên gia tư vấn khác của Học Khu sau đây được ủy quyền thương lượng (các) thỏa thuận giữa Học Khu và các Quận ( Các Hợp Đồng Bầu Cử Kết Hợp ) và việc ký các Hợp Đồng Bầu Cử Kết Hợp đó giữa Học Khu và các Quận theo đây được cho phép và phê chuẩn. Mục 3. Các Phân Khu Bầu Cử; Các Phòng Phiếu; Các Viên Chức Bầu Cử. Trừ khi có qui định khác trong tài liệu này, các phân khu bầu cử cho Cuộc Bầu Cử và ranh giới của các phân khu đó, các phòng phiếu, các trưởng ban điều hành phân khu và trưởng ban điều hành dự khuyết cho các phân khu bầu cử theo đây được thiết lập như sau: các phân khu bầu cử, các phòng phiếu và các trưởng ban điều hành phân khu và các trưởng ban điều hành dự khuyết cho Cuộc Bầu Cử sẽ do các Quận quyết định và được các Quận sử dụng cho các cuộc bầu cử kết hợp của các Quận sẽ được tiến hành cùng với Cuộc Bầu Cử. Các phân khu và phòng phiếu đó được trình bày chi tiết hơn trong Phụ Lục A kèm theo đây. Trong trường hợp Giám Đốc Học Khu đôi khi thấy (a) rằng một hoặc nhiều địa điểm bỏ phiếu được thiết lập và quy định trong tài liệu này sẽ không có sẵn hoặc không phù hợp cho mục đích sử dụng đó, hoặc việc dời một phòng phiếu sẽ có lợi nhất cho Học Khu, hoặc (b) trưởng ban

2 điều hành phân khu hoặc trưởng ban điều hành dự khuyết được bổ nhiệm theo lệnh này hoặc sau này được chỉ định sẽ không hội đủ điều kiện hoặc không rảnh để đảm nhận chức vụ, Giám Đốc Học Khu theo đây được phép ấn định và bổ nhiệm bằng văn bản các phòng phiếu, các trưởng ban điều hành phân khu hoặc các trưởng ban điều hành dự khuyết thay thế, và thông báo việc đó theo đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử và khi thấy thỏa đáng. Mục 4. Kế Hoạch Đề Nghị. Tại Cuộc Bầu Cử sẽ đệ trình cho các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu kế hoạch đề nghị sau đây ( Kế Hoạch Đề Nghị ): KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ) CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY ( HỌC KHU ) CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN $609,200,000 ĐỂ XÂY, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG HỌC KHU (BAO GỒM PHỤC HỒI, TU BỔ, MỞ RỘNG VÀ CẢI TIẾN CÁC TÒA NHÀ ĐÓ), VÀ MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CHO ÁP DỤNG VÀ THU CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU, Ở MỨC ĐỦ, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GỐC VÀ LÃI SUẤT CỦA CÁC TRÁI PHIẾU KHI TỚI HẠN, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐÃ KÝ LIÊN QUAN TỚI CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ, THEO SỰ CHO PHÉP CỦA HIẾN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIỂU BANG TEXAS, CỤ THỂ LÀ (NHƯNG HOÀN TOÀN KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở) PHỤ CHƯƠNG A CỦA CHƯƠNG 45, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS, VÀ CHƯƠNG 1371, BỘ LUẬT CHÍNH QUYỀN TEXAS, CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC BẢN TU CHỈNH VÀ BỔ SUNG CỦA CÁC LUẬT ĐÓ, VÀ CỦA LUẬT PHÁP HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ HAY KHÔNG? Mục 5. Lá phiếu. Các lá phiếu sẽ tuân thủ đúng qui định của Bộ Luật Bầu Cử và sẽ ghi nội dung sau đây: LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A [ ] THUẬN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CẢI TIẾN TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRỊ GIÁ $609,200,000 ĐỂ XÂY, MUA LẠI, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC TRONG KHU HỌC CHÁNH (BAO GỒM TU BỔ, CẢI TIẾN, MỞ RỘNG, VÀ NÂNG CẤP CÁC TÒA NHÀ ĐÓ), MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC 2

3 [ ] CHỐNG TÒA NHÀ TRƯỜNG HỌC, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI VÀ ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ CHO CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ Mục 6. Phần Trình Bày Thông Tin Bắt Buộc. Chiếu theo Mục 3.009, Bộ Luật Bầu Cử Texas: (i) nội dung trình bày kế hoạch đề nghị trong lá phiếu được quy định ở Mục 5 của Lệnh Bầu Cử này, (ii) các mục đích được phép phát hành trái phiếu được quy định trong Mục 4 của Lệnh Bầu Cử này, (iii) số tiền gốc của trái phiếu sẽ được phép được quy định trong Mục 4 của Lệnh Bầu Cử này, (iv) nếu việc phát hành trái phiếu được cử tri cho phép, các khoản thuế thỏa đáng, mà không giới hạn ở mức thuế hoặc số tiền thuế, để trả tiền gốc và lãi suất hàng năm của các trái phiếu, và chi phí của bất kỳ hợp đồng tín dụng nào có thể được áp dụng, như quy định trong Mục 4 của Lệnh Bầu Cử này, (v) các trái phiếu được phép theo Lệnh Bầu Cử này có thể được phát hành để đáo hạn trong khoảng thời gian không quá 40 năm kể từ ngày phát hành và chịu lãi suất ở (các) mức (không vượt quá 15%), như được luật pháp cho phép và theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị, (vi) tính tới thời điểm bắt đầu năm tài khóa hiện tại của Học Khu, tổng số tiền gốc chưa trả của các nghĩa vụ nợ của Học Khu là $1,449,414,330, còn tổng số tiền lãi suất chưa trả của các nghĩa vụ nợ của Học Khu là $917,895,864, và (vii) mức thuế giá trị tài sản để trả nợ của Học Khu tính tới ngày thông qua Lệnh Bầu Cử này là $0.39 trên mỗi $100 giá trị bất động sản phải đóng thuế. Dựa trên các điều kiện thị trường tính đến ngày ban hành Lệnh này, mức lãi suất tối đa cho bất kỳ đợt phát hành trái phiếu ước tính sẽ là 5.00%. Mức lãi suất tối đa ước tính đó được đưa ra cho mục đích thông tin, nhưng không làm hạn chế mức lãi suất bán các trái phiếu đó hoặc bất kỳ đợt phát hành nào của trái phiếu đó. Ngoài ra, mức thuế ước tính trong phụ mục (b) này là (i) dựa trên một số giả thiết (trong đó bao gồm các giả thiết về các điều kiện kinh tế và thị trường hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu) và dựa trên các dự báo của chuyên gia tư vấn tài chính của Học Khu, (ii) có thể thay đổi trong phạm vi các dữ kiện thực tế, tình hình và điều kiện hiện hành vào thời điểm phát hành trái phiếu khác với các giả thiết và dự báo, (iii) được đưa ra với mục đích duy nhất là để tuân thủ các quy định của Mục 3.009, Bộ Luật Bầu Cử Texas, chứ không phải cho bất kỳ mục đích nào khác, mà không bảo đảm rằng các dự báo đó sẽ thành hiện thực, và (iv) không có ý định tạo thành giao kèo với các cử tri hoặc giới hạn thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị về việc phát hành trái phiếu theo Kế Hoạch Đề Nghị được đệ trình bởi Lệnh Bầu Cử này. Mục 7. Bỏ phiếu. Thủ tục bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử, kể cả bỏ phiếu sớm, sẽ sử dụng hệ thống bỏ phiếu đã được Tòa Ủy Viên của các Quận nói trên phê chuẩn. Mỗi cử tri muốn bỏ phiếu ủng hộ Kế Hoạch Đề Nghị sẽ đánh dấu THUẬN để ủng hộ Kế Hoạch Đề Nghị, còn mỗi cử tri muốn bỏ phiếu phản đối Kế Hoạch Đề Nghị sẽ đánh dấu CHỐNG để phản đối Kế Hoạch Đề Nghị đó trong lá phiếu. Thủ tục bỏ phiếu sẽ theo đúng quy định của Bộ Luật Bầu Cử. Mục 8. Bỏ Phiếu Sớm. Thủ tục bỏ phiếu sớm, kể cả đích thân tới bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu sớm qua thư, sẽ được tiến hành theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành tại các địa điểm và ngày giờ quy định của các Quận và các viên chức bầu cử của các Quận đó. Các địa điểm và ngày giờ nói trên được trình bày chi tiết hơn trong Phụ Lục B của tài liệu này. 3

