Bratislava SK Poprad SK Bielsko Biała PL Budapest HU Uherské Hradiště CZ ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Bratislava SK Poprad SK Bielsko Biała PL Budapest HU Uherské Hradiště CZ ISBN"

Transcription

1 Bratislava SK Poprad SK Bielsko Biała PL Budapest HU Uherské Hradiště CZ ISBN

2 TEXTILNÉ UMENIE DNES Záštitu nad projektom prevzali/the project is being held under the auspices: minister kultúry Slovenskej republiky/minister of Culture of the Slovak Republic minister kultúry Poľskej republiky/minister of Culture of the Republic of Poland minister kultúry Českej republiky/minister of Culture of the Czech Republic Ministerstvo pre medzinárodné a kultúrne vzťahy Maďarska/Ministery of Foreign Affairs and Trade of Hungary

3 Organizátori TEXTILE ART OF TODAY ďakujú všetkým, ktorí pomohli pri realizácii projektu/organizers of the TEXTILE ART OF TODAY would like to thank to all of those who helped to implement this project: Richard Stanke, Slavomír Moško, Emil Fitoš, Marek Kainráth, Tomáš Sepp, Marek Maďarič, Martin Ondko, Sandra Salamonová, Janka Marešová, David Miřejovský, Štefan Šimák, Štefan Šimák ml., Jacek Gajewski, Monika Olech, Mário Kyseľ, Marta Miara, Dr. Molnár Imre, Tóth Éva, Wilhelm Pfeistlinger, Marcela Mokráňová, Ria Treppo, Roman Neuschl, Márius Hričovský, Danica Lacová, Marta Dubayová, Vladimír Broniš, Michal Mjartan, David Gulla, Dalibor Kocián, Monika Slobodová. ISBN

4 Organizátorom V. ročníka Textile Art of Today/Textilné umenie dnes je Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie. Triennial of textile without borders, a civic association is the organizer of the 5 th year of Textile Art of Today. Spoluorganizátori/Co-organizers: Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo, Slovenská republika/ Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo, Slovak Republic Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika/tatra Gallery Poprad, Slovak Republic Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Česká republika/slovácké Museum, Uherské Hradiště, Czech Republic Pesti Vigadó Gallery, Budapešť, Maďarsko/Pesti Vigadó Gallery, Budapest, Hungary Muzeum Historyczne, Bielsko Biała, Poľská republika/museum Historyczne, Bielsko-Biala, Republic of Poland Partneri projektu/partners of the project: Poľský inštitút/polish Institute Bratislava České centrum/czech Centre Bratislava Balassiho inštitút - Maďarský inštitút/balassi Institute - Hungarian Institute Bratislava Rakúske kultúrne fórum/austrian Cultural Forum Bratislava Mesto Bratislava/City of Bratislava Porota/Jury Jozef Bajus je docent na SUNY Buffalo State College, Buffalo, New York a pracuje ako koordinátor Fibers/Design Programu (USA)/Associate Professor at SUNY Buffalo State College, Buffalo, New York and he serves as the Coordinator of the Fibers/Design Program (U.S.A.) Iwona Purzycka, riaditeľka Historického múzea v Bielsku Białej (PL)/ director of the Historical Museum in Bielsko-Biała (PL) Dr. Vincent Polakovič, riaditeľ Danubiana Meulensteen Art Museum (SK)/ director of the Danubiana Meulensteen Art Museum (SK) PhDr. Vlastimil Havlík, Ph. D, Katedra výtvarnej kultúry a textilnej tvorby, Univerzita Hradec Králové (CZ)/Department of Art, Visual Culture and Textile Studies, Univerzita Hradec Králové (CZ) Andrej Augustín, akad. mal., riaditeľ Textile Art of Today (SK)/profesionally trained painter, director of Textile Art of Today (SK) Kurátorská komisia/curatorial committee Prof. Júlia Sabová, kurátorka bratislavskej expozície v Danubiana Meulensteen Art Museum, vedúca Katedry textilnej tvorby a vedúca Ateliéru odevného dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (SK)/curator of the Bratislava exposition in the Danubiana Meulensteen Art Museum, head of the Department of Textiles and head of the Studio of Textile Design at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK) Pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako vedúca Katedry textilnej tvorby a zároveň vedie Ateliér odevného dizajnu. Organizuje medzinárodné študentské workshopy a prednášky na Slovensku a v zahraničí. Napríklad na Sapienza University v Ríme, Buffalo State College v USA, Kiriat Tyvon v Izraeli, na Univerzitě Tomáše Bati v Zlíne a na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je členkou vo viacerých medzinárodných komisiách a umelecko-vedeckých radách. Bola dlhoročnou predsedkyňou poroty v súťaži Top Styl dizajnér Kabo Styl v Brne, Mladý módny tvorca, Brilliance Fashion Talent. Bola členkou poroty Mittel Moda - Eastern Europe v Taliansku alebo na Prague Fashion Week v Čechách a mnohých iných súťažiach odevnej tvorby. Mimo pedagogickej činnosti sa venuje hlavne odevným doplnkom - klobúkom, voľnej textilnej tvorbe, textilnému interiérovému dizajnu, textilným objektom a maľbe. Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných textilných sympóziách. Svoju tvorbu pravidelne prezentuje na samostatných alebo kolektívnych výstavách. Professor Sabová teaches at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava as the head of the Department of Textiles and she also manages the Studio of Textile Design. She organizes an international student workshops and gives lectures in Slovakia and abroad, such as at Sapienza University in Rome, Buffalo State College in the U.S., Kiriat Tyvon in Israel, at the University of Tomáš Baťa in Zlín and at the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem. She is a member of several international committees and artistic-scholar boards. She has been for a long time president of the jury in the competition Top Style Designer Kabo Styl in Brno, Young Fashion Creator, Brilliance Fashion Talent. She has been a member of the jury of Mittel Moda - Eastern Europe in Italy or at Prague Fashion Week in the Czech Republic and in many other competitions devoted to clothes design. Apart from her pedagogical activities she devotes mainly to clothes accessory a hat, free textile creation, textile interior design, textile objects and painting. She actively participates in international textile symposia. She regularly presents her works in solo or group exhibitions.

5 ANNA ONDRUŠEKOVÁ, kurátorka popradskej expozície, Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika (SK)/curator of the Poprad exposition, Tatra Gallery, Poprad, Slovak Republic (SK) Výtvarné vzdelanie získala na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, doktorandské štúdium v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Od roku 1997 pôsobí ako riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade, kde počas 15 rokov postupne zachránila, zrekonštruovala a uviedla do činnosti budovu bývalej parnej elektrárne, dnes Tatranskej galérie. Zároveň 12 rokov prednášala dejiny výtvarného umenia a kultúrny manažment na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave a na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. Venuje sa kurátorstvu rozsiahlych umeleckých projektov, organizovaných v priestoroch Elektrárne Tatranskej galérie, sochárskych sympózií vo Vyšných Ružbachoch, Vysokých Tatrách, v Poprade, ale aj prezentácii slovenského umenia v zahraničí: Maďarsko, Poľsko, ČR, Izrael, Portugalsko, Rusko. Venuje sa umeleckej fotografii, uviedla svoje samostatné výstavy Izrael, krajina pre všetkých v Izraeli, Kontinuum I. a II. v Bratislave, Prešove, Martine, Poprade, Starom Smokovci, Kežmarku. She studied at the Faculty of Education of P. J. Šafárik University in Prešov and she finished her doctoral studies in cultural anthropology at the Faculty of Arts of University in Nitra. Since 1997 she has been director of Tatra Gallery in Poprad, where she has during 15 years successively rescued, reconstructed and put into operation the building of the former heating power plant, today the Tatra Gallery. At the same time for 12 years she has taught history of art and cultural management at the Faculty of Mass Media Communication in Trnava and at the Academy of Arts in Banská Bystrica. Her curatorship is dedicated to large-scale art projects organized in the Power plant Tatra Gallery, sculpture symposiums in Vyšné Ružbachy, in High Tatras and in Poprad and as well to the presentation of Slovak art abroad: Hungary, Poland, Czech Republic, Israel, Portugal, Russia. She is dedicated to art photography. She had her solo exhibitions Israel country for all Israel, Continuum I and II in Bratislava, Prešov, Martin, Poprad, Starý Smokovec and in Kežmarok. ERZSÉBET KATONA SZABÓ, kurátorka maďarskej expozície v Pesti Vigadó Gallery, Budapest, (HU)/ curator of the Hungarian exposition in the Pesti Vigadó Gallery, Budapest, (HU) Textilná výtvarníčka a nositeľka Ceny Ferenczy Noémi sa narodila v Kluži v Rumunsku v roku Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných a užitých umení v Kluži v roku 1975 odbor návrhárka tapisérií. Pred svojou imigráciou do Maďarska roku 1983 pracovala krátko ako odevná a bábková návrhárka, ako aj scénografka. Po navrhovaní tapisérií začala vytvárať originálnou technikou monumentálne kožené koláže. Prezentovala ich na samostatných výstavách v múzeu Hostebro v Dánsku v roku 1991 a v múzeu Vigadó v Budapešti v rokoch 1997 a Odvtedy sa jej kožené koláže začali postupne udomácňovať na výstavách tak v Maďarsku, ako aj v zahraničí, na samostatných aj skupinových výstavách (Pécs, Szombathely, Szentendre, Dunaszerdahely, Viedeň, Joinville, Miláno, Varšava, Berlín, Nové Dillí, Turnhout, Helsinki, Barbizon, Paríž, Lodž, Dachau, Tokio). Počnúc rokom 2002 začala tiež vytvárať kaligrafické papierové koláže založené na Shakespearových Sonetoch. Tieto diela sa objavili na rôzkych skupinových výstavách a mali svoj debut na samostatných výstavách v Penlanole-Wales (Mid-Summer Sonnets Festival) 2009, v Budapešti v Národnej Széchényiho knižnici a vo Vile Barabás, v roku 2010 respektíve V roku 2004 ju zvolili za člena Maďarskej akadémie vied, od roku 2008 je členkou Akadémie umení a vied v Salzburgu. Jej tvorbu ju v súčasnosti prezentuje vo verejných inštitúciách, zbierkach a v múzeách tak doma, ako aj v zahraničí. Založila a vedie Gödöllőov workshop užitého umenia (založeného v roku 1998), duchovného pokračovateľa Gödöllőovej umeleckej kolónie, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia známy po celej Európe. Erzsébet Katona Szabó, Ferenczy Noémi Prize awarded textile artist, was born in Cluj (Kolozsvár), Romania, She graduated at the College of Fine and Applied Arts of Kolozsvár in 1975 as tapestry-designer. Before her immigration to Hungary in 1983, she worked as a dress puppet and stage designer for a short time. After designing tapestry, she began producing monumental leather collages by original technique. She presented her leather collages at solo exhibitions in the Hostebro Museum, Denmark, 1991, and in Vigadó, Budapest, in 1997 and Since then, her leather collages have gradually gained ground in exhibitions both in Hungary and abroad, in solo and group exhibitions (Pécs, Szombathely, Szentendre, Dunaszerdahely, Vienna, Joinville, Milan, Warsaw, Berlin, New Delhi, Turnhout, Helsinki, Barbizon, Paris, Lodz, Dachau, Tokyo). Starting 2002, she has also been making calligraphic paper collages based on Shakespeare s Sonnets. These works have been featured in various group exhibitions, and they debuted in solo exhibitions in Penlanole-Wales (Mid-Summer Sonnets Festival), 2009, and in Budapest at National Széchényi Library and Barabás Villa, 2010 and 2014, respectively. In 2004 she was elected a member of the Hungarian Academy of Arts, since 2008 she is a member of Academy of Arts and Sciences, Salzburg. Her work is currently represented in public facilities, collections and museums both domestically and abroad. She is the founder and leader of the Gödöllő Applied Art Workshop (founded in 1998), which is the spiritual successor of the Europewide well-known turn-of-the-century Gödöllő Art Colony. MÁRTA SIMONFFY, kurátorka maďarskej expozície v Pesti Vigadó Gallery, Budapest, (HU)/curator of the Hungarian exposition in the Pesti Vigadó Gallery, Budapest, (HU) Textilná výtvarníčka, kurátorka Národnej nadácie pre kultúru ( ). Predsedníčka maďarského a medzinárodného trienále textilu ( ), kurátorka Maďarskej národnej kultúrnej agendy ( ). Profesionálne ocenenia: Cena Ferenczy Noémi (1995). Predsedníčka Maďarskej asociácie umelcov výtvarných a užitých umení (od roku 2005 do súčasnosti). Prezident Maďarskej republiky jej udelil cenu Veľkého kríža cti, za jej mimoriadne dôležitú úlohu v maďarskom kultúrnom živote (2014). Vymenovali ju za členku Profesionálnej poradnej rady pre Právne združenie na zastupovanie autorských práv (od roku 2005 až do súčasnosti). Vo svojej fukcii predsedníčky Maďarského zväzu umelcov výtvarných a užitých umení zorganizovala a bola aj kurátorkou nespočítateľných národných aj medzinárodných výstav a podujatí. No je aj sama nezávislou umelkyňou. Vystavovala v mnohých individuálnych aj skupinových výstavách, ako sú (len selektívne): Budapešť, Szombathely, Kőszeg, Pécs, Debrecín, Sárvár, Graz, Sofia, Berlín, Viedeň, Paríž, Brusel, Mainz, Eisenstadt, Anden, Miláno, Londýn, Cheshire, Wilanow, Lodž, Janov. SIMONFFY MÁRTA, textile artist, curator of the Exhibition, President of the National Foundation for Culture ( ). President of the Hungarian and of the International Triennial of Textiles ( ) Curator of the Hungarian National Cultural Agenda ( ). Her professional acknowledgements: Ferenczy Noémi Award (1995). President of The Association of Hungarian Fine and Applied Artists (from 2005 as of present ). Awarded by the President of the Republic of Hungary by the Award of the Great Cross of Honor, for her outstandingly important role in Hungary s cultural life. (2014) She was appointed a member of the Professional Advisory Board to the Legal Body for the Representation of Authors Rights (from 2005 as of present ). In her function as the President of The Association of Hungarian Fine and Applied Artists she organized and was the curator of countless national and international exhibitions and events. She is an autonomous artist in her own right as well. She has exhibited in a number of individual and group exhibitions, such as in (a selection): Budapest, Szombathely, Kőszeg, Pécs, Debrecen, Sárvár, Graz, Sofia, Berlin, Wien, Paris, Bruxelles, Mainz, Eisenstadt, Anden, Milano, London, Cheshire, Wilanow, Lodz, Genova. IWONA KOŹBIAŁ-GRZEGORZEK, kurátorka poľskej expozície, Muzeum Historyczne, Bielsko Biała (PL)/curator of the Polish exposition, The Historical Museum in Bielsko-Biała (PL) Je historičkou umenia. Absolvovala Ústav dejín umenia a kurátorských a múzejných štúdií na Jagelonskej univerzite v Krakove. Pracuje v Historickom múzeu v Bielsku-Białej od roku 2003 a v súčasnej dobe pracuje vo funkcii depozitára a spravuje výstavné oddelenie. Je kurátorkou výstav a autorkou publikácií vzťahujúcich sa na moderné umenie, ktoré je hlavnou oblasťou jej záujmu. Je členkou Zväzu poľských muzeológov. She is a historian of art and a graduate of the Institute of Art History and Curatorial and Museum Studies at the Jagiellonian University in Krakow. She has been working at the Historical Museum in Bielsko-Biala since 2003 and currently she works in the capacity of custodian and manager of the Exhibitions Department. She is an exhibition curator and an author of publications related to modern art, which is the main area of her interest. She is a member of the Association of Polish Museologists.