4 Theo đây, Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm các thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm theo quy định của mỗi Quận như ghi trong Phụ Lục B. Địa chỉ bưu tín nơi nhận đơn xin lá phiếu và các lá phiếu bầu qua thư được ghi trong Phụ Lục B. Thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa các văn phòng cho cử tri tới bỏ phiếu sớm vào các giờ quy định trong Phụ Lục B. Để các cử tri theo luật được quyền bỏ phiếu sớm qua thư sử dụng, các thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm sẽ cung cấp cho cử tri đó một lá phiếu với hướng dẫn cách điền lá phiếu cho biết cử tri đó bỏ phiếu THUẬN hay CHỐNG mỗi Kế Hoạch Đề Nghị. Mục 9. Tiến Hành Cuộc Bầu Cử. Cuộc Bầu Cử sẽ do các viên chức phụ trách bầu cử tiến hành, bao gồm các trưởng ban điều hành phân khu được bổ nhiệm theo lệnh này và các trưởng ban điều hành dự khuyết hoặc các thư ký, theo hợp đồng của Học Khu với các Quận, Bộ Luật Giáo Dục, Bộ Luật Bầu Cử và Hiến Pháp và luật pháp của Tiểu Bang Texas và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Mục 10. Tài Liệu Bầu Cử Đa Ngôn Ngữ. Đối với các Quận Waller và Fort Bend, tất cả các thông báo, hướng dẫn, và các lá phiếu có liên quan đến Cuộc Bầu Cử phải được cung cấp cho các cử tri bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, và sẽ có những người có khả năng thông dịch cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để trợ giúp các cử tri nói tiếng Tây Ban Nha hiểu và tham gia tiến trình bầu cử. Đối với Quận Harris, tất cả các thông báo, hướng dẫn, và các lá phiếu có liên quan đến Cuộc Bầu Cử phải được cung cấp cho các cử tri bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt, và sẽ có những người có khả năng làm thông dịch tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt để trợ giúp các cử tri nói các ngôn ngữ đó hiểu và tham gia tiến trình bầu cử. *** 4

5 ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN ngày 21 tháng Tám, CHỨNG THỰC: /s/ Thư Ký, Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Độc Lập Katy /s/ Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Độc Lập Katy 5

6 Phụ Lục A Các Địa Điểm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử của Quận Harris cho Katy ISD * PH. KHU Địa điểm Địa chỉ Thành phố Số Zip Code 0121 Roberts Road Elementary School Zube Road Hockley Katy Branch Harris County Public Library 5414 Franz Road Katy Encourager Church Katy Freeway Houston Cypress Springs High School 7909 Fry Road Cypress Cypress Springs High School 7909 Fry Road Cypress Thornton Middle School Kieth Harrow Boulevard Katy Katy Junior High School 5350 Franz Road Katy Westland Baptist Church 1407 West Grand Parkway South Katy Horne Elementary School West Little York Road Houston HC Precinct 3 Transportation Bus Barn Katy Freeway Houston Parkway Place Independent Living 1321 Park Bayou Drive Houston Parkway Place Independent Living 1321 Park Bayou Drive Houston Korean Central Presbyterian Church of Houston Park Row Drive Houston Memorial Parkway Community Association Cimarron Parkway Katy Clubhouse 0521 Mayde Creek MUD Community Center Misty Cove Drive Katy Mayde Creek MUD Community Center Misty Cove Drive Katy Saint Peters United Methodist Church Kingsland Boulevard Katy Iglesia Bautista Redencion Aspenglenn Drive Houston Iglesia Bautista Redencion Aspenglenn Drive Houston Iglesia Bautista Redencion Aspenglenn Drive Houston Harris County MUD 81 Building 805 Hidden Canyon Road Katy New Westlake Volunteer Fire Department Station Saums Road Houston Williamsburg Colony Clubhouse Downstairs 2315 John Crump Lane Katy Morton Ranch High School Franz Road Katy HCPL Maud Smith Marks Branch 1815 Westgreen Boulevard Katy Sẽ được quyết định sau 0622 Ronnie Truitt Middle School 6600 Addicks Satsuma Road Houston Katy City Hall 901 Avenue C Katy Memorial Parkway Junior High School Highland Knolls Drive Katy Deerfield Village Recreation Center 4045 Deerfield Village Drive Houston Westside High School Briar Forest Drive Houston Williamsburg Settlement Clubhouse 1602 Hoyt Lane Katy Harris County Annex Franz Road Enter East side of Katy Bldg 0751 West Memorial Junior School Provincial Boulevard Katy James E Taylor High School Kingsland Boulevard Katy Ventana Lakes Recreation Center 4410 East Ventana Parkway Katy Harris County Mud 71 Administration Building Clay Road Katy Mayde Creek High School Groeschke Road Houston T H McDonald Junior High School 3635 Lakes of Bridgewater Drive Katy M Robinson Elementary School 4321 Westfield Village Drive Katy Sẽ được quyết định sau 1006 Mayde Creek Junior High School 2700 Greenhouse Road Houston Mayde Creek Junior High School 2700 Greenhouse Road Houston Mayde Creek Junior High School 2700 Greenhouse Road Houston * Các địa điểm bỏ phiếu có thể thay đổi tùy theo tình trạng có sẵn. A-1

7 Các Địa Điểm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử của Quận Fort Bend cho Katy ISD ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ SỐ ZIP CODE McMeans Junior High School Westheimer Pkwy Katy Irene Stern Community Center 6920 Katy-Fulshear Road Fulshear Merrell Center 6301 S. Stadium Lane Katy Seven Lakes High School 9251 S. Fry Rd. Katy Cinco Ranch Branch Library 2620 Commercial Center Dr Katy Beck Junior High School 5200 S Fry Rd Katy Beckendorf Jr High School 8200 South Fry Rd. Katy Tompkins High School 4400 Falcon Landing Blvd Katy Các Địa Điểm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử của Quận Waller cho Katy ISD Pct. 418: Igloo 777 Igloo Rd., Katy Pct. 419/420: Katy Cane Island Event Center, 2100 Cane Island Pkwy, Katy A-2

8 PHỤ LỤC B CÁC THƯ KÝ PHỤ TRÁCH BỎ PHIẾU SỚM, ĐỊA ĐIỂM VÀ NGÀY GIỜ CHO CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU NGÀY 7 THÁNG MƯỜI MỘT, 2017 TẠI KATY ISD * Các Địa Điểm và Ngày Giờ Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Harris B-1

9 * Các địa điểm bỏ phiếu có thể thay đổi tùy theo tình trạng có sẵn. B-2

10 Các Địa Điểm và Ngày Giờ Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Fort Bend Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm Irene Stern Community Center 6920 Fulshear-Katy Road, Fulshear Beasley City Hall 319 S. 3rd Street, Beasley Lost Creek Park 3703 Lost Creek Blvd, Sugar Land Meadows Place City Hall One Troyan Dr, Meadows Place Four Corners Community Center Old Richmond Rd, Sugar Land Cinco Ranch Library 2620 Commercial Center Drive, Katy Hightower High School 3333 Hurricane Lane, Missouri City Stafford City Hall 2610 Main Street, Stafford Missouri City Community Center 1522 Texas Pkwy, Missouri City Fort Bend County Rosenberg Annex 4520 Reading Road, Rosenberg Clayton Oaks Assisted Living SW Freeway, Richmond Fort Bend County Road & Bridge 3743 School Street, Needville James Bowie Middle School 700 Plantation Dr, Richmond Quail Valley Fund Office 3603 Glenn Lakes, Missouri City Chasewood Clubhouse 7622 Chasewood Drive, Missouri City Sugar Land Branch Library 550 Eldridge, Sugar Land Randall s 5800 New Territory Blvd., Sugar Land First Colony Conference Center 3232 Austin Parkway, Sugar Land Tompkins High School 4400 Falcon Landing Blvd, Katy Sienna Annex Community Room 5855 Sienna Springs Way, Missouri City Thứ Hai - thứ Sáu tháng Mười, :00 a.m. đến 5:00 p.m. 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. 10:00 a.m. đến 7:00 p.m. 10:00 a.m. đến 7:00 p.m. Thứ Bảy 28 tháng Mười, :00 a.m. đến 5:00 p.m. 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. Giờ Chủ nhật 29 tháng Mười, 2017 ĐÓNG CỬA 12:00 p.m. đến 5:00 p.m. ĐÓNG CỬA 12:00 p.m. đến 5:00 p.m. Thứ Hai - thứ Tư 30 tháng Mười - 1 tháng Mười một, :00 a.m. đến 5:00 p.m. 8:00 a.m. đến 5:00 p.m. 10:00 a.m. đến 7:00 p.m. 10:00 a.m. đến 7:00 p.m. Thứ Năm - thứ Sáu 2-3 tháng Mười một, :00 a.m. đến 7:00 p.m. 7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 7:00 a.m. đến 7:00 p.m. 7:00 a.m. đến 7:00 p.m. B-3

11 Các Địa Điểm và Ngày Giờ Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Waller BỎ PHIẾU SỚM CHÍNH 8 GIỜ SÁNG - 5 GIỜ CHIỀU thứ Hai - thứ Sáu, 23 tháng Mười 3 tháng Mười Một Waller County Courthouse 836 Austin, Hempstead Waller ISD Administration Building 2214 Waller St Quận Waller Library Brookshire Branch th St., Brookshire Waller County Community Center FM 1098 Prairie View, TX GIỜ KÉO DÀI: 9 giờ sáng -1 giờ chiều thứ Bảy, 28 tháng Mười 8 giờ sáng - 8 giờ tối thứ Năm và thứ Sáu ngày 2 và 3 tháng Mười Một Các Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm và Địa Chỉ để gửi qua thư lá phiếu bầu: Quận Harris Stan Stanart Harris County Clerk Attn: Elections Division P. O. Box 1148 Houston, TX Quận Ft. Bend Early Voting Clerk Fort Bend Elections 301 Jackson St Richmond, TX Quận Waller Early Voting Clerk 816 Wilkins Street Hempstead, TX B-4

California Board of Barbering and Cosmetology

California Board of Barbering and Cosmetology PSI licensure:certification 3210 E Tropicana Las Vegas, NV 89121 www.psiexams.com California Board of Barbering and Cosmetology CANDIDATE INFORMATION BULLETIN CONTENT OUTLINE Examinations by PSI licensure:certification...

More information

Jean Baptiste Fort jbfort.com /

Jean Baptiste Fort jbfort.com / Jean Baptiste Fort +34 649 098 038 jbfort.com / jbfort@gmail.com Black embroidered waistcoat, DOLCE & GABBANA. Black wool skirt, CÉLINE. Gold leather belt, R ALPH LAUREN COLLECTION. Precious stone ring,

More information

Vietnam Saigon Textile & Garment Industry Expo 2012 Vietnam Saigon Garment & Accessories Expo 2012

Vietnam Saigon Textile & Garment Industry Expo 2012 Vietnam Saigon Garment & Accessories Expo 2012 Vietnam Saigon Textile & Garment Industry Expo 2012 Vietnam Saigon Garment & Accessories Expo 2012 S H O W R E P O R T Show Facts Date: 11-14 April, 2012 Venue: TBECC - Tan Binh Exhibition & Convention

More information

GERMANY KAZAKHSTAN U.A.E TURKEY

GERMANY KAZAKHSTAN U.A.E TURKEY MEDIA KIT 2017 RUSSIA UK USA SPAIN GERMANY KAZAKHSTAN CHINA KOREA MEXICO BRAZIL TURKEY U.A.E INDIA THAILAND VIETNAM MALAYSIA SINGAPORE Reaching the ultra-affluent around the world with editions in the

More information

vietnam the hidden charm pocket schedule Scan here to download schedule

vietnam the hidden charm pocket schedule Scan here to download schedule the hidden charm vietnam 2 9 M A R C H 6 A P R I L 2 0 1 7 Scan here to download schedule pocket schedule VIETNAM: THE HIDDEN CHARM schedule Wednesday, 29 March 2017 Daytime Attire: Casual* Ladies: Lightweight