6 MARIE MARTYKÁNOVÁ, kurátorka českej expozície, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (CZ)/curator of the Czech exposition, Moravian Museum in Uherské Hradiště (CZ). Je absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, kde študovala odbor Dejiny umenia. Pôsobí v Galérii Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti ako kurátorka zbierky výtvarného umenia. Zaoberá sa tvorbou českých, slovenských a zahraničných autorov v širokom zábere mnohých výtvarných disciplín od 19. storočia až do súčasnosti. Venuje sa výstavným, publikačným a prednáškovým aktivitám. She is a graduate of the Masaryk University in Brno, where she studied Art history. She works in the Gallery of Moravian Museum in Uherské Hradiště as curator of fine arts. She deals with the creation of Czech, Slovak and foreign authors in the broad scope of many disciplines, from the 19th century to the present. She is devoted to the exhibitions, publications and lecture activities. ANDREJ AUGUSTÍN, riaditeľ Textile Art of Today (SK)/director of Textile Art of Today (SK) Absolvoval Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe v Českej republike, Ateliér propagačnej grafiky a plagátu. Vo svojej súčasnej umeleckej práci sa venuje maľbe, grafike, maľbe porcelánu, textilnej tvorbe, kresbe a knižnej ilustrácii. Za svoju tvorbu získal v Japonsku Cenu ministerstva telekomunikácii a pôšt a Cenu bienále na Medzinárodnej výstave voľnej grafiky v Havířove. Doteraz zrealizoval 60 samostatných výstav. V roku 2014 mu vyšla monografia Priznávam farbu, ktorá mapuje jeho 25-ročnú umeleckú tvorbu. He graduated at the University of Applied Arts in Prague, Czech Republic, in the Studio of publicity graphic arts and posters. In his contemporary production he focuses on painting, graphic art, painting on porcelain, textile art works, drawing and book illustration. He was awarded for his art in Japan by the Prize of Ministry of Telecommunications and Posts and the Prize of Biennale at the International Exhibition of free graphic art in Havířov. So far he has made 60 individual exhibitions. In 2014 there was published a monograph devoted to his art career I Show My True Colours, which maps his 25-year-long art production. MARTIN AUGUSTÍN, umelecký riaditeľ Textile Art of Today (SK)/artistic director of the Textile Art of Today (SK) Je absolventom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe v Českej republike. Venuje sa voľnému umeniu a knižnej ilustrácii, od IV. ročníka je umeleckým riaditeľom Textile Art of Today (SK). He graduated at the University of Applied Arts in Prague, Czech Republic. He focuses on free art and book illustration, since 4th year of the exhibition he has been the artistic director of the Textile Art of Today (SK). Členovia medzinárodnej výberovej komisie kurátorov, zľava: Andrej Augustín, riaditeľ Textile Art of Today (SK), Katona Szabó Erzsébet, kurátorka expozície v Galérii Pesti Vigadó v Budapešti (HU), Iwona Koźbiał-Grzegorzek, kurátorka expozície v Historickom múzeu v Bielsku-Białej (PL), Anna Ondrušeková, kurátorka expozície v Tatranskej galérii v Poprade (SK), Simonffy Márta, kurátorka expozície v Galérii Pesti Vigadó v Budapešti (HU), Ria Treppo, architektka expozície Textile Art of Today v Danubiana Meulensteen Art Museum (AT), Júlia Sabová, kurátorka expozície v Danubiana Meulensteen Art Museum (SK), Martin Augustín, umelecký riaditeľ Textile Art of Today (SK), Marie Martykánová, kurátorka expozície v Galérii Slováckého muzea v Uherském Hradišti (CZ) Members of selection committee of curators, from left: Andrej Augustín, director of the Textile Art of Today (SK), Katona Szabó Erzsébet, curator of the exhibition of the Pesti Vigadó Gallery in Budapest (HU), Iwona Koźbiał-Grzegorzek, curator of the exhibition of The Historical Museum in Bielsko-Biała (PL), Anna Ondrušeková, curator of the exhibition of the Tatra Gallery in Poprad (SK), Simonffy Márta, curator of the exhibition Pesti Vigadó Gallery in Budapest (HU), Ria Treppo, architect of the exhibition Textile Art of Today in the Danubiana Meulensteen Art Museum (AT), Júlia Sabová, curator of the exhibition in the Danubiana Meulensteen Art Museum (SK), Martin Augustín, artistic director of the Textile Art of Today (SK), Marie Martykánová, curator of the exhibition in the Gallery of Moravian Museum in Uherské Hradiště (CZ)

7 TEXTILE ART OF TODAY je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje súčasnú textilnú tvorbu. Od iných svetových textilných výstav sa projekt odlišuje tým, že má päť reinštalácií vo významných galériách a návštevníci ho môžu vidieť v štyroch štátoch Európy (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko). Jeho význam zdôrazňuje záštita ministrov kultúry krajín V4. Snahou projektu Textile Art of Today je priblížiť návštevníkom textil ako modernú, dynamickú disciplínu, ktorá prekračuje hranice klasického vnímania textilného umenia. Od vzniku podujatia medzinárodná porota udeľuje prestížne ocenenie s názvom Grand prix Boženy Augus tínovej, významnej československej umelkyne. Textile Art of Today sa uskutočňuje v trojročných cykloch a v roku 2018 sa uskutoční už jeho piaty ročník. Cieľom tohto podujatia je pripraviť v regióne strednej Európy veľmi silný, umelcami aj širokou verejnosťou akceptovaný projekt. Na piatom ročníku Textile Art of Today sa zúčastnilo 400 umelcov zo 49 krajín a 5 kontinentov. Kurátorská porota vybrala z prihlásených diel 121 najlepších. Mottom budúcnosti Textile Art of Today je prepájanie textilného umenia a moderných technológií. Prinášame väčšiu interaktívnosť diel, pri ktorých sa návštevník galérie necíti anonymne, stáva sa súčasťou celej výstavnej expozície. Premiérou na tejto výstave bude novinka, ktorá je pripravená pre expozíciu v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave (SK) a nesie názov Virtuálny vesmír. Je to unikátna prezentácia textilných diel. Návštevník sa teleportuje na umeleckú planétu. Tu sa ocitá v strede umeleckých diel a stáva sa spolutvorcom tejto hry. Môže virtuálne vstúpiť do umeleckého diela a pohybovať sa v ňom. Po skončení výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum môžu návštevníci vidieť ďalšie expozície v Tatranskej galérii v Poprade (SK), v Slováckom múzeu v Uherskom Hradišti (CZ), v Pesti Vigadó Gallery v Budapešti (HU) a v Muzeum Historyczne v Bielsku Białej (PL). TEXTILE ART OF TODAY is an international fine arts project, which presents contemporary textile art production. It differs from other textile art exhibitions in the world because it has five re-installations in important galleries and visitors can see it in four countries of Europe (Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary). Its importance is underlined by the auspices of ministers of culture of the countries of V4. The project Textile Art of Today aims at showing its visitors textile art as a modern dynamic discipline which crosses the borders of its classical perception. Since the establishment of the exhibition an international jury awards prestigious prize with the title Grand Prix of Božena Augustínová, an important Czecho-Slovak artist. Textile Art of Today takes place in three year cycles and in 2018 there will be held already its fifth year. The goal of this event is to prepare in the region of Central Europe a very strong project, accepted by artists and wide audience alike. The fifth year of Textile Art of Today was attended by 400 artist from 49 countries and 5 continents. Jury of curators chose 121 best work out of 1000 works which were registered for the event. The motto for the future of Textile Art of Today is an interconnecting of textile art and modern technologies. We are bringing greater interactivity of works with which a visitor of the gallery does not feel anonymously, but becomes a part of the whole exposition of the event. In this exhibition there will be a first appearance of the innovation prepared for the exposition in Danubiana Meulensteen Art Museum in Bratislava (SK) which is entitled Virtual Space. It is unique presentation of textile works. The visitor is teleported to an art planet. There the visitor is placed amidst works of art and becomes a co-author of this game and can virtually enter the work of art and move in it. Visitors can see other expositions of this exhibition after its termination in Danubiana Meulensteen Art Museum in Tatra Gallery Poprad (SK), in Moravian Museum in Uherské Hradiště (CZ), Pesti Vigadó Gallery in Budapest (HU) and in Historical Museum in Bielsko-Biala (PL). Andrej Augustín riaditeľ/director Textile Art of Today umelecký VESMÍR VO VIRTUÁLNEJ REALITE Na prvý pohľad by sa zdalo, že moderné technológie a umenie sú navzájom v opozite. Technika má v sebe náboj racionality a dokonalosti, vo svete umenia sa dávame unášať emóciou a citom. Virtuálny vesmír je vlastne hra, ktorá vás určite zaujme a vtiahne do svojho deja. S pocitom dokonalej reality sa dokážete premiestňovať na planéty, kde sa ocitnete v rôznych prostrediach s umeleckými dielami. Návrat do detstva, aj takto by sme mohli nazvať zážitok, ktorý bude podobný ako v knihe Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. Virtuálne môžeme cestovať vesmírom po planétach štyroch umelcov, ktorí patria k špičke v textilnej tvorbe na Slovensku a v Čechách. A navyše sú všetci pedagógovia na vysokých umeleckých školách, kde odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii. Prof. Júlia Sabová a jej planéta s levitujúcimi klobúkmi, ktoré pripomínajú vesmírne, bizarné koráby. Doc. Blanka Cepková vytvorila textilné kaplnky, ktoré sú zakomponované v prostredí lesa, môžeme do nich vstupovať a objavovať veci, o ktorých nič netušíme. Doc. Daniel Szalay pomocou röntgenových snímok vytvoril obraz kontroverzného argentínskeho marxistu a revolucionára Che Guevaru. Ocitáme sa v strede virtuálneho mesta v exotickom prostredí. Mgr. art. Mária Hromadová nám ponúka virtuálne bludisko, kde hľadáme epicentrum v hororovom labyrinte ciest. Táto umelecká hra vo virtuálnej realite je vlastne inšpiráciou pre nastupujúcu mladú umeleckú generáciu, lebo budúcnosť výstavy Textile Art of Today je práve v prepájaní nových moderných technológií a súčasného textilného umenia. Za dielom virtuálneho vesmíru stojí veľa skvelých odborníkov (Vladimír Broniš, Michal Mjartan). Čarovnú hudbu, ktorá celý dej umocňuje, skomponoval Dalibor Kocián. Hlavným tvorcom a animátorom virtuálnej hry bol David Gulla. Špeciálne poďakovanie patrí Emilovi Fitošovi a Marekovi Kainráthovi. art SPace IN VIRTUAL REALIT One could think at first glance that modern technologies and art are situated in the opposite direction. Technology is loaded with rationality and perfection and in the world of art we let us float by emotions and sensibility. Virtual space is in fact a game which will surely gain your interest and will draw you into the action. With a sense of perfect reality you can move to planets where you will be situated in different environments with art works. A return to childhood this could be a title of the experience similar to that of The Little Prince by Antoine De Saint - Exupéry. We can virtually travel by space to planets by four artists who belong among the best masters of textile art in Slovakia and in the Czech Republic. And furthermore, they all are pedagogues at art academies and universities where they give over their experience to a young generation. Professor Júlia Sabová and her planet with levitating hats which resemble bizarre spaceships. Docent Blanka Cepková created textile chapels which built into the environment of forest, we can enter it and discover things we have no idea about. Docent Daniel Szalay created the image of controversial Argentinian Marxist and revolutionary Che Guevara with the help of X-ray pictures. We occur amidst a virtual city in an exotic place. Mgr. art Mária Hromadová will offer us a virtual maze where we are looking for an epicentre of a horror labyrinth of paths. This artistic game in virtual reality is in fact an inspiration for the incoming artistic generation or in other words the future of an exhibition Textile Art of Today lies exactly in the interconnecting of new modern technologies and a contemporary textile art. There stand many amazing experts behind this work of virtual space (among them Vladimír Broniš, and Michal Mjartan). Magical music, which augments the experience of the whole action was composed by Dalibor Kocián. The main creator and animator of virtual game was David Gulla. Special thanks go to Emil Fitoš and Marek Kainrátht.