More information

Global Cities Retail guide. Cushman & Wakefield 2013/2014. Hanoi

Global Cities Retail guide. Cushman & Wakefield 2013/2014. Hanoi Cushman & Wakefield 2013/2014 Overview Photo / Emmanuel Huybrechts, Vietnam s capital has been for thousands of years the political, cultural, historical and educational centre of the country. However,

More information

festival MAY 15, 2011 SUNDAY, Celebrating Vietnam s Timeless Tradition of Style The áo dài FESTIVAL is presented by: GREEN RICE FOUNDATION

festival MAY 15, 2011 SUNDAY, Celebrating Vietnam s Timeless Tradition of Style The áo dài FESTIVAL is presented by: GREEN RICE FOUNDATION festival SUNDAY, MAY 15, 2011 áo dài Celebrating Vietnam s Timeless Tradition of Style The áo dài FESTIVAL is presented by: GREEN RICE FOUNDATION 111 W Saint John Street, Suite 420 San Jose, California

More information

Comparison of Neolithic Sites in Southern Vietnam

Comparison of Neolithic Sites in Southern Vietnam 8 Comparison of Neolithic Sites in Southern Vietnam Introduction: Methodology for comparative research of southern Vietnam neolithic ceramics Early research in southern Vietnam includes investigations

More information

F1-1H & F1H D1H, D2H, D3H, D4H, & D9H. Class 2 (2) Auto Impound Thoroughbred 2H Quarterhorse 16H. Urban ( 6) Barksdale Unit A 1H-5H & B1H

F1-1H & F1H D1H, D2H, D3H, D4H, & D9H. Class 2 (2) Auto Impound Thoroughbred 2H Quarterhorse 16H. Urban ( 6) Barksdale Unit A 1H-5H & B1H Newark E&P Operating, LLC Alan Davis (817) 529-4500 Ext 104 5494 Gifco Rd 3731 Gifco Rd 2090 South Hwy 360 3010 Hardrock Rd 7100 Day Miar Rd 4351 Matthew Rd Urban (1) Rural (5) Atherton Murphy F1-1H &

More information

APN Owner C/O ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON

APN Owner C/O ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON APN Owner C/O 486262 ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON 486267 ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON 486261 ALESSANDRO & NASON HAMNER PROP C/O ROSEMARY CLAYTON 4862611 ALESSANDRO

More information

F1-1H & F1H D1H, D2H, D3H, D4H, & D9H. Class 2 (2) Auto Impound Thoroughbred 2H Quarterhorse 16H. Urban ( 6) Barksdale Unit A 1H-5H & B1H

F1-1H & F1H D1H, D2H, D3H, D4H, & D9H. Class 2 (2) Auto Impound Thoroughbred 2H Quarterhorse 16H. Urban ( 6) Barksdale Unit A 1H-5H & B1H GHA Barnett, LLC Jason Mitschke (940) 389-0285 5494 Gifco Rd 3731 Gifco Rd 2090 South Hwy 360 3010 Hardrock Rd 7100 Day Miar Rd 4351 Matthew Rd Urban (1) Rural (5) Atherton Murphy F1-1H & F1H Atherton

More information

Flowers. Sarah s $50. Alabama May 11th is. Gift Card. MOTHER S DAY! $5.00 off WORK. PLAY. PROTECT. Award Winning Florist

Flowers. Sarah s $50. Alabama May 11th is. Gift Card. MOTHER S DAY! $5.00 off WORK. PLAY. PROTECT. Award Winning Florist Alabama hopper paper Sarah s Flowers for All Occasions: Birthdays Anniversaries Prom Mother s Day Wedding Get Well Romance & Love Thank You Someone Smile New Baby Sympathy & Funeral 205.663.6308 Flowers

More information

Global Cities Retail guide. Cushman & Wakefield 2013/2014. Ho Chi Minh city

Global Cities Retail guide. Cushman & Wakefield 2013/2014. Ho Chi Minh city Cushman & Wakefield 2013/2014 Ho Chi Minh city Overview Ho Chi Minh (HCM) city formerly known as Saigon, is the largest city in Vietnam with a total population of 7.7 million people. The city is the economic

More information

HEROES of HOLEPROOF WORKERS LOOKING BACK, MOVING FORWARD

HEROES of HOLEPROOF WORKERS LOOKING BACK, MOVING FORWARD HEROES of HOLEPROOF WORKERS LOOKING BACK, MOVING FORWARD WHITEHORSE Produced by the Textile Clothing and Footwear Union of Australia 2010 Photographs 2010 Angela Bailey all photographs except: page 2 and

More information

LIST OF CONTENTS. Show overview Trade visitor analysis Show highlights Conference programs On-stage performances Publicity & promotion campaigns

LIST OF CONTENTS. Show overview Trade visitor analysis Show highlights Conference programs On-stage performances Publicity & promotion campaigns LIST OF CONTENTS Show overview Trade visitor analysis Show highlights Conference programs On-stage performances Publicity & promotion campaigns 1. SHOW OVERVIEW 200 exhibiting brands from Vietnam, the

More information

By Locals, for Locals 6/2017. (nhiều tác giả) Ấn phẩm chuyên quảng cáo - Phát hành miễn phí

By Locals, for Locals 6/2017. (nhiều tác giả) Ấn phẩm chuyên quảng cáo - Phát hành miễn phí By Locals, for Locals 6/2017 (nhiều tác giả) Ấn phẩm chuyên quảng cáo - Phát hành miễn phí #iamhcmc Editor s note Editorial 2. Editor s Note #iamhcmc By Locals, For Locals Features 3. This Month in #iamhcmc

More information

ECV reserves the right to revise the agenda, and the final agenda will be published one week before the Event.

ECV reserves the right to revise the agenda, and the final agenda will be published one week before the Event. Summit Highlights: Analysis on Relevant Policies of s Overall Situation and Development Trend of s Capacity Layout and Structure of s Deep Interpretation on s Population Structure and Labor Characteristics

More information

ALAMEDA COUNTY REGISTERED BODY ART FACILITIES

ALAMEDA COUNTY REGISTERED BODY ART FACILITIES ALAMEDA COUNTY REGISTERED BODY ART FACILITIES Printed Date: 1/1/2018 Total Facilities: 85 FACILITY ALAMEDA TATTOO ERIC REED 650 HAIGHT AVE ALAMEDA PR0514032 BROW AND LINE BROW AND LINE 2059 CLINTON AVE

More information

Stamps, Embossers & Accessories For Business Professionals

Stamps, Embossers & Accessories For Business Professionals & Stamps, Embossers & Accessories For Business Professionals Notary Central Supplies Sioux City, IA 51105 Ph: (712) 255-5243 Fax: (712) 255-5243 sales@notarycentral.net Your next stamp could be the last

More information

PROFESSIONAL EXPERIENCES

PROFESSIONAL EXPERIENCES SEUNG BONG KO, Ph. D. Assistant Professor Dept. Human Science Texas A & M University-Kingsville MSC 168, 700 University Blvd Kingsville, TX 78363 (O) 361-593-2192 EDUCATION May 2012 Jul 2005 Feb 2001 Ph.D.

More information

Formal Thai National Costume in the Reign of King Bhumibol Adulyadej

Formal Thai National Costume in the Reign of King Bhumibol Adulyadej Formal Thai National Costume in the Reign of King Bhumibol Adulyadej Chanoknart Mayusoh Abstract The research about Formal Thai National Costume in the reign of King Bhumibol Adulyadej is an applied research

More information

Skin Care Yen Chinese (Paperback) By CHENG XIN FA READ ONLINE

Skin Care Yen Chinese (Paperback) By CHENG XIN FA READ ONLINE Skin Care Yen Chinese (Paperback) By CHENG XIN FA READ ONLINE If looking for a book Skin care Yen Chinese (Paperback) by CHENG XIN FA in pdf format, then you have come on to the faithful site. We presented

More information

Archaeological sites and find spots in the parish of Burghclere - SMR no. OS Grid Ref. Site Name Classification Period

Archaeological sites and find spots in the parish of Burghclere - SMR no. OS Grid Ref. Site Name Classification Period Archaeological sites and find spots in the parish of Burghclere - SMR no. OS Grid Ref. Site Name Classification Period SU45NE 1A SU46880 59200 Ridgemoor Farm Inhumation Burial At Ridgemoor Farm, on the

More information

PHAM HUY TIIONG THE CON MOONG ARCHAEOLOGICAL VESTIGES

PHAM HUY TIIONG THE CON MOONG ARCHAEOLOGICAL VESTIGES Con Moong Cave A NOTEWORTHY ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY IN VIETNAM Received 7 January PHAM HUY TIIONG N APRIL and May we conducted excavations in Moong (con means 'beast') located in Cuc Phuong National Park,

More information

Vietnam Garment & Textile sector Update: Unprecedented developments but the industry is still tied up in a knot

Vietnam Garment & Textile sector Update: Unprecedented developments but the industry is still tied up in a knot August 14, 2013 Vietnam Garment & Textile sector Update: Unprecedented developments but the industry is still tied up in a knot Executive Summary Following our first report on the textile and garment sector

More information

ARLESA J. SHEPHARD. Texas A&M University-Kingsville Department of Human Sciences MSC 168, 700 University Blvd. Kingsville, TX 78363

ARLESA J. SHEPHARD. Texas A&M University-Kingsville Department of Human Sciences MSC 168, 700 University Blvd. Kingsville, TX 78363 ARLESA J. SHEPHARD Texas A&M University-Kingsville Department of Human Sciences MSC 168, 700 University Blvd. Kingsville, TX 78363 EDUCATION: Doctor of Philosophy in Textile and Apparel Management The

More information

DECORATIVE TEXTURES DECOR ATIVE. View our entire stone inventory online:

DECORATIVE TEXTURES DECOR ATIVE. View our entire stone inventory online: DECORATIVE TEXTURES DECOR ATIVE T E X T U R E S AN EXOTIC SHOWROOM UNLIKE ANY OTHER IN SOUTH FLORIDA FORT LAUDERDALE MIAMI PALM CITY / STUART The Marble of the World difference: A trusted resource for

More information

A Place For All Reasons

A Place For All Reasons A Place For All Reasons A History of the El Sobrante Library Adapted from an Exhibit of the El Sobrante Historical Society A library is an important place in any community, but in El Sobrante, the library

More information

FONDAZIONE SAN DOMENICO

FONDAZIONE SAN DOMENICO FONDAZIONE SAN DOMENICO FONDAZIONE SAN DOMENICO History & Mission Fondazione San Domenico was established in 2001 by its founder, Marisa Lisi Melpignano, entrepreneur and tourist agent, owner of Masseria

More information

Hong Kong. 20 November 2013 AUCTION ITEMS

Hong Kong. 20 November 2013 AUCTION ITEMS inaugural Hong Kong GALA2013 20 November 2013 AUCTION ITEMS AUCTION ITEMS 100 Women in Hedge Funds is delighted to have the following fabulous items for auction this evening, with all net funds raised

More information

New York Fashion Academy

New York Fashion Academy SUMMER 2017 New York Fashion Academy AM Classes 10:00 to 12:30 PM Classes 6:00 to 8:30 Sat. Classes 10:00 to 3:00 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday JUNE 18 19 20 21 22 23 24 Fash. Illus.

More information

Item PAGE CATEGORY SIZE Euro

Item PAGE CATEGORY SIZE Euro CATALOGO INVERNALE 2009-10 / FALL-WINTER CATALOGUE 2009-10 Item PAGE CATEGORY SIZE Euro ACID 31 Beanies one size fits all 5,36 ARMY FLANNEL 58 Military caps one size fits all 6,44 ARMY HERRINGBONE 57 Military

More information

Heaven bloom SPRING SUMMER 2018 PRINTEMPS ÉTÉ 2018 JERSEY LINE CATALOGUE

Heaven bloom SPRING SUMMER 2018 PRINTEMPS ÉTÉ 2018 JERSEY LINE CATALOGUE Heaven bloom LINE CATALOGUE COLORS Plain colors Shaded colors Prints 1 Pure white 6 6 7 Pacific 2 Golden dots White with patch A White & Pink heart B White & Fuchsia heart C White & Soft green cloud D

More information

Visitor s Guide 10 10

Visitor s Guide 10 10 Visitor s Guide 10 10 Shopping p2 Dining p5 Coffee, Bakery & Sweet Treats p7 Grocery & Beverage p10 Spas & Salons p11 Banks & ATMs p13 Entertainment & Events p14 Gas Stations p14 Meeting & Event Facilities

More information

Wayne County Fair and Horse Show

Wayne County Fair and Horse Show BEAUTIFUL BABY CONTEST Thursday, July 7, 2016 GENERAL INFORMATION SHEET Check in: Little League Shelter Event: Kiwanis Field If your child is in the following category they need to be at the Park on the

More information

Full version is >>> HERE <<<

Full version is >>> HERE <<< hd tattoo designs free download; best black and grey tattoo shop; tattoo designs shop in delhi; tattoo artists floral; best tattoo artist austin tx; tattoo training dvd videos Full version is >>> HERE

More information

Reproduction Permission

Reproduction Permission Tel Fax Reproduction Permission June 23, 2016 Dear, No text provided -- contact ITS Sincerely, DEBUG: could not present text for GT_FULFILLMENT_HELPER_VW/@CONTACT_DEPT_PROG_NAME Attachments gm_14449001.tif

More information

Dorothy Burke Collection of Minneapolis Newspaper History M/A

Dorothy Burke Collection of Minneapolis Newspaper History M/A Dorothy Burke Collection of Minneapolis Newspaper History M/A 1994.11.01 Finding aid prepared by Nick Steffel This finding aid was produced using the Archivists' Toolkit August 01, 2015 James K. Hosmer