8

9 Držitelia Hlavnej ceny Boženy Augustínovej Laureates of the Grand Prix of Božena Augustínová 2006 JANA ZAUJECOVÁ (Slovenská republika/slovak Republic) 2009 ANDREA ŠEVČÍKOVÁ MAREČKOVÁ (Slovenská republika/slovak Republic) 2012 NOBUKO KOIZUMI (Japonsko/Japan) 2015 SYLVIA BIRKUŠOVÁ (Slovenská republika/slovak Republic) Božena Augustínová, Čekání na duhu, Arttex 2003 /Waiting for a Rainbow, Čekání na duhu, Arttex 2003

10 Božena Augustínová-Rochovanská ( ) bola všestranná umelkyňa v rôznych oblastiach umenia, výsostne však najmä tvorkyňa netkanej tapisérie Artprotis a Arttex. Je jednou zo zakladajúcich členiek Klubu textilných výtvarníkov Arttex (SK). Pričinila sa bohatou zahraničnou výstavnou činnosťou o šírenie jej jedinečnosti vo svete. Jej ikonografický 40-ročný program zaznieva z monumentálnej tvorby netkaných tapisérií, Artprotisov a Arttexov (ide o československú a slovenskú ochrannú známku, registrovanú textilnú techniku prešívania a vpichovania vlneného rúna, ktoré umožňuje maľovať textilným vláknom). Najmä jej úsilie vstupovať do vlneného rúna ďalšími prvkami, aplikáciami, drapériami, výšivkami, obrazovými či fotografickými citátmi prispelo k tomu, že Boženu Augustínovú možno považovať za prekurzora dovtedy netušených možností týchto techník v európskom kontexte. To je napokon dôvod, že dnes sa udeľuje Hlavná cena BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ na Textile Art of Today/ Textilné umenie dnes ako hold jej umeleckému odkazu v textile. Božena Augustínová-Rochovanská ( ) was a versatile artist in various fields of art, especially she was the creator of purely non-woven tapestry of the types entitled Artprotis and Arttex. She is one of the founding female members of the Club of textile artists Arttex (SK). She endeavored by rich foreign exhibitions to spread its uniqueness in the world. Her 40 years old iconographic program is visible in monumental art woven tapestries, Artprotis and Arttex (it is Czechoslovak and Slovak trademark and registered textile technique of stitching and needling of wool fabric that allows painting by textile fiber). In particular her efforts to enter wool fleece with other elements, applications, drapes, embroideries, pictures or photographic quotations contributed to the fact that Božena Augustínová can be considered as precursor of previously unimagined techniques in a European context. This is also the reason why today the GRAND PRIX OF BOŽENA AUGUSTÍNOVÁ for Textile Art of Today is awarded, as a tribute to her artistic legacy in the textile field. Božena Augustínová, Šťastie prinášam do vášho domu, Artprotis 1995/I Bring Happiness to your House, artprotis 1995

11 AUSTRÁLIA AUSTRALIA ANTON VEENSTRA Celé umenie má ambície ponúknuť čo najkomplexnejšie podaný obraz umelcovej doby, v jeho prípade film alebo konkrétne rockový videoklip. Autor manipuluje s obrazmi a dopĺňa ich hudbou. Používa vyvolávanie obrazu, s ktorým pracoval v minulosti, a inou technikou ju spája s inými obrazmi. V súčasnosti na spájanie švov využíva kelímový spoj, aby dosiahol efekt dokončených šiat bez švov). Nedávno si všimol, že aj v Pasoliniho filmovom scenári možno nájsť zjavnú symboliku. All art aspires to the condition of the most complexly manipulated image of the artist s age, in his case cinema, or more specifically the rock clip. Here, images are posed and manipulated and overlaid by music. He wanted to take the development of an image he had worked years earlier, and with a different technique of attaching adjacent areas. Currently he uses a hound's tooth mode to achieve the look of a finished cloth, without seams. Recently, he was looking at a Pasolini film script and noticed the distinctive notation. DUO 1, 30,5 x 37 cm, tkaná tapiséria/duo 1, 30,5 x 37 cm, woven tapestry DUO 2, (detail diela zhora), 24,5 x 22 cm, tkaná tapiséria/duo 2 (detail of above), 24.5 x 22 cm, woven tapestry DUO 3, 14 x 17 cm, tkaná tapiséria/duo 3, 14 x 17 cm, woven tapestry

12 AUSTRÁLIA AUSTRALIA ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC KASIA TONS DOMINIKA SLÁDKOVÁ Ona je duch dverí vedúcich von: Maska, 120 x 85 cm, techniky ručného vyšívania, nášivky a korálky využívajú nové a nájdené materiály/ She is the spirit of the doorway leading out: Mask, 120 x 85 cm, hand sewing techniques of embroidery, applique and beading using new and found materials SMS KNIHA, 39 x 25 x 3 cm, tlač na textilný materiál : linoryt, digitálna; Arttex/SMS BOOK, 39 x 25 x 3 cm, print on textile material: linocut, digital technique; Arttex

13 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC EVA DAMBORSKÁ GABRIELA PUSTKOVÁ ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STACCATO, 150 x 150 cm, autorská technika/staccato, 150 x 150 cm, original technique PORTRÉT II., 138 x 184 cm, tkaná tapiséria/portrait II., 138 x 184 cm, woven tapestry

14 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC DÁNSKO DENMARK HELENA HOŠKOVÁ DORTE JENSEN VÝŠIVKY, priestorová textilná inštalácia/embroideries, spatial textile installation NEZNÁMA INDIÁNKA, 80 x 110 cm, nanášanie malé kúsky látky prišívané vrstva po vrstve/unknown INDIAN WOMAN, 80 x 110 cm, Application small pieces of fabric sewn on layer by layer DÁMA Z KONSA, 120 x 80 cm, nanášanie malé kúsky látky prišívané vrstva po vrstve/the KONSO LADY, 120 x 80 cm, Application small pieces of fabric sewn on layer by layer

15 ESTÓNSKO ESTONIA FÍNSKO FINLAND KRISTA LEESI JOHANNA PÖYKKÖ Pre názov svojho diela (Carpe-t Diem) autorka skombinovala latinský výraz carpe diem a anglické slovo carpet koberec. Jej dielo vyzerá ako malý chlpatý koberček. Je vyrobený z plastových spiniek, ktoré ukazujú najneskorší dátum spotreby potravinárskych výrobkov. Carpe diem (výraz z Horáciových Ód) sa prekladá využi deň, užívaj si prítomnú chvíľu bez myslenia na veci večné. Dnes to, ako ľudia využili životné prostredie a prírodné zdroje, navodzuje otázku: existuje aj najneskorší dátum spotreby pre život na planéte Zem? Čo sa stane, keď sa pletená látka už nemôže hýbať? Čo sa stane, keď budú všetky rastliny pod ľadom? Nehybný život zátišie. Všetko je tiché. What happens when knitted fabric can`t move anymore? What happens when all the plants are under the ice? Still life. Everything is quiet. For the title of the work she combined the Latin expression Carpe diem and the English word carpet. Her work looks like a small piece of hairy carpet. It is made from plastic clips which show the best before date for food products. Carpe diem (an expression from Horace's Odes) has been interpreted as "seize the day; enjoy the moment without thinking of eternal things". Nowadays, the way how people have used the environment and the natural resources raises a question: is there also a best before date for our life on planet Earth? CARPE(T) DIEM, 37 x 38 cm, inštalácia, plastové spinky, bavlnená priadza/carpe(t) DIEM, 37 x 38 cm, installation, plastic clips, cotton yarn ostrovy, 2015, 250 x 150 cm, ručne pletený, nerezový a farebne lakovaný drôt/ ISLANDS, 2015, 250 x 150 cm, hand made braided, stainless steel and color coated wire

16 FÍNSKO FINLAND JOHANNA SUONPÄÄ Počiatočný nápad bol inšpirovaný japonským umelcom Utagavom Hiroshigem a obrazom: Líšky nesúce oheň na Silvestra pri meniacom sa strome, Oji. Použitie Hiroshigeho umenia je staré, ale konkrétne toto vizuálne posolstvo sa nikdy nepoužilo. Meniaci sa strom, ako ho nazval Hiroshige, je akýsi Strom dávajúci svetu nádej a Čudné ohne okolo stromu. Svoje diela vníma ako symboly. Pre Suonpää tieto zvláštne ohne symbolizujú srdcia takisto ako viacero duchov ľudských bytostí. Tie sú v symbolickom zmysle portrétmi rôznych myslí tak, ako sa ľudské bytosti ocitajú v rozličných situáciách v živote. Dnešné bytosti sú napríklad Uzavretý, Bezmenný, Šťastný, Oddelený, Rojko For her, the beginning idea originated by the Japanese artist Utagava Hiroshige and the picture of graphic art: New Year's Eve Foxfires at the Changing Tree, Oji. The illustration of Hiroshige art is old, but the visual message has never been used. The Changing Tree as Hiroshige called it is a kind of Hope giving World`s Tree and Strange Fires around the Tree. She can see her works as symbols. For her, these peculiar fires symbolise hearts, in the same way like the spirits of human beings. They are symbolically portraits of various minds, like human beings in a different kind of situations in their life. Persons today are like: Closed, Unnamed, Fortunate, Disconnected, Daydreamer ZVLÁŠTNE A ČUDNÉ OHNE: UZAVRETÝ, BEZMENNÝ, ŠŤastnÝ, ODPOJENÝ, ROJKO, 110 x 32 x 10 cm, textil a zmiešané médiá/peculiar AND STRANGE FIRES: CLOSED, unnamed, FORTUNATE, DISCONNECTED, DAYDREAMER, 110 x 32 x 10 cm, art of textile and mixed media

17 FÍNSKO FINLAND HOLANDSKO NETHERLANDS RAIJA JOKINEN BEPPE KESSLER Umelecký prístup autorky sa zameriava na vzťah emocionálneho a fyzického okolia vrátane tela a mysle ľudí. Každodenná párty opisuje situáciu sveta: ľudia míňajú príliš veľa, hoci by si mali šetriť svoje okolie a nachádzať šťastie v drobných každodenných detailoch. Polyfonické je o polyfonických výrokoch, ktoré by mali ľudia počuť, aby dokázali ušetriť planétu a byť v zhode s prírodou. Modré svetlo je o narastajúcom využívaní digitálnych prostriedkov a o tom, ako tento vplyv možno vidieť v tele a mysli ľudí. Her artistic approach is focused on the relationship of the emotional and physical surrounding, including our body and mind. The Everyday Party describes the situation of the world: People spend too much though they should save materials and surrounding and find the happiness in the minor everyday details. The Polyphonic is about the polyphonic statements people should hear to be able to save the planet and be in balance with the nature. The Blue Light is about growing use of digital devices and how the affect might be seen in the body and mind of people. MODRÉ SVETLO, 60 x 102 cm, maľba a kresba nafarbeným ľanom, prišívanie šijacím strojom/ BLUE LIGHT, 60 x 102 cm, painting and drawing with dyed flax, machine stitching STRETNUTIA 2, 7 x 6,5 x 3 cm, zmiešané médiá, umelecké šperky, skulptúra: textil v živici, textil pod akrylovým zväčšovacím sklom, kus čierneho jantáru, pripevnené na dreve alpakou/encounters 2, 7 x 6,5 x 3 cm, mixed media, art jewelry, sculpture: textile in resin, textile under acrylic magnifying glass, piece of jet, fixed on wood by alpaca STRETNUTIA 5, 7 x 5,5 x 3,2 cm, zmiešané médiá, umelecké šperky, skulptúra: textil a juta pod akrylovým zväčšovacím sklom, hodváb a textil, medené vlákno v živici pripevnené na dreve alpakou/encounters 5, 7 x 5,5 x 3,2 cm, mixed media, art jewelry, sculpture: textile and jute under acrylic magnifying glass, silk and textile, copper thread in resin, fixed on wood by alpaca STRETNUTIA 6, 7,3 x 6,8 x 3 cm, zmiešané médiá, umelecké šperky, skulptúra: nylon pod akrylovým zväčšovacím sklom, železné vlákno v živici pripevnené na dreve alpakou, bazové drevo s pieskom/encounters 6, 7,3 x 6,8 x 3 cm, mixed media, art jewelry, sculpture : nylon under acrylic magnifying glass, iron thread in resin, balsa wood with sand, fixed on wood by alpaca