More information

Suitable for Sweater. Rounded Edges

Suitable for Sweater. Rounded Edges 3D collar shape Uni Hanger - PP Multiple Hanger 4 times thicker Multipurpose Clip RIGHT hook is also available Volume Per Case: 260pcs. Size: 16.5 inch Suitable for Sweater Rounded Edges Comparison with

More information

Norman Mailer College Poetry Writing Award Alex Quan Pham Marymount Manhattan College 17

Norman Mailer College Poetry Writing Award Alex Quan Pham Marymount Manhattan College 17 Alex Quan Pham 1 Norman Mailer College Poetry Writing Award Alex Quan Pham Marymount Manhattan College 17 Alex Quan Pham 2 Mother Riding Death in My Sleep after Wangechi Mutu Been three weeks now since

More information

An overview of Cochin Ceramics in Taiwan with an emphasis on the influence of Hong Kun-Fu and his school s to 1980s

An overview of Cochin Ceramics in Taiwan with an emphasis on the influence of Hong Kun-Fu and his school s to 1980s University of Wollongong Research Online University of Wollongong Thesis Collection 1954-2016 University of Wollongong Thesis Collections 2008 An overview of Cochin Ceramics in Taiwan with an emphasis

More information

Milwaukee Bonsai Society. April Club Meeting. Information Line

Milwaukee Bonsai Society. April Club Meeting. Information Line April 2009 Milwaukee Bonsai Society P.O. Box 198 Brookfield, WI 53008-0198 Information Line 414-299-9229 NEXT MEETING April 7-7 pm Grace Lutheran Church April Club Meeting One of the most fascinating bonsai

More information

UNIFORM POLICY. *Our Preferred School Number with Lands End is:

UNIFORM POLICY. *Our Preferred School Number with Lands End is: UNIFORM POLICY Philosophy The Habersham School believes that uniforms play an important role in maintaining a culture conducive to cultivating virtuous scholars. In many respects the uniform is the face

More information

price list spa Houston Galleria

price list spa Houston Galleria price list spa Houston Galleria take time... for yourself. to beautify. rejuvenate. indulge. GIVE THE GIFT OF SPA NORDSTROM The Nordstrom Gift Card is welcomed at any Spa location. Use it for Spa treatments,

More information

Stanhope a short history

Stanhope a short history Stanhope a short history by Jane Hatcher General Background History The place name Stanhope comes from two Old English elements, stan or stone, and hop or side valley, thus it means the stone side valley

More information

St. Paul Lutheran School Dress Code

St. Paul Lutheran School Dress Code St. Paul Lutheran School Dress Code 2016-2017 Parker School Uniforms 1125 Oakland Blvd. Fort Worth, TX 76103 817-446-0436 www.parkersu.com St. Paul Lutheran School s Web ID FW392118 Or School Zip Code

More information

ARIZONA HISTORICAL SOCIETY 949 East Second Street Library and Archives Tucson, AZ (520)

ARIZONA HISTORICAL SOCIETY 949 East Second Street Library and Archives Tucson, AZ (520) ARIZONA HISTORICAL SOCIETY 949 East Second Street Library and Archives Tucson, AZ 85719 (520) 617-1157 ahsref@azhs.gov DESCRIPTION PC 048 Forbes, Robert Humphrey, 1867-1968 Photograph collection, 1882-1961

More information

Granted with 2015 Next Generation Broadcasting Production Sponsorship (Korean Government) Beauty Master. FINE STORY Co., ltd.

Granted with 2015 Next Generation Broadcasting Production Sponsorship (Korean Government) Beauty Master. FINE STORY Co., ltd. Granted with 2015 Next Generation Broadcasting Production Sponsorship (Korean Government) Beauty Master FINE STORY Co., ltd. CONTENTS 1. CONCEPT 2. OUTLINE 3. SUMMARY 4. CAST 5. THE LISTS OF EPISODES 6.

More information

Research or experimental laboratory; Office building and/or office for governmental, business, professional or general purpose;

Research or experimental laboratory; Office building and/or office for governmental, business, professional or general purpose; 613. Limited Industrial District (LI). Intent. It is the intent of the Limited Industrial District to provide areas for limited industrial purposes which are not significantly objectionable in terms of

More information

Biennial Period COBB COUNTY WATER SYSTEM LIST OF PREQUALIFIED CONTRACTORS WATER AND SEWER LINE CONSTRUCTION

Biennial Period COBB COUNTY WATER SYSTEM LIST OF PREQUALIFIED CONTRACTORS WATER AND SEWER LINE CONSTRUCTION Name: C.H. Kirkpatrick & Sons Welding Contact: Tim Kirkpatrick Service, Inc. timkws@yahoo.com P.O. Box 790 Tel. No.: 678-721-7780 White, GA 30184 Fax No.: 678-721-7795 4200 Hwy. 411, NE GA UC: UC300226

More information

The Business Of Joy MEGHAN CANDLER S ART GALLERY IS BUILT ON YEARS OF EXPERIENCE AND A DAILY DOSE OF GLEE. WRITTEN BY MELISSA KAREN SANCES

The Business Of Joy MEGHAN CANDLER S ART GALLERY IS BUILT ON YEARS OF EXPERIENCE AND A DAILY DOSE OF GLEE. WRITTEN BY MELISSA KAREN SANCES The Business Of Joy 140 MEGHAN CANDLER S ART GALLERY IS BUILT ON YEARS OF EXPERIENCE AND A DAILY DOSE OF GLEE. WRITTEN BY MELISSA KAREN SANCES 141 Meghan Candler Gallery is shaded by oak trees in The Village

More information

Montgomery County Cemeteries

Montgomery County Cemeteries Name: Darnestown Presbyterian Church Cemetery ID: 76 15120 Turkey Foot Road Darnestown ADC Map: 27 Grid: B-3 Cemetery Association: Presbyterian Condition: Good Negative Impacts: None Burials: 500-1000

More information

Pharmacy Hours of opening and Rota Services information for:

Pharmacy Hours of opening and Rota Services information for: Primary Care Support Office - Chester 1829 Building Countess of Chester Health Park Liverpool Road Chester CH2 1HJ Phone: 01244 650300 E-mail: lee.davies1@nhs.net Pharmacy Hours of opening and Rota Services

More information

Hudson Group: History

Hudson Group: History Embry-Riddle Aeronautical University & Airports Council International North America Airport Concessions Conference Trends in Retail What s New and What s Hot With Airport Concessions Hudson Group: History

More information

Falling for Dance Now!

Falling for Dance Now! Falling for Dance Now! By Miguel Angel Estefan Jr. November 14, 2011 Dance Now! Miami, led by artistic directors Hannah Baumgarten and Diego Salterini, presented Fall for Dance Now! featuring the world

More information

EXISTING SITE PLAN COASTAL CHIC MARKETING PACKAGE MAY 19TH, 2015

EXISTING SITE PLAN COASTAL CHIC MARKETING PACKAGE MAY 19TH, 2015 EXISTING SITE PLAN COASTAL CHIC MARKETING PACKAGE MAY 19TH, 2015 Haven Comparable Properties Domestic (US) Comparables International Comparables Property Haven Woodbury Common Premium Outlets Desert Hills

More information

School Uniform Service :

School Uniform Service : School Uniform School Uniform Service :Stitched uniform with best quality material and smooth finishing in all sizes. 00% assurance for quality and on time delivery at affordable price. classic plaids

More information

The 23rd UOB Painting of the Year Competition and Exhibition

The 23rd UOB Painting of the Year Competition and Exhibition The 23rd UOB Painting of the Year Competition and Exhibition Kit Tan Juat Lee wins UOB POY the second time round. Her winning piece 'The World of Xi You Ji' is, at once, daring and spectacular but still

More information

2012 The International lipoplasty workshop of KCCS

2012 The International lipoplasty workshop of KCCS www.koreancosmeticsurgery.com 2012 The International lipoplasty workshop of KCCS Title Greetings all colleagues! 2012 KCCS Pre-conference Workshop -The facial fat transfer and liposuction KCCS will hold

More information

Latest Regulation changes in Asia

Latest Regulation changes in Asia Latest Regulation changes in Asia 1 Alain Khaiat, Ph. D. President Seers Consulting Lifetime Achievement Award in-cosmetics, Paris 2010 3 ASEAN Country Population GDP/capita (World Bank ) in $ Brunei

More information

Festivals and Events Calendar in Chiang Mai

Festivals and Events Calendar in Chiang Mai Festivals and Events Calendar in Festivals and Events Calendar in 2016 December 1 December 2016 28 February 2017 Flora Festival : Flora for King Royal Park Rajapruek - Impressive moment with beautiful

More information

Nathan N. Cheek Updated Curriculum Vitae Nathan N. Cheek

Nathan N. Cheek Updated Curriculum Vitae Nathan N. Cheek Nathan N. Cheek Updated 11.17.17 1 Curriculum Vitae Nathan N. Cheek 530 Peretsman Scully Hall Department of Psychology Princeton University Princeton, NJ 08544 nncheek@princeton.edu 609-258-0195 natecheek.com

More information

State Requirement List

State Requirement List PAGE 1 OF 7 Alabama Alabama RSA Union Building, Suite 320 P.O. Box 301750 Montgomery, AL 36130-1750 Tel: 334.242.1918 800.815.7453 Web: www.aboc.state.al.us/ 1,700 Clock Hours 1,200 Credit Hours 1,700

More information

HSBC Credit Card Year-round Offers Shopping Fashion

HSBC Credit Card Year-round Offers Shopping Fashion HSBC Credit Card Year-round Offers Shopping Fashion Merchants Offer Details Contact Details Valid Until 3DG Jewellery 12% off - The offer is applicable to regular-priced jewellery items only. - The offer

More information

Apparel Internal Vendors

Apparel Internal Vendors Apparel Internal Vendors 4Imprint Inc. 101 Commerce St. Oshkosh, WI 54901 kkohlmann@4imprint.com 4imprint.com A1 Screenprinting 260 Metty Drive, Suite G Ann Arbor, MI 48103 rishi@undergroundshirts.com

More information

Module 8: Les Métiers

Module 8: Les Métiers Module 8: Les Métiers 08.00: Le Travail en France The French work hours per week and cannot work more than 13 hours. The minimum wage, Le SMIC, was 9.19 Euros (about $11.80) per hour in 2012. The average

More information

A Memorable Event in My Life

A Memorable Event in My Life 班級 : 四外語 2A 指導老師 : 陳文雄 There were many events happening in my life. No matter they were good or bad, they all were impressive in my memory. The most memorable event in my life is the trip I took to Japan

More information

Board Secretary, Cora Johnson

Board Secretary, Cora Johnson DEPARTMENT OF BUILDING AND SAFETY 201 N. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90012 Internet: http://www.ladbs.org/ Organization Chart: http://www.ladbs.org/about_us/org_chart.pdf/ Mail Stop PUBLIC INFORMATION

More information

Cruchley s Collection

Cruchley s Collection Cruchley s Collection Diana Cruchley is an award-winning educator and author, who has taught at elementary and secondary levels. Her workshops are practical, include detailed handouts, and are always enthusiastically

More information

It s 23:15, there is only 45 minutes for the family to get these two children back and to recover their smile on their faces.

It s 23:15, there is only 45 minutes for the family to get these two children back and to recover their smile on their faces. THE ENCHANTED FOREST Looking for the missing members of the family In the heart of the Basque country, with a beautiful view of a pastoral valley with a stream running through its wildflower meadows, and

More information

DECORAZONgallery. Erin Stellmon Origin: USA SCOPE Art Fair Portfolio 2014

DECORAZONgallery. Erin Stellmon Origin: USA SCOPE Art Fair Portfolio 2014 DECORAZONgallery Erin Stellmon Origin: USA SCOPE Art Fair Portfolio 2014 DECORAZON: from the heart. Our goal is to present professional emerging and mid-career talent to a new or experienced collector,

More information

Core French 7. La Nourriture

Core French 7. La Nourriture Core French 7 La Nourriture - To prepare for this unit, create a Powerpoint Presentation with 10-15-20ish of popular foods that middle schoolers would enjoy, would order at a restaurant, or would eat frequently.

More information

CHARLES CHRISTOPHER HILL

CHARLES CHRISTOPHER HILL . CHARLES CHRISTOPHER HILL Born in Greensburg, Pennsylvania, 1948 Lives and works in Venice, CA Education East Los Angeles College, A.A., 1966-1969 University of California, Irvine, M.F.A., B.A. 1969-1973

More information

Moon Nevada (Moon Handbooks) By Scott Smith

Moon Nevada (Moon Handbooks) By Scott Smith Moon Nevada (Moon Handbooks) By Scott Smith (Moon Handbooks) Mindy Sink Full Book - Dailymotion - PDF Sierra Nevada Byways: 51 of the Sierra Nevada s Best Backcountry Drives (Backcountry Byways). by Moon

More information

Men's & Women's Apparel Spring 2017 Buyer's Guide

Men's & Women's Apparel Spring 2017 Buyer's Guide Men's & Women's Apparel Spring 2017 Buyer's Guide J. America Licensed Products 877-302-5906 csjd@jamericalicensed.com CONTENTS MEN'S APPAREL OPEN STOCK 4-7 MEN'S APPAREL FASHION 8 MEN'S & WOMEN'S PERFORMANCE

More information

For as long as she could remember, Frances s parents. Cottingley, Yorkshire, England

For as long as she could remember, Frances s parents. Cottingley, Yorkshire, England ONE Cottingley, Yorkshire, England For as long as she could remember, Frances s parents had told her stories about England. But when she got there, the real England wasn t like the stories at all. Frances

More information

2012 Harris County 4-H Fashion Show Information Packet

2012 Harris County 4-H Fashion Show Information Packet Harris County 4-H Fashion Show Information Packet Saturday, March 10, Harris County Extension Office Registration: 12 PM Participant Orientation: 12:15 PM Fashion Show Judging: 12:30 PM Entry form & fee

More information

PERM HISTORY. The first perm dates back to Louis XIV of France London hairdresser Nessler used borax.