18 ANNIE VERHOEVEN HOLANDSKO NETHERLANDS Matematika je integrálnou súčasťou tvorby umelkyne. Viditeľnú matematiku možno zbadať v dokončenom umeleckom diele; vo vzťahu medzi drôtom a otvoreným priestorom až do veľkostí rôznych spolu súvisiacich častí. No rovnako dôležitá je aj neviditeľná matematika. Tá sa začína prepočtami, ktoré sú nevyhnutné na zmiešanie vytvrdzovacích látok až po proporcie medzi farbami a nátermi. Matematika zohráva veľkú úlohu tak v diele, ako aj v koncepte tvorby. Tieto diela charakterizuje veľká rôznorodosť tak vo veľkosti, ktorá sa pohybuje od pár centimetrov až po niekoľko metrov, ako aj v materiáli a pri jeho spracovaní. Témy ako jej život a smrť, zmena a kontinuita, ktoré rušia dogmu a tradíciu, sa v týchto dielach stávajú zjavné. Mathematics is an integral part of her art. Visible mathematics can be seen in the finished workpiece; of the relationship between the wire and open space up to the sizes of the different parts relative to each other. But equally important is the invisible mathematics. It ranges from the calculations that are necessary to mix the curing agents to the proportions of the colors and paints. Mathematics plays a major role in her work and its concept. Her works are characterized by a great diversity in both size, varying from a few centimeters to several meters, as in the material and the processing thereof. Themes such as life and death, change and continuity releasing dogma and tradition are in her works becoming apparent. ZENOVÉ SVETLO, 80 x 160 cm, navíjanie, papierové vlákna, brass, LED-svetlá/ZEN LIGHT, 80 x 160 cm, Thread-Art, Paperthreads, brass, LED-Light

19 HOLANDSKO NETHERLANDS MARIAN BIJLENGA Autorku fascinujú bodky, čiary a obrysy svojimi rytmickými pohybmi, ale tiež prázdnym priestorom, ktorý ohraničujú. Namiesto kreslenia na papier kreslí v priestore tak, že využíva textil ako svoj materiál. Pracuje s vláknom, tkaninou a konskou srsťou, s materiálmi, ktoré sú jemné, ľahké, ohybné. Poddajnosť textílií dodáva dielu najväčšiu možnú slobodu na dosiahnutie svojho cieľa: objavenie nových foriem. Pre umelkyňu je podmienkou priehľadnosť. Ponecháva voľný priestor medzi štruktúrou a stenou. Predmet sa tak oslobodí od svojho pozadia a reaguje s bielou stenou. Stáva sa tým, čo sa nazýva Priestorové kreslenie. She is fascinated by dots, lines and contours by their rythmical movements but also by the empty space they confine. Instead of drawing on paper, she draws in space by using textile as a material. She works with thread, fabric and horsehair, materials which are soft, light, flexible. The softness of textiles gives her the greatest possible freedom to achieve her goal: the discovery of new forms. For her transparency is necessary. By leaving some space between the structure and the wall the object is freed from its background and interacts with the white wall. It becomes what she calls a Spatial Drawing. VZOROVÉ BODY VEĽKÉ, 400 x 900 cm, konská srsť, tkanina, neviditeľná priadza, strojová výšivka, stehovanie/sampler DOTS LARGE, 400 x 900 cm, horsehair, fabric, invisible yarn, machine embroidery, stitched

20 ELIZABETH KONING HOLANDSKO NETHERLANDS PIZZO DI CANTU, séria fotografií/pizzo DI CANTU, a series of photographs

21 HOLANDSKO NETHERLANDS FRANCISCA HENNEMAN NATHALIE MULLER HOLANDSKO NETHERLANDS Malé domčeky vyzerajú prívetivo a priateľsky, ale ostnatý drôt, do ktorého sú obalené, ich transformuje na nepriateľské miesta. V tejto internetovej ére sú ľudia spojení s inými pomocou digitálnych prostriedkov. Tým, že naše oči udržíme na obrazovke, si ľudia budujú vlastnú pevnosť a zdá sa, že zabúdajú nechávať otvorenú myseľ pre svet za ich dverami. The small house look welcoming and friendly but the barbed wire in which they are enwrapped, transforms them into hostile places. In this internet era we are connected with each other by digital means. By keeping out eyes fixed on the screen we build our own fortress around us and seem to forget to keep an open mind for the world outside our doors. ROZTRHNUTÉ, 36 x 23 x 12 cm, háčkovaná priemyselná guma/torn, 36 x 23 x 12 cm, crocheted industrial rubber SPOJENÉ, 45 x 90 x 60 cm, rôzne techniky/connected, 45 x 90 x 60 cm, various techniques

22 INDONÉZIA INDONESIA ISLAND ICELAND CARLOS CARVALHO RAGNHILDUR STEFÁNSDÓTTIR Jeho telo je stredom jeho diela, jeho telo je čudné, lebo je homosexuál. Jeho myslenie na túto cudzorodosť ( queerness ) na miestach, kde nie je vítaná alebo dovolená, je motiváciou pre tieto diela. Žije v Indonézii, kde sa homosexualita verejne trestá, je Brazílčan, pričom Brazília sa nachádza na prvom mieste v rebríčku zločinov z nenávisti voči komunite LGBTI. Tieto dve krajiny sú tropické a majú veľké mačkovité šelmy, a tak sa autor rozhodol pohrať sa s myšlienkou kamufláže. Inšpiroval sa zvieratami, ktoré sa schovávajú, tak ako sa v týchto krajinách skrývajú homosexuáli. His body is the center of his works. His body is queer because he is gay. Thinking queerness in places where it s not welcomed or allowed is the motivation of those pieces. He lives in Indonesia publicly being gay is where persecuted. And he is Brazilian, while Brazil is the first country in the ranking for hate crime against the LGBTI community. Those two countries are tropicalones and have big felines, so he decided to play with the idea of camouflage. He was thinking of animals that hide themselves, as the queer bodies in those two countries. KAMUFLÁŽ 1, 53 x 15 x 49 cm, akrylová plsť, papier, pena, textil, farba, epoxid/camouflage 1, 53 x 15 x 49 cm, acrylic felt, paper, foam, textile, paint, epoxy PRAVÉ A ĽAVÉ KOLENO II., 25 x 50 x 3 cm, pôvodná technika/right AND LEFT KNEE II., 25 x 50 x 3 cm, original technique

23 IZRAEL ISRAEL JAPONSKO JAPAN ALEX SCHNAIDER ATSUKO SASAKI TERAZ, 60 x 80 x 9 cm, lepenie vláken na formy/now, 60 x 80 x 9 cm, pasting fiber on molds TAŠKA S OBJEKTAMI MORSKÝ JEŽ, 45 x 40 x 10 cm, vlnená plsť SEA URCHIN OBJECT BAG, 45 x 40 x 10 cm, wool felt Odev. Oceánske a podmorské formy života si vytvárajú jedinečné oblečenie, aby sa mohli chrániť pred osmotickým tlakom mora a pred ich prirodzenými predátormi. Zatiaľ čo oceán umelkyni poskytuje témy pre svoje návrhy, jej svetonázor, ktorý je vyjadrený v jej umení, inšpiruje krása a nezmerateľná moc organických tvarov a buniek tajomných podvodných stvorení. Wear. Oceanic and undersea life forms have designed unique apparel for themselves so they may protect themselves from the osmotic pressure of the sea and from their natural predators. As the ocean provides her with the theme for her designs, her world view, inspired by beauty and immeasurable power of the organic shapes and cells of mysterious undersea creatures, is expressed in her art.

24 JAPONSKO JAPAN JAPONSKO JAPAN CHIHO IKEDA MISAKO WAKAMATSU DIALÓG, 145 x 140 cm, 2 kusy, ručná výšivka/dialogue, 145 x 140 cm, 2 pieces, hand embroidery NEHYBNOSŤ, 160 x 170 x 20 cm, jednoduché tkanie/stillness, 160 x 170 x 20 cm, Plain Weave

25 JAPONSKO JAPAN TAKUMI USHIO Na zemi má každé stvorenie svoj vlastný spôsob, ako si chrániť život. Napríklad mušle, šupiny, hryzenie a mimikry. Ľudia sú vystavení mnohým prirodzeným alebo spoločenským predátorom. Vytvárajú si skrýšu rôznymi spôsobmi, aby sa chránili. Autor verí tomu, že o šatách by sa dalo povedať, že sú skrýšou ľudí, aby ich chránili nielen pred prírodnými podmienkami, ale aj pred spoločnosťou. On the earth, each creature has its own way to protect itself for its life. For example, shells, scales, biting and mimicry. People are exposed to many natural or social predators. They form a shelter in a various ways to protect themselves. Author believes that clothing can be said to be a shelter of the people to protect them not only from their natural circumstances but also from the society as well. SKRÝŠA , 190 x 120 x 70 cm, tkanie, splsťovanie/shelter , 190 x 120 x 70 cm, weaving, felting

26 JAPONSKO JAPAN JUŽNÁ AFRIKA SOUTH AFRICA NORIKO TOMITA MANDY COPPES MARTIN Model inšpirovaný materiálom Nekonečné fungovanie v obmedzenom svete, autorka vyrobila diela textilného umenia tým, že vycítila potenciál vláken a tkanín založených na vláknach a na výraze pomocou textilných techník. Zároveň si všímala každodenné predmety, založené na perspektíve, že tieto predmety sa dajú spoznať, ale ľudia si ich nie sú vedomí. Toto zahŕňa napríklad uvedomenie si existencie obrazoviek (sietí proti komárom), zatiaľ čo si diváci neuvedomujú ich materiál a vlastnosti, a čím sú známejšie materiály v každodennom živote, tým je väčšie prekvapenie a záujem o materiály, keď sa s nimi stretnú v podobe, ktorá je vzdialená ich bežnému užívaniu. The pattern inspired of the material Endless operating in the limited world. The author produced works of fiber art by sensing the potential of fiber and fiber-derived raw materials, and of expression through textile techniques. At the same time the author has given attention to everyday items, based on the perspective that these items are recognized but that people are not consciously aware of them. For example, this includes recognition of the existence of window screens (mosquito nets) while being unaware of their materials and properties, and that the more familiar the materials are in daily life, the greater the surprise and interest in the materials when encountering them in form that are detached from typical recognition. ROJE, 450 x 180 x 25 cm, siete proti komárom, bavlnená kaša, ručne farbené, prišívané strojom, vlastná technika/ SWARMS, 450 x 180 x 25 cm, mosquito nets, cotton mesh, hand-dyed, machine-sewn, own technique KRAJINKY, 180 x 80 cm x 3 panely, surové hodvábne vlákno/construed LANDSCAPES, 180 x 80 cm x 3 panels, raw silk

27 KANADA CANADA MICHEL GAUTIER Keďže duchovia obývajú jeho totemický les, on ho predvádza, aby ukázal posvätnú dimenziu Prírody. Jeho inštalácie a performancie sa snažia vytvoriť skúsenosť ponoru, čím sa dosiahne spojenie vôní a zvukov, ktoré tak odlišuje jeho umelecké dielo od diel iných autorov. Jeho dielo prepletá mnoho vláken zmyslového vnímania do básnickej a metaforickej tapisérie, ktorá zdôrazňuje nutnosť zmeny vzťahu ľudí k životnému prostrediu. Fotografie získané od roku 2008 sú východiskom pre odhaľovanie toho, čo nazýva duchmi stromov. Obrazy sú vytlačené mnohými spôsobmi a využívajú široký rozsah médií. Už vyše 15 rokov pracuje s M. Michaelom Moisseeffovom, sochárom aróm s doktorátom v rastlinnej biotechnológii. Since spirits inhabit his totemic forest, he stages it so as to manifest Nature s sacred dimension. His installations and performances strive to create an immersive experience, whence the integration of scents and sounds that distinguishes his artwork. It weaves many strands of sensory perception into a poetic and metaphorical tapestry which highlights the urgency of changing relationship of people to the environment. Photographs taken since 2008 are a starting point for revealing what he calls spirits of trees. Images are printed in many different ways, using a wide range of media. He has been working for over 15 years with M. Michael Moisseeff, aroma sculptor & PhD in plant biotechnology. TOTEMY, 165 x 265 cm, recyklovaná bavlna z trička litografiou na papieri z čajového vrecúška, sochár aróm a držiteľ doktorátu v rastlinnej biotechnológii, M. Michael Moisseeff, vytvoril na mieru vône pre výstavy a performancie Michela Gautiera/TOTEM POLES, 165 x 265 cm, recycled coton from T-shirt with lithography on Tea bag paper, M. Michael Moisseeff aroma sculptor & PhD in plant biotechnology created custom cents for exhibitions & performances Michel Gautier

28 KANADA CANADA KÓREA REPUBLIC OF KOREA MELANIE SIEGEL YOON JI SEON Handrová tvár. Autoportréty sú prišívané vrstvami farebných nití spredu, vytvárajú rovnako úplný druhý obraz na zadnej strane každého objektu. Umelkyňa spochybňuje ideu fixného ega pomocou deformovania a transformovania svojej tváre vrstvami nití. Rag Face. While the author sews her self-portraits with layers of colorful threads on the front, she creates an equally complete second image on the back of each piece. She challenges the concept of a fixed ego by distorting and transforming her face with layers of threads. KNIHA I., 6 x 6x 1 cm, pohyblivá výšivka, plsť, značkový textil/book I., 6 x 6 x 1 cm, free motion embroidery, felt, vintage textile HANDROVÁ TVÁR #16025, 216 x 135,5 cm, vyšívanie na tkanine a fotografia/rag FACE #16025, 216 x 135,5 cm, sewing on fabric and photography

29 HANDROVÁ TVÁR #17007, 167 x 116 cm, vyšívanie na tkanine a fotografia/rag FACE #17007, 167 x 116 cm, sewing on fabric and photography

30 KÓREA REPUBLIC OF KOREA JUNE LEE Dielo autorky sa zameriava na človeka v súčasnej spoločnosti. Skúma neutralitu a duálnosť jednotlivca ako zvláštneho jedinca a tiež ako člena spoločnosti. Autorka vrhá svetlo na spoločenské javy týkajúce sa človeka v súčasnom spoločenskom priestore, najmä na také neduhy, ako je syndróm nezúčastneného pozorovateľa, davová psychóza, zvaľovanie viny na obetného baránka a predsudky. Autorka využíva východoázijskú tradíciu nite predstavujúcu ľudský život. Takto vytvára diela podobné ľudskej postave, ktoré hľadia na moderného človeka z perspektívy tretej osoby. This author s work focuses on the individual in the contemporary society today. The author explores the neutrality and duality of the individual as a distinct unity and again as a constituent of the collective society. In particular, the author shed light on the social phenomena surrounding the individual in contemporary social space, especially on negative conditions such as bystander effect, mass psychology, scapegoating, and biases. Using East Asian element of the thread, which represents human life, to form human figure-like works, her art looks at the problems of the modern man from a third-person perspective. OKOLOSTOJacI, 24 x 5 x 4 cm každá postava, vlákno na živicovom odliatku/bystander, 24 x 5 x 4 cm each figure, thread on resin cast

31 LITVA LATVIA LITVA LATVIA ANTRA AUGUSTINOVICA DIANA JANUSONE Srdce, vnútornú svätyňu kreatívneho pokladu a intuície duše vedie láska jediná a skutočná sila, ktorá môže utvoriť lepší svet. Všetci ľudia predstavujú prvky božskej a jedinečnej štruktúry labyrintu, spojenej tenkým vláknom porozumenia. Heart, the inner shrine of creative treasure and soul s intuition, is guided by love the only and true force to form the better world. All people are the elements of divine and unique labyrinth structure, connected by a thin thread of understanding. LABYRINT SRDCA, 78 x 81 cm, papier, noviny, mapy, akryly, polyester, kombinovaná technika/ HEART LABYRINTH, 78 x 81 cm, paper, newspapers, maps, acrylics, polyester, mixed technique Autorka upriamuje pozornosť na súčasnú demografickú situáciu v Litve. Podľa Ústredného štatistického úradu v Litve klesol počet obyvateľov o 340-tisíc ľudí, ktorí emigrovali; avšak pokles o bol spôsobený prirodzeným úbytkom obyvateľstva. Toto dielo predstavuje obraz sonogramov ľudského embrya, lebo deti symbolizujú základ tejto krajiny. The author draws atention to the current demographic situation in Latvia. According to Central Statistical Bureau of Latvia, the population of Latvia has decreased by emigrated people; however, the decrease of was due to negative natural of population. The work depicts image of human embryo sonograms, because children symbolize the foundation of the country. ZAČIATOK, 220 x 300 cm, polyester, originálna technika/beginning, 220 x 300 cm, polyester, author s technique

32 LITVA LATVIA MAĎARSKO HUNGARY IRENA ANDREJEVA BALOG EDIT Cieľom autorky je vytváranie súčasnej tapisérie, ktorá rozpráva príbeh o fenoméne dnešných vzťahov medzi digitálne vytvorenou osobnosťou a skutočnou osobou za ňou. Tento príbeh je o kamufláži, ktorú využíva každý, aby sa niekam zmestil: o vnímaní samého seba, spoločnosti, okolia atď. The goal of the author is creating contemporary tapestry that tells story about contemporary phenomenon of a relationship between digitally created personality and a real person behind it. The story is about camouflage everyone is using to fit in somewhere: one s own perception, society, surrounding, etc. JA, MŇA A..., 150 x 155 cm, digitálne tkanie/me, MYSELF, AND..., 150 x 155 cm, digital weaving SVETLO, 160 x 70 cm, svetelná inštalácia/light, 160 x 70 cm, light installation

33 MAĎARSKO HUNGARY MAĎARSKO HUNGARY BORNEMISZA ESZTER SOMODI ILDIKÓ MEDZI RIADKAMI, 200 x 100 cm, nafarbené, potlačené, prišité strojom/between THE LINES, 200 x 100 cm, dyed, printed, machine sewn LABYRINT, 90 x 90 cm, ikat/labyrinth, 90 x 90 cm, ikat

34 NEMECKO GERMANY ALMYRA WEIGEL Nápad na Diela z novín sa zrodil pri sledovaní detailov z každodenného života niť obalená okolo kúska starých novín. Nepochybne, človek musí vyjsť zo sveta textilnej tvorby, aby vnímal vzťah a napätie medzi tradičnou skúsenosťou a informačným tokom zrodeným zo spojenia medzi niťou a kusom novín ako aj s činnosťou obaľovania. Šaty sa tkajú z nití. Nite informácií v konečnom dôsledku utkávajú príbeh ľudského života. Niť je symbol spojenia. Koniec koncov, hovorí sa niť života, červená niť osudu, a napokon litovská tradičná hra Nite, nite, prepletajte sa ( Siūlai siūlai, susivykit ) A preto sa médiá a textil asociatívne spojili do jednej umeleckej látky v projektoch Almyry Weigel. The idea of the Newspapers Works was born out of looking at details of everyday life a thread wrapped around an old piece of newspaper. Without a doubt, one had to come from the world of textile in order to perceive the relationship and tension between traditional experience and the information flow. This flow was born out of civilization in the link between the thread and the piece of newspaper as well as the action of wrapping. Clothes are woven from thread. The threads of information finally weave the story of human life. A thread is a symbol of connection. After all, the saying goes thread of life, red thread of fate, and finally, theire is also a Lithuanian traditional game Threads threads, entwine Thus the media and textile are associatively brought together into one artistic fabric in Almyra Weigel s projects. DÁŽĎ NA ZÁPADNÝCH ÚZEMIACH, 16 obrazov, 57 x 80 x 10 cm, nemecký bulvárny denník Bild, priadza, obalenie/ RAIN IN THE WESTERN AREAS, 16 pictures, 57 x 80 x 10 cm, German Daily Tabloid Bild, yarn, wrapping.

35 NEMECKO GERMANY NEMECKO GERMANY HEIKE SCHAEFER IRINA KOLESNIKOVA VLNA, 62 x 24 x 27 cm, prišité plátno, epoxidová živica, akrylová farba, pigmenty/wave, 62 x 24 x 27 cm, sewn canvas, epoxy resin, acrylic paint, pigments CIKCAK, 48 x 115 cm, ľan, hodváb, hodváb, ručné tkanie/zigzag, 48 x 115 cm, flax, silk, hand weaving

36 NEMECKO GERMANY POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND WOLFGANG HORN BARBARA MYDLAK ŠATY Z ČERVENÝCH ŠPENDLÍKOV, aktualizácia 25 x 30 x 180 cm, voľná technika/red PINS SUIT, upgrade 25 x 30 x 180 cm, free technique MŔTVE MORE, 260 x 120 cm, 180 x 110 cm, 120 x 80 cm, ručne vyrobený papier, borovicová celulóza / DEAD SEA, 260 x 120 cm, 180 x 110 cm, 120 x 80 cm, handmade paper, pine cellulose

37 POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND DOMINIKA KROGULSKA-CZEKALSKA PIOTR PANDYRA POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND Ľudia zriedkakedy siahnu po pere, aby zaznamenali svoje myšlienky v zhone každodenného života, obklopení novými médiami. Písmo napísané rukou mizne: stáva sa vecou minulosti. Autor chcel zachytiť jeho unikátnu atraktívnosť a vizuálnu povahu. In the rush of everyday life, surrounded by new media, people rarely reach for a pen to record their thoughts. Handwriting is disappearing: it is becoming a thing of the past. Author wanted to capture its unique appeal and visual nature. LDZ-LODŽ TEXTILNÉ MESTO TRIPTYCH, x 55 cm, x 190 cm, x 55 cm, dvojitý žakárový textil, zásah rezaním / LDZ-LODZ TEXTILE CITY TRIPTYCH, x 55 cm, x 190 cm, x 55 cm, double jacquard textile, cutting intervention INTÍMNY ZAZNAM I., 4 x 20 x 20 cm, ručné a strojové výšivky, niť, papier, plastová drvina/ INTIMATE RECORD I., 4 x 20 x 20 cm, hand and machine embroidery, thread, paper, plastic mash

38 DOMINIKA WALCZAK POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND Keď autorka tvorila svoje dielo, myslela na konkrétne črty textilného umenia, ktoré je fascinujúce médium s otvoreným výsledkom. Bez obmedzení a bez hraníc. Ľudia dnes žijú vo svete hraníc. Hraníc vytvorených národmi, susedmi, ktoré si sami vytvorili. Prečo sa zdá, že tieto hranice je ľahšie postaviť, než ich zbúrať? Títo ľudia môžu byť odlišní a predsa rešpektovať jeden druhého. Radšej múry búrať ako stavať. Oslavujme jednotu, učme sa vnímať rôznorodosť a chápme rozdiely. When she created her work she thought about the specifics of the fibre art which is fascinating open-ended medium. Unlimited and borderless. Nowadays people live in a world of borders. Borders created by nations, by neighbors. Borders of their own making. Why does it seem easier to build these borders than to knock them down? It is possible for the people to be different and still respect one another. Rather than building walls they should be torn down. Let us celebrate unity, learn about diversity and understand differences. BEZ HRANÍC, 32 x 32 x 18 cm, vlastná technika, plexisklová tabuľa, hodvábne vlákna/ BORDERLESS, 32 x 32 x 18 cm, own technique, plexiglass plate, silk threads

39 POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND JOANNA ZEMANEK ZO SÉRIOVÝCH BÁBIK, 30 x 21 cm (každá), tlač, výšivka na hodvábe, 7 diel/from THE SERIES DOLL, 30 x 21 cm (each), printing, embroidery on silk, 7 works

40 POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND KAROLINA LIZUREJ TRUCHTA-NOWICKA MIROSŁAWA POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND NOVOMANŽELIA 1, 130 x 160 cm, ručná výšivka na bavlnenom textile/newlyweds 1, 130 x 160 cm, hand embroidery on cotton textile ZAVESENÉ, 14 x 16 x 160, vlastná technika/suspended, 14 x 16 x 160, own technique

41 RAKÚSKO AUSTRIA GUDRUN BARTENBERGER-GEYER Spoločenský tlak, nutnosť sa predvádzať, existenciálne obavy a krízy, pre ktoré mnohí ľudia nedokážu zvládať ťažké bremeno života. To má za následok mnohé moderné choroby ako bolesť chrbtice, vyhorenie, depresie... Uväznení touto fyzickou a psychickou klietkou sa stávame neslobodní a obmedzení. Namiesto vyriešenia problémov v ich počiatku liečime rany umelo. Chrbtica a hrudník ako symbol bolesti chrbta sú ukázané ako klietka-krinolína. Social pressure, pressure to perform, existential fears and crises make many people unable to bear the heavy burden of life. This results in modern diseases such as back pain, burnout, depression... People, imprisoned by this physical and psychic cage, become unfree and restricted. Instead of solving the problems at the root, people are treating the wounds superficially. Backbone and thorax as symbol of back pain are shown as cage-crinoline. TELO V KLIETKE, 150 x 50 cm, oceľový pásik a vlna, splstené vlhko a bez švíkov, vyformované do skulptúry/ THE CAGED BODY, 150 x 50 cm, steel band and wool, wet and seamless felted by hand, formed to sculpture

42 RAKÚSKO AUSTRIA RUMUNSKO ROMaNIA HELGA CMELKA DORINA HORATAU FEDERSPIEL, Pohyblivá konštrukcia s 5 objektmi, 120 cm x 140 cm, každý objekt má asi cm, 5 objektov: drôtovanie, niť, čierne a biele perá, keď sa mobile pripevní na 2 kovové tyčky/federspiel, Mobile with 5 objects, 120 cm x 140 cm, each object about cm, 5 objects: knotted wire, thread, black and white feathers, as mobile fasten on 2 metal sticks PREMENLIVÉ, priestorová inštalácia/variable, spatial installation

43 RUMUNSKO ROMANIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC CORNELIA BRUSTUREANU BLANKA CEPKOVÁ Tapisériu vytvorila ako poctu umelcom a tkáčom dávnych čias. Práca bola inšpirovaná barokovou brokátovou tkaninou. Voľne transformovaná digitálnymi postupmi a utkaná na žakárových krosnách. V diele autorka zvýrazňuje myšlienku plynutia času, ktorý pôsobí pomalý rozpad a deštrukciu textilu. She has created this tapestry as homage to artists and weavers of old times. The work was inspired by baroque brocade cloth. It was loosely transformed by digital methods and woven on jacquard loom. In her work she wanted to underline the idea of flow of time which causes a slow decay and destruction of textile. DUETO, 165 x 25 x 6 cm, objekt z textilu a plastu/duet, 165 x 25 x 6 cm, object of textile and plastic STARÉ ZLATÉ ČASY, 140 x 103 cm, žakárová tkanina/good OLD TIMES, 140 x 103 cm, jacquard fabric

44 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC DANIEL SZALAI Obnosená obuv je svedkom a dôkazom pohybu majiteľa, dôkazom toho, do čoho vstupuje, v čom sa brodí 28 párov topánok je symbolom 28 štátov Európy, ktoré sa jednotlivo aj spoločne brodia a zabárajú v rôznych ideách, rozhodnutiach, činoch Worn-down shoes are witnesses and proofs of the motions of their owners, the proof of what she or he enters, through what thing she or he sloshes 28 pairs of shoes symbolize 28 states of Europe, which individually slosh and sink in various ideas, decisions, acts EURÓPA, 3 m 2, inštalácia, 28 párov topánok/europe, 3 m 2, installation, 28 pairs of shoes

45 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC MÁRIA FULKOVÁ Figúry svojimi postojmi, gestami a vzájomnými vzdialenosťami rozprávajú svoje príbehy univerzálnou rečou. Reč tela umožňuje hovoriť o vzťahoch ľudí k sebe navzájom. Reliéfna forma poprepájanej vlnenej priadze odkazuje na prepojenie všetkého so všetkým. Formálne ide o vzťah figúry a pozadia. Človek je súčasťou svojho okolia, vychádza z neho, je v ňom, je ním. Rozdiel je prítomný len v tvare zhluku vlákien a v našej schopnosti identifikovať tento tvar ako figúru. Analogicky by sme mohli hovoriť o zhluku atómov a iluzívnom, dočasnom vyčlenení sa zo svojho okolia. Figures by their attitudes, gestures, distances narrate their stories in an universal language. The body language enables one to talk about mutual relationships of people. A relief form of intertwined glass yarn refer to interconnection of everything with everything. Formally it is a relationship of a figure and background. A man is a part of his environment, he is based on it, he is in it, he is it. The difference is present only in the shape of a clump of threads and in our possibility to identify this shape as a figure. Analogically we could speak as a clump of atoms and illusionary, temporary exclusion of its environment. SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC MARTIN KRATOCHVÍL PÍSMENÁ II. III., 3 x 100 x 100 x 10 cm, plstenie, ovčia vlna, pur pena/letters II. III., 3 x 100 x 100 x 10 cm, felting, wool, detergent foam Objekt je zo starého kožucha kúpeného v nórskom second-hand obchode. Do kožuchu je vystrihané slovo SILENTIO = TICHO. Je to odkaz na nutnosť stíšenia sa uprostred informačného hluku dnešnej spoločnosti. The object is made of an old fur coat bought in a Norwegian second-hand shop. The word SILENTIO = SILENCE is shaved into the fur coat. It is a reference to the necessity of quieting down amidst the information noise of the present society. SILENTIO, 73 x 23 x 7cm, strihanie do kožušiny/silentio, 73 x 23 x 7cm, cutting into fur

46 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC MARTINA CHUDÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC MIROSLAV BROOŠ Performancia URGENCY sa zameriava na fenomén vnímania fyzickej krásy súvisiaci s pochybnou snahou o dokonalosť. Poukazuje na fakt, že sme vystavení stále rovnakým obrazom prezentujúcim určitý fyzický vzhľad ako správny, vedúci k stereotypom, pričom odchýlky a nedokonalosti vedú zase k stigmatizácii. Autorka je tiež performerkou vystupujúcou v úlohe bezpohlavnej bytosti, čím zdôrazňuje, že honba za ideálom telesnej krásy je univerzálna. Názov odkazuje na medicínu a ironizuje tak nevyhnutnosť chirurgických zákrokov v tejto oblasti, čomu sa podriaďuje aj celková estetika. Strohý a čistý priestor s lesklým kovovým inventárom jasne evokuje mäsiarstvo či operačný sál (dokonca až pitevňu). Strojové spracovanie mäsa, zodpovedajúcou váhou postave performerky a natláčaného do silonových pančúch zase pripomína sériovú produkciu potravín zodpovedajúcu predpísaným štandardom. Performancia tak reflektuje aktuálnu konzumnú kultúru fetišizujúcu zovňajšok, avšak nechýba jej ani existenciálny rozmer upriamený na komplikovanú súčasnosť plnú falošných obrazov a nenaplniteľných ideálov, ktoré sú však iba ďalšími nástrojmi spletitých mocenských štruktúr. Váha autorky a performerky = váha zomletého mäsa = 57,7 kg. Počas celkového trvania (cca 3 hodiny) bolo zhotovených 99 objektov (1 objekt = cca 0, 582 kg). Mäso následne darovali do útulku v Trnave. Performance URGENCY focuses on a phenomenon of perceiving of physical beauty connected with doubtful attempts to achieve perfection. It thus points to the fact that we are faced with always the same images presenting certain physical appearance as correct. This leads to stereotypization whereas diversion and imperfections lead again to stigmatization. The author is at the same time a performer appearing in the role of a sexless being by which she underlines that a hunt for an ideal of of physical beauty is universal. The title refers to medicine and thus ironizes the inevitability of surgical interventions in this field, which dominates also the overall aesthetic features of the whole. An austere and pure space with glossy metal fixtures clearly evokes a butchery or an operating theatre (or even an autopsy room). A machine processing of meat, which with its weight is equal to the figure of the performe and pushed into nylon stocking resembles then a serial production of food corresponding with required standards. Performance thus reflects topical consumerist culture fetishizing appearance. This performance at the same time does not lack an existential dimension fixed on the complicated presence full of false images and unattainable ideals. These ideals are only other tools of intricate power structures. The weight of the author and performer = the weight of the ground meat = 57.7 kilograms. During the overall duration (circa three hours) there were made 99 objects (1 object = circa kilograms). The meat was in turn given to an animal shelter in Trnava. Zabúdame elementárne činnosti, prirodzené aktivity... zabúdame sa hrať,... s deťmi,... aj sami so sebou... ochudobňujeme sa tak o špecifické kreatívne vlastnosti. Hodiny lietania je interaktívna inštalácia, ktorá zámerne vytvára priestor pre vznik špecifických vzťahov medzi percipientom, dielom a autorom. Inštalácia využíva princípy hry a jej kontexty. Vzor, ktorý vytvára inštalácia, je návodom, ako je možné zložiť papierové lietadielko. Jednotlivé fázy skladania sú poskladané a opäť rozložené. Vytvárajú tak štruktúru čiar s postupnosťou, podľa ktorých je možné lietadielko zložiť. Inštalácia ponúka viacero interaktívnych vzťahov: - intervencia percipienta do štruktúry a výrazu inštalácie (možnosť vybrať hotové lietadielko z inštalácie, a tak zasiahnuť do výrazu diela...) - intervencia do priestorov galérie (vybraté lietadielka môže divák púšťať v priestoroch galérie, a tak špecificky prispievať k modifikácii prostredia galérie) - vzťah medzi verejným a súkromným... (divák si môže odniesť lietadielka a individuálne s nimi manipulovať mimo verejný galerijný priestor...) - zobrať si z inštalácie neposkladaný papier a naučiť sa poskladať svoje lietadielko alebo individuálnym spôsobom spracovať ponúkaný papier... People forget how to do elementary activities, natural activities... people forget to play... with children... and by themselves... thus people are deprived of specific creative features. Lessons of flying is an interactive installation which intentionally create a space for the creation of specific relationships between a percipient, work and an author. The installation uses principles of game and its contexts. Pattern created by installation is an instruction how to assemble a small paper airplane. Particular stages of assemblis are assembled and again dismantled. They thus create a structure of lines with a sequence according to which it is possible to assemble the airplane. The installation offers several interactive relationships : - intervention of a percipient into the structure and expression of installation (possibility to take out the finished ariplane out of the installation and thus to influence the expression of the work...) - intervention into the space of a gallery (a viewer can fly the chosen airplanes in the space of the gallery and thus to influence specifically the modification of the space in the gallery) - relationship between the public and the private... (a viewer can take away these airplanes and individually manipulate with them outside the public gallery space...) - to take away from the installation unfolded paper and to learn how to assemble one s own airplane or to process the offer paper in any other way... URGENCY, video z performancie (mletie mäsa do textilných silonových podkolienok)/ URGENCY, performance video (mincing of meat and its stuffing into textile nylon knee-socks ) HODINY LIETANIA, 210 x 200 x 30 cm, autorské manipulácie s papierom/lessons OF FLYING, 210 x 200 x 30 cm, authorial manipulations of papier

47 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC RENATA ORMANDÍKOVÁ MUZIKANTI Z BRÉM, 250 x 200 cm, háčkovanie/ MUSICIANS FROM BREMEN, 250 x 200 cm, crocheting

48 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC SYLVIA BIRKUŠOVÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC EVA ŠRUBAŘOVÁ Klasické vyšívané obrazy, ktoré tvorili súčasť takmer každého interiéru, sa v súčasnosti pomerne často likvidujú. Pred ich zničením na skládkach a smetiskách im dávame ďalšiu šancu na iné spracovanie a využitie. Classical embroidered pictures which represented a part of almost each flat interiour, are at present often destroyed. Before their destruction at dumping grounds ad junkyard, they are given a new chance for their other processing and utilizing. ZBIERKA KYTÍC, 50 x 45 cm, výšivka, tlač, vrapovanie/collection OF BOUQUETS, 50 x 45 cm, embroidery, print, wrapping MYŠ-MAŽ INDIVÍDUUM, inštalácia odevov, maľba textilom/topsy TURVY SURFY INDIVIDUAL, installation of clothes, dyeing by textile

49 SLOVINSKO SLOVENIAN ELENA FAJT Inštalácia reaguje na konkrétne miesto, ktoré aktívne komunikuje s divákmi. Predstavuje mriežku z čiar s množstvom napojených vlasov a divákov to núti kráčať cez tento les, túto húštinu štruktúr vlasov, kde sa ich telá úmyselne alebo neúmyselne dotýkajú inštalácie. Spôsobujú, že sa zavlnia ich prítomnosťou. Cez vlasy ako mikroštruktúru a priestor ako makroštruktúru autorka vyvinula vzťahy medzi objemami, geometrickými vzťahmi, rôznymi svetelnými variáciami, ako aj vlnením sa uzavretých a otvorených horizontov. The site specific installation actively communicates with the viewers. The installation was a powerful grid-like mesh of lines with considerable quantities of hair attached, and every viewer was forced to walk through this forest, this thicket of hair structures, where their bodies intentionally or unintentionally touched the installation and caused it to wave its mere presence. Through hair as a micro structure and space as a macro structure the author developed relations between volumes, geometric relationships, diverse light variations, as well as waving closed and open horizons. Stretnutie s vlasmi vyňatými zo svojho pôvodného kontextu hlavy vyvoláva protikladné pocity, dokonca aj istý pocit až fyzickej úzkosti. Ľudská reakcia na vlasy oddelené od tela vyvoláva nervozitu. Odrezané vlasy sú na jej videozázname oddelené od tela, ale zároveň sú s ním spojené, ibaže v novom, odlišnom kontexte. A predsa tento fakt ľudí zarazí ako niečo neprirodzené a odcudzené. Oddelené vlasy nepripomínajú nejaké násilnosti ani bolesť spôsobenú ich odrezaním, a predsa sa vďaka svojmu pôvodu spájajú s hlavou, ktorá ich vyživuje. A preto, hoci sú stále nejakým spôsobom pripojené k telu, oddelené vlasy obsahujú čosi čudné, čo vytyčuje pochybnú hranicu medzi niečím organickým a jeho zhmotnením. An encounter with hair taken out of its primary context head evokes ambivalent feeling, even a kind of a kind of physical anxiety. Human response to hair detached from the body brings about an uneasiness. Cut human hair is in her video detached from the body, but at the same time still attached to it, only at the new, different position. And yet this fact strikes as something unnatural and alienated. The detached hair does not connote any aggressive act, or any pain caused by its severing, yet its origin makes it inseparably dependent on the head which is its source of vitality and from which it feeds. Therefore, although it is still somehow attached to the body, a discarded hair contains something strange that creates an ambiguous boundary between the organic and its physical representation. AMPLITÚDA NEZNÁMEJ PRÍTOMNOSTI, inštalácia do konkrétneho priestoru, vlasy, bavlnený pásik, lepidlo, drevo, fotografie inštalácie do konkrétneho priestoru (50 x 70 cm), lepenie, pripevňovanie, fotografie/the AMPLITUDE OF AN UNKNOWN PRESENCE, site specific installation, hair, cotton band, glue, wood, light photos of site specific installation (50 x 70 cm) gluing, fixing, photos KREHKÁ PRÍTOMNOSŤ, video záznam, min./ FRAGILE PRESENCE, video, min.

50 ŠPANIELSKO SPAIN SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ UNITED STATES OF AMERICA MARÍA ORTEGA GÁLVEZ ISABEL BARBUZZA Dielo je reflexiou ľudských závislostí, ktoré smerujú k individualite, k výskumu rôznych častí ako generátorov skúseností a pocitov so správnym a nezávislým jazykom. Hovorí o putách, láske, vášni... o nedostatku komunikácie, cenzúre, nedostatku slobody a o chápaní príbehu o schopnostiach jej dlaní. V diele Autoportrét skúma samu seba a lepšie spoznáva a nachádza svoju duchovnú podstatu. Spojenie niekoľkých procesov vedie k spojeniu niekoľkých svetov. Od grafického umenia cez textil a ich premenu na skulptúry a audiovizuálne diela. The work is a reflection on the human dependencies that drift towards individuality, the study of different parts of her as generators of experiences and feelings with a proper and independent language that speak of links, love, passion... lack of communication, censorship, lack of freedom and understanding or the narrative ability of her hands. In this work Self-portrait created an exploration within her, which helps her to know herself more and find her spiritual essence. The union of several processes leads her to merge several worlds. From the graphic through the textiles and developing them in sculptures or audiovisuals. Vyše 30 rokov pracuje s odhodenými knihami. Najzávažnejšie sú pre ňu slovníky, encyklopédie a atlasy, pri ktorých sa môže venovať téme komplexnej ikonografie a symboliky kolonizácie a dekolonizácie v Amerikách. Pri formách na odlievanie kníh autorka používa pohľadnice z Kolumbie a vyhodené atlasy, ktoré skúmajú európsky vplyv na všetkých kontinentoch. Často využíva knihy s pozlátenou oriezkou a vytvára figuríny inšpirované obrazmi z Múzea zlata v Bogote v Kolumbii. Použitie nájdených kníh v jej tvorbe jej umožňuje kritický prístup k osobným a kultúrnym skúsenostiam; papier je materiál, ktorý má neuveriteľnú pamäť, a to je pre ňu výhodou, keďže dokáže rýchlo pretransformovať tento materiál, aby vytvárala zložité textúry. She has been working with discarded books for more than 30 years. Dictionaries, encyclopedias, and atlases are the most compelling found books for her since she can address the complex iconography and symbolism of colonization and decolonization in the Americas. Postcards from Colombia make use of discarded atlases and cast book forms that trace the European influence across other continents. She makes an ample use of gold leaf-edged books, and she creates figures inspired by images from the Gold Museum in Bogota, Colombia. Using found books in her practice allows her to take a critical approach on personal and cultural experiences. Paper is a material that has an incredible memory. This works to her advantage since she can quickly transform this material to create intricate textures. AUTOPORTRÉT, 94 x 94 x 300 cm, hodváb, bavlnené a drôtené vlákno/ SELF-PORTRAIT, 94 x 94 x 300 cm, silk, cotton and wire thread ZÁVOJ, Nájdené anglické slovníky. Voda, lepidlo a letecký kábel/ THE VEIL, Found English Dictionaries, water, glue and aviator

51 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ UNITED STATES OF AMERICA ASHLEY CATHARINE SMITH Tieto diela využívajú fotografiu a vlákna, aby skúmali vzťahy medzi okolím a umelkyňou. Pomocou kombinácie týchto médií autorka vytvára melodramatické opisy vzťahov a sexuality. Toto dielo sa zaoberá témami pohlavia, manipulácie, moci a kontroly a dôvery založenej na jej skúsenosti s medziľudskými vzťahmi a spoločenskými tlakmi. Dielo vytvára momenty blízkosti so subjektom fotografií pomocou ich vytlačeného obrazu. Vo svojich dielach umelkyňa pracuje s fotografiou, do ktorej aplikuje výšivku. A vyfarbuje dôležité časti obrazu. Her works use photography and fibers to investigate relationships between others and herself. Through the combination of these media she creates melodramatic depictions of relationships and sexuality. The work addresses themes of gender, manipulation, power and control, and trust based on her experiences with interpersonal relationships and social pressures. The work constructs moments of closeness with the subject of the photograph through their printed images. In all of her works she begins with a printed photograph and embroiders the print to embellish important parts of the image or adds something new. NEMYSLI NA JEJ PÓROVITÚ MEMBRÁNU, 31 x 31 cm, vyšívaná fotografia/don T THINK OF HER POROUS MEMBRANE, 31 x 31 cm, embroidered photograph CHORÝ Z VÝJAVU (Je mi to jedno), 41 x 48 cm, vyšívaná fotografia s oceľovými skrutkami/ SCENE SICK (I don t care), 41 x 48 cm, embroidered photograph with steel screws

52 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ UNITED STATES OF AMERICA SUI PARK Myšlienky sa tvoria rôznymi spôsobmi, Môžu byť jednoduché, intuitívne, priame a určité. Na druhej strane, môžu byť aj komplikované a vyžadujúce si dlhé a časté uvažovanie, kým sa posilnia a stanú sa rozhodnými a pevnými. A pár je ich aj takých, ktoré skáču sem a tam, nemôžu sa usadiť, sú nerozhodné, nepresvedčivé a človek má jednoducho pocit, že nie sú správne. Niektoré myšlienky sú prístupnejšie, ľahko ovplyvniteľné a zmenené, ak sa spochybnia. Zatiaľ čo iné sú nedotknuté, obávané a nezrozumiteľne tvrdohlavé. Niektoré myšlienky sú skôr sentimentálne než podopreté argumentmi, a naopak. Pomocou niekoľkých kurzov sa myšlienky vytvárajú, tvarujú, organizujú a pretvárajú, aby sa z nich stal názor a potom viera. Takže ako vyzerajú myšlienky? Autorka sa pokúsila zachytiť a zviditeľniť dynamickú povahu myšlienok. Možno ich zobraziť čistými dokončenými formami, takmer dokonalými. No keďže autorkine myšlienky sú také, aké sú, pravdepodobne nebudú pravidelné alebo uniformné. Autorka si zakresľuje a vytvára myšlienky v šikmých a kostrbatých tvaroch s charakteristikami pórovitosti, tŕňov a viacnásobných plôšok. Aby zahrnula črty, ktoré môžu byť protikladné a ironické, vytvára myšlienkové bubliny v organických tvaroch s opakujúcimi sa modelmi vyrobenými z plastových pút z káblov. Zatiaľ čo sú tieto káble z pút umelé a masovo vyrábané, každá z organických foriem je majestátna svojou originalitou a odlišnosťou. Thoughts form in various ways. They can be simple, intuitive, straightforward and certain ones. Thoughts, on the other hand, can be complicated and take a long series of reconsiderations before becoming strengthened, determined and firm. And there are, of course, always a few that jump around, cannot be settled, indecisive, inconclusive and just feel not right. Some thoughts are more susceptible, easily influenced and altered when challenged. While others are intact, formidable or incomprehensibly stubborn. Some thoughts are more sentimental than with reasons and vice versa. Through some courses, thoughts are built, shaped, organized and reshaped to become an opinion and into a belief. So, how do thoughts look like? Author attempted to capture and visualize dynamic nature of evolving thoughts. Thoughts could be depicted in pure, complete forms near perfection. But, authors thoughts are that they are less likely to be even or uniform. She delineates and form thoughts in skewed, rugged shapes with characteristics of porosity, thorns and multi-facets. To include features that may be contradictory and ironic, she forms thought bubbles in organic shapes with repeating patterns constructed with plastic cable ties. While cable ties are artificial and mass produced, each of the organic forms is majestically original and distinct. MYŠLIENKOVÉ BUBLINY, tkanie/thought BUBBLES, weaving

53 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ UNITED STATES OF AMERICA XIA GAO GERDA RITZMANN ŠVAJČIARSKO switzerland Papiere a kartóny sú recyklované vo viacnásobných variáciách, aby pomocou kontrastnej hry náteru, farby, rezu a rozkúskovaných materiálov stimulovali vizuálne zmysly, a tak vytvorili novú formy, ktorá vytvára silu čistého výskumu na intelektuálne stimulovanie vizuálneho výrazu. Tieto tvorivé procesy sú veľmi náročné na prácu, intelektuálne náročné a kladú si otázky o základnom zmysle života. Život sám sa vyvinul z každodenného diania, z príchodov a odchodov, z usporiadania dní a z času, ktoré kreslia čiary života, obchádzajúce jazvy a ryhy, aké iní vnímajú ako fikciu. V autorkiných dielach sa odrážajú výšky a prehry, šťastné a smutné chvíle žitia s ľudskou bytosťou, samota, láska k prírode a všetky jej myšlienky. Autorka sa inšpirovala témou a kompozičným usporiadaním maľby na vejári z obdobia čínskej dynastie Song. Dielo Dýchanie reflektuje súčasné znečistenie ovzdušia v Číne. Dielo zobrazuje reprezentatívne a kultúrne ikonické obrazy, ktoré sa zaoberajú zápasom živých bytostí proti zhoršujúcemu sa životnému prostrediu. Dielo využíva špendlíky v krížikových stehoch, aby vytvorilo obojstranný obraz, ktorý je zároveň vágny a špicatý, čo vypovedá o ubíjajúcom znečistení. Inspired by subject matter and compositional arrangement of the fan painting from Chinese Song dynasty, Breaths reflect current air pollution crisis in China. It features representative and cultural iconic images to address a living being s struggle in coping to deteriorating environment. Pins are used in the way of cross-stitching to create double-sided image, which is both vague and pointed speaking to jarring pollution. Papers and cartons are recycled in multiple variations to stimulate the visual senses through the contrasting play of paint, colour, cut and dismembered materials. In this way they create a new form that expresses the power of pure research into intellectually stimulating visual expression. These creative processes are very labour intensive and intellectually demanding, containing questions of the basic meaning of life. Life itself involved from the everyday happenings, comings and goings. Life consist of a number of days which draw the lines of life. These days leave behind the scars and notches that others read as fiction. One can see in her works the heights and defeats, happy and sad moments from living together with someone else, loneliness, the love of nature, and all her thoughts. DÝCHANIE, každý kus 30,5 x 30,5 x 4 cm, 3 kusy, plátno, špendlík, výšivka/breaths, 30,5 x 30,5 x 4 cm each, 3 pieces, canvas, pin, embroidery UCHOVAŤ SI SPOMIENKU, 31 x 21 x 11 cm, zmiešané médiá/keep THE MEMORY, 31 x 21 x 11 cm, mixed media

54 TAIWAN TAIWAN TALIANSKO ITALY CHANG CHING-YI CRISTIANA FASANO Integrálny prvok moderného života je spôsob, akým rozmach miest zredukoval priestor. Toto dielo využíva kombináciu čiar v ostnatom drôte na vytvorenie modelu s vlastným vnútorným aj vonkajším priestorom. Pravidelné usporiadanie možno vnímať ako symbol ohraničení industrializácie, v rámci ktorej žijeme utláčaní ako hustá hmla v budove a všetko je naplnené neistotou. Problémom je to, čo sa zachytilo medzi poriadkom a neznámym. An integral element of modern life is the way in which urban expansion has reduced space. This work uses the combination of lines in barbed wire to create a pattern with its own internal and external space. This ordered arrangement can be seen as a symbol of the confines of industrialization, within which the oppressed people grow. It is like a dense fog in a building, everything replete with uncertainty. The problem is what is caught between order and the unknown. Čierna škatuľa predstavuje všetky stavby, do ktorých človeka zavrú. Mozog musí fungovať podľa stanoveného modelu bez výnimky, lebo to tak má byť a človek musí ostať dnu, lebo ho vymknú. V škatuli sú biele mozgy, usporiadané vzájomne jeden na druhom, ich materiál je krehký, takmer anorganický, bez odtieňov, prázdny a bez mozgovej činnosti, lebo tieto mozgy sa podobajú strojom bez možnosti rozmýšľania. Len únikom z týchto hraníc, vymanením sa z čiernej škatule sa môže ľudská bytosť stať niekým, kým naozaj je, s vlastnými myšlienkami, vlastným uhlom pohľadu a len takto môže byť mozog skutočný. The black box represents all the structures where the human being is forced to stay in. The brain must follow the pattern, without the possibility of deviation, because that is the right way and one must stay in or he is out. In the box, the white brains are one upon others their material is weak, almost inorganic, without shades and blank. There is no cerebral activity, because these brains are similar to machines, with no possibility to think. The only escape from this boundaries is to go out from the black box. Then the human being can be really who it is, with one s own ideas, own point of view and, only in this way, the brain can be real. NEZNÁME VNÚTRI, 32 x 21 x 24 cm, skrútenie/unknown INSIDE, 32 x 21 x 24 cm, twist myslieť MIMO ŠKATULE, 77 x 48 x 14 cm, ručné stehy na tkanine, háčkovanie, terakotová skulptúra/ THINK OUT OF THE BOX, 77 x 48 x 14 cm, handmade stitches on fabric, crochet and terracotta sculpture

55 THAJSKO THAILAND TURECKO TURKEY PATIPAT CHAIWITESH BERNA ISBILIR AYDIN Koncepty diel Operačný zákrok ( Surgery ) sú zámerne vytvorené, aby posunuli naše vnímanie v prospech novej a experimentálnej estetickej idey nájdených objektov. Využívajú každodenné materiály ako jedlo a ovocie. Umelec používa médium, ktorým je prepojenie umenia, dizajnu, remesla a výtvarného diela, ako je tkanie, a vypchávanie. Všetky tieto metódy sa snažia zmeniť tradičný estetický koncept na nové a odlišné estetické kvality. Pojem estetický sa neobmedzuje len na povahu krásy, ale aj na zmysel pre novosť, škaredosť alebo iné možné formy oceňovania. The concepts is Surgery are intentionally created to shift our perceptions towards a new and experiment aesthetic concept of found objects, utilizing everyday materials such as food or fruits. The medium that the artist used is an interception of art, design, handicraft and artwork such as weaving, sewing, and stuffing. All these methods aim to change the traditional aesthetics concept to a new and different set of definition. The term aesthetic is not limited to the nature of beauty only but also to the sense of newness, ugliness or other possible forms of appreciation. Rodinný parlament je dielo, ktoré poukazuje skôr na vplyv rodiny, než na rozhodnutia jednotlivca, ktorého údelom je násilie. Lineárny pohyb detailov zbrane odhaľuje figurínu nevesty a ženícha. Dielo rieši problematiku pohlaví, ľudských práv zasahovať do definícií, ako je mentalita, nápisy, ktoré človek vníma, vo svojom okolí, kde žije, a ktoré vplývajú na budúcnosť žien/mužov v mene cti a tradície medzi ľuďmi. Dielo bolo vytvorené s dlaňami na figurínach. Červené krvavé dlane sa stávajú viditeľným zobrazením neviditeľných nápisov vo svojom okolí. Family Parliament is a work that refers to the influence of the family parliament rather than to the decisions about the individuals for whom the violence is determined. The linear movement of the details of the weapons reveals the bride and groom figurine. This explains the concept of gender politics so that one can understand the right to influence definitions such as mentality and similar things. These things interfere with the future of women and men in the name of honour and traditions among people. The work was done with the hands on the figures. So red, bloody hands become visible representations of the invisible neighborhood inscriptions. KURČA, 40 x 30 x 30 cm, tapiséria s vypchávaním/chicken, 40 x 30 x 30 cm, tapestry with taxidermy RODINNÝ PARLAMENT, 96 x 160 cm, zmiešaná technika na tyle/family PARLIAMENT, 96 x 160 cm, mixed technique on tulle

56 VEĽKÁ BRITÁNIA UNITED KINGDOM KUNHANG LI JANE McKEATING VEĽKÁ BRITÁNIA UNITED KINGDOM Pokožka ako najväčšie tkanivo tela funguje ako plátno človeka a je definovaná ako zrkadlo duše a premietacia plocha neviditeľného vnútra už od renesancie. Tento projekt sa začal skúmaním multifunkčnosti pokožky ako suroviny. Projekt sa skladá z troch častí, z vlastníctva pokožky, reality pokožky a možností pokožky. Skin, as the biggest tissue of the body, acts as a cloth of human and is defined as the mirror of the soul and the projecting surface of the invisible inside since the Renaissance. This project was started by exploring the multipurpose of the skin as the raw material. The project consists of three parts, skin property, skin reality and skin possibility. Dielo je inšpirované rytinou z denníkov Jamesa Cooka ( ) Tynai Mayovej, princeznej Južných morí; predstavuje viaceré obrazy súčasnej ženy, Sheily Mayovej, ktorá naopak nie je princezná, ale unavená žena v strednom veku, ktorú umelkyňa nakreslila. Dielo skúma umenie portrétu a to, ako si vynucujeme naše vlastné kultúrne a technologické prístupy na vytváranie obrazov; takže o niekoľko storočí neskôr ich vnímame v kontexte našej doby. Záložka predstavuje vyšitý detail Sheily Mayovej, ktorá kraľuje tomuto príbehu. Dielo sa má chytať do rúk a škoda spôsobená rukami sa potom stáva súčasťou života objektu. Hmatová kvalita je do veľkej miery súčasťou pochopenia diela. This work was inspired by an engraving in James Cooks journals ( ) of Tynai May, a princess of the South seas. It presents multiple images of a contemporary woman, Sheila May. By contrast she is not a princess, but a rather tired middle-aged woman, drawn by the artist. The work examines portraiture and how people impose their own cultural and technological approaches to image-making. So centuries later people view them in the context of our time. The bookmark presents stitched detail of Sheila May, presiding over the story. The work is to be handled, damage done by hands then becomes part of the life of the object. The quality of touching is very much part of the understanding of the work. DRUHÁ POKOŽKA, 50 x 80 x 30 cm, stehovanie rozpustné vo vode a svetlá LED/SECOND SKIN, 50 x 80 x 30 cm, Water-soluble stitching + LED Light SHEILU MOŽNO NAKRESLIŤ, otvorená kniha s vláknami po boku 85 x 40 cm, digitálna tlač, ručne všitá nášivka a dekonštruovanie na bavlnenej tkanine/sheila MAY GETS DRAWN, open book with threads alongside 85 x 40 cm, digital print, hand stitch appliqué and deconstruction on cotton fabric

57 VEĽKÁ BRITÁNIA UNITED KINGDOM RUTH HARRIES ČERVENÝ KRÍŽ I., 12 x 12 x 8 cm, zmiešané médiá, ručne zostavené/red CROSS I., 12 x 12 x 8 cm, mixed media hand construction ČERVENÝ KRÍŽ II., 12 x 12 x 8 cm, zmiešané médiá, ručne zostavené s utkaným drôtom/red CROSS II., 12 x 12 x 8 cm, mixed media hand construction with woven wire ČERVENÝ KRÍŽ III., 12 x 12 x 8 cm, zmiešané médiá, zostavené s ručne upleteným drôtom/red CROSS III., 12 x 12 x 8 cm, mixed media construction with hand knit wire

58 VEĽKÁ BRITÁNIA UNITED KINGDOM ROBERT BURTON Význam slova archív pochádza z gréckeho slova Archeion, domu archonov, súdnych úradníkov. Bolo to miesto, kde sa registrovali rôzne dokumenty a archoni boli ich strážcovia. Toto umožňovalo, aby sa dokumenty zhromažďovali, usporadúvali, chránili, ale tiež boli k dispozícii. (Jacques Derrida) Projekt Mocné šepoty rozširuje vzťah vlákna a vytvárania obrazu pomocou Deleuzeho ideí záhybov. Dielo určuje svoje miesto v rámci oblasti generačnej pamäti pri tvorbe a v rámci kultúry tým, že si privlastňuje obrazy a niečo hmatateľné vo vláknach a tkanine. Tým dielo rozširuje svoj výskum fragmentárneho a čiastočne zapamätaného poprehýbaného času a priestoru. V tomto bode sa vracajú aspekty duchovných a napoly zapamätaných vecí, čo vplýva na podivnú fikciu o zanechanej stope a generačnej spomienke, berúc do úvahy v teoretickom rámci Freuda a aj Deleuzeho v priamočiarom interpretovaní poprehýbanej pamäti a stôp po generačných spomienkach vďaka obrazu, tkanine a vláknu. Autorove umelecké diela prekračujú disciplíny v myšlienkovom dialógu medzi inovatívnym využitím analógie, súčasných a úplne nových techník, ktoré sa práve objavujú. The meaning of archive comes from the Greek word Arkheion, the house of the archons, magistrates. This was the place where documents were filed and the archons were their guardians. This allowed documents to be gathered together, ordered, protected but also available. (Jacques Derrida) The Powerful Whispers project expands a relationship of fibre and image making through the Deleuzian concepts of the folds. Powerful Whispers positions itself within the field of post memory in making and culture, appropriating images and the sensual in fibre and fabric, to expand the exploration of the fragmentary and the half remembered of folded time and space. Here the aspects of the ghostly and half remembered return and inform the phantasmagoria of the trace and post-memory theorising both Freud and Delueuze in a representational interpretation of folding memory and the traces of post-memory through image, fabric and fiber. The author s artworks cross the threshold of disciplines in a conceptual dialogue between the innovative use of analogue, contemporary and emerging techniques. IN MEMORIAM, 4 x 40 x 40 cm, digitálna tlač, vytváranie vláken/in MEMORIAM, 4 x 40 x 40 cm, Digital Print and Fibre Construction

59 VEĽKÁ BRITÁNIA UNITED KINGDOM SARAH BURGESS Jedna z najväčších výziev je, že svet čelí potrebe udržať nárast globálnej teploty do roku 2100 o menej ako 2 C nad úroveň z predindustriálneho obdobia. Dokonca aj nárast dvoch stupňov zapríčiní podstatné stúpnutie morskej hladiny a riziko nevratných zmien v polárnych oblastiach, ktoré naopak urýchľujú zmeny klímy. To povedie k silnejším a častejším záplavám ohrozených komunít, najmä v rovníkových oblastiach sveta. Zasiahne to obrovské masy ľudí, čo zvýši migráciu, politickú nestabilitu a zhorší ekonomické následky. Autorkino dielo, ktoré pracuje s vedeckými štatistikami o zmenách klímy reportážami z médií, sa pokúša vyjadriť fyzické zmeny, ktoré zvýšenie hladiny morí spôsobia. Topenie po číslach: 2 stupne a 4 stupne Bavlnený organtín s vyšitými menami desiatich miest, ktoré sú najohrozenejšie pri stúpnutí hladiny mora, ukazuje počty obyvateľov vážne ohrozených záplavami, čo je založené na náraste globálnej teploty o 2 C nad úroveň z predindustriálneho obdobia. Tento vývoj je na najlepšej ceste, aby sa dosiahol dlho pred rokom Keď sa ľudia seriózne nezasadia o obmedzenie globálnych emisií, teplota by mohla dosiahnuť nárast 4 C pred rokom V priebehu procesu farbenia sa tkanina zavesila v žľabe, zatiaľ čo stehovanie absorbovalo farbu odlišne, podľa štruktúry a obsahu vláken v nitiach, postupne vyberanie slov a čísel a potom ich topenie, kým farba sa pohybovala hore vláknami a do ich vnútra. Prijatie rizika spolu s myšlienkou, že toto dielo by sa zmenilo nevratnými zmenami v priebehu procesu farbenia, je hlboký fyzický a myšlienkový prvok tohto diela. One of the biggest challenges that the world faces is the need to keep the rise in global temperature by 2100 to less than 2 C above pre-industrial levels. Even a 2 C increase will result in significant sea-level rise and risks irreversible changes in the polar regions, which in turn would speed up changes to the climate. This will lead to more severe and more frequent flooding of vulnerable communities, particularly in the equatorial areas of the world. Huge numbers of people will be affected, causing increased migration, political instability and severe economic consequences. Working with scientific climate change statistics and media reportage, author's work attempts to convey the physical change that rising levels will bring. Drowning By Numbers: 2 Degrees and 4 Degrees Cotton organdie stitched with the names of the ten world cities most vulnerable to sea level rise shows their human population levels at risk of serious flooding, based on a global temperature rise of 2 degrees above pre-industrial levels. This is on course to be breached well before If we do not commit to seriously limiting global emissions, the temperature could reach 4 degrees by During the dye process the end of the fabric was hung in a trough of dye while the stitching absorbed dye up differently, according to the structure and fibre content of the threads, gradually picking out words and numbers and then drowning them as the dye migrated up and across the fabric. The acceptance of risk with the idea that the work would change in unstoppable ways during the dye process is a fundamental physical and conceptual element of this work. TOPENIE PO ČÍSLACH: OD 2 DO 4 STUPŇOV, 140 x 114 cm, bavnený organtín, nite v rôznych vláknach, plexisklo, farba/ DROWNING BY NUMBERS: 2 DEGREES TO 4 DEGREES, 140 x 114 cm, Cotton organdie, threads in various fibres, Perspex, dye

60 STEWART KELLY VEĽKÁ BRITÁNIA UNITED KINGDOM Skúsenosť nie je nikdy obmedzená a nikdy nie je úplná; je to obrovská citlivosť, akási pavučina obrovského pavúka z najjemnejších hodvábnych nití zavesených v komore vedomia a zachytávanie každej čiastočky nesenej vzduchom v jej tkanine. (Henry James) Experience is never limited and it is never complete; it is an immense sensibility, a kind of huge spider web of the finest silken threads suspended in the chamber of consciousness and catching every airborne particle in its tissue. (Henry James) ŠTUDENTI/STUDENTS ZOČI VOČI 7, 230 x 50 cm, atrament a strojové výšivky na papieri / FACE TO FACE 7, 230 x 50 cm, ink and machine embroidery on paper

61 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČILE CHILE KAROLÍNA MRÁZKOVÁ PAMELA PALMA OLGUÍN Nohy znázorňujú dlhú nekonečnú životnú cestu ľudí. Cesta sa vždy líši, každý má iný život a životnú cestu. Takisto je každý človek rôzne ďaleko (a blízko) na svojej ceste životom. Napríklad do vysneného cieľa. Legs represent our long endless life journey. The road always differs, each person has a different life and life journey. Also each person is differently far (and close) in his life journey. For example to the dreamed goal. CESTA, nástenná inštalácia/journey, wall installation VIOLETINE RUKY, 38 x 76 cm, tapiséria/violeta S HANDS, 38 x 76 cm, tapestry