PERM HISTORY. The first perm dates back to Louis XIV of France London hairdresser Nessler used borax. 1 TYLING PACE 2 PERM HITORY The first perm dates back to Louis XIV of France. 1906 London hairdresser Nessler used borax. 1935-40 development of the first cold perm. 3 HAIR The structure of the keratin

More information

Uniform Guidelines. As endorsed by the MacKillop Catholic College Board

Uniform Guidelines. As endorsed by the MacKillop Catholic College Board Uniform Guidelines As endorsed by the MacKillop Catholic College Board Uniform Guidelines v1.2 2017 Our Uniform Students at MacKillop Catholic College wear a uniform to connect them to their school community.

More information

Natalie Storrs Director of Catering Dolce International at American Airlines Training and Conference Center

Natalie Storrs Director of Catering Dolce International at American Airlines Training and Conference Center August 20, 2004 To Whom It May Concern: Chris and Candy Smith are two professional and personable women that offer quality entertainment for all types of events. That is why we chose C&C Productions to

More information

FASHION MERCHANDISING

FASHION MERCHANDISING FASHION MERCHANDISING COURSE DESCRIPTION The Fashion Merchandising course is an introductory course that teaches the concepts of entry-level business and fashion fundamentals. The following list of skill

More information

Community Happenings. Attention Parents of Graduating Seniors! Ranch Review

Community Happenings. Attention Parents of Graduating Seniors! Ranch Review May 2017 Volume 11, Issue 5 News for the Residents of Legends Ranch Community Happenings The April Community Event was a fabulous time! Kudos to all who made a point to come meet others in the community

More information

2014 AgGeorgia Fall Prospect Steer Show Class 1 County Tag # Tattoo Weight Placing Hannah Willard Houston Tyler Petrucci Houston 8909

2014 AgGeorgia Fall Prospect Steer Show Class 1 County Tag # Tattoo Weight Placing Hannah Willard Houston Tyler Petrucci Houston 8909 2014 AgGeorgia Fall Prospect Steer Show Class 1 County Tag # Tattoo Weight Placing Hannah Willard Houston 8770 412 642 2 Tyler Petrucci Houston 8909 1 700 7 Luke Nichols Berrien 8843 710 5 Caley Driggers

More information

Beauties and Beaus Pageants. A natural pageant system

Beauties and Beaus Pageants. A natural pageant system Beauties and Beaus Pageants Presents: Beauties and Beaus of Guilford County A natural pageant system Saturday, April 16th, 2010 Location: Clarion Greensboro Airport Hotel 415 Swing Road Greensboro, NC

More information

Guide to the Vassili Sulich Papers

Guide to the Vassili Sulich Papers This finding aid was created by Su Kim Chung and Lindsay Oden on September 25, 2017. Persistent URL for this finding aid: http://n2t.net/ark:/62930/f16593 2017 The Regents of the University of Nevada.

More information

Fashion Show Budget Template

Fashion Show Budget Template Budget Template Free PDF ebook Download: Budget Template Download or Read Online ebook fashion show budget template in PDF Format From The Best User Guide Database TM. The Heart Truth opening remarks.

More information

DR. JAMES HUNTER FAYSSOUX

DR. JAMES HUNTER FAYSSOUX DR. JAMES HUNTER FAYSSOUX Cut-paper profiles are one example of how Americans had their portraits made before the invention of photography. About the size of a baseball card, they show a person s face

More information

2 macron leisurewear research fw 2015/2016 collection

2 macron leisurewear research fw 2015/2016 collection ph. Labo24 Work Hard, Play Harder Passione, creatività, risultati, divertimento e tanto impegno, questi i valori che accomunano la filosofia di Macron a quella degli sportivi. In sintesi Work Hard, Play

More information

SCIENCE & INNOVATIONS

SCIENCE & INNOVATIONS SCIENCE & INNOVATIONS How do you light an operating theatre? The photograph below is interesting - it was taken around 1902 and shows the operating theatre in Salisbury General Infirmary. You can see newly

More information

Product Overview Update 16 June 2015

Product Overview Update 16 June 2015 Product Overview Update 16 June 2015 JoliCaméléon 2 Exceptional Natural Hair Wig & Toppe Creations. Custom Hair of the Highest Quality. Beauty You ll Remember. Service You Expect. Specifically Designed

More information

Fall City Wide Garage Sales 2015 Sept 18 & 19, 2015 Macon, MO

Fall City Wide Garage Sales 2015 Sept 18 & 19, 2015 Macon, MO Fall City Wide Garage Sales 2015 Sept 18 & 19, 2015 Macon, MO #1 Macon Elementary Gym - Sat only: 4th Annual PTO Sale! Clothing $1.00 each. End of day stuff, a bag for $1.00. All proceeds are donated to

More information

Brazos County Livestock Newsletter

Brazos County Livestock Newsletter Brazos County Livestock Newsletter Inside this issue: Major Show Results 2 Clipping Tips 3-5 BCYLS Schedule 6 BCYLS weight Breaks 7 Show Dates 8 Contacts 8 The Houston pass handout, parking pass drawing,

More information

Fifteen men on the dead man s chest Yo-ho-ho, and a bottle of rum!

Fifteen men on the dead man s chest Yo-ho-ho, and a bottle of rum! About the Book Fifteen men on the dead man s chest Yo-ho-ho, and a bottle of rum! When young Jim Hawkins discovers a map showing the way to Captain Flint s treasure, he and Squire Trelawney set sail on

More information

MAKEUP IN ASIA, SEOUL THE DAY BEFORE. Yves Saint Laurent Beauté: Partner of MakeUp in Asia, Seoul!

MAKEUP IN ASIA, SEOUL THE DAY BEFORE. Yves Saint Laurent Beauté: Partner of MakeUp in Asia, Seoul! MAKEUP IN ASIA, SEOUL THE DAY BEFORE Tomorrow conferences and round tables with international focus will take place at the Conrad Seoul Hotel. Among the highlights: several round table with the joint participation

More information

Shopping at Hualālai

Shopping at Hualālai Shopping at Hualālai Whether you are looking for the perfect gift, a one-of-a-kind piece of jewelry, athletic apparel, or even delicious island treats to just fill your cooler with, you will find it here

More information

GIFT SHOP PRODUCTS 2016

GIFT SHOP PRODUCTS 2016 GIFT SHOP PRODUCTS 2016 Kid s Stuff Aviation and 12 Wing Shearwater Souvenirs Clothing and Kit Shop Models and Toys Books and Prints Souvenirs Special Orders 1 Looking for a special, one-of-a-kind gift

More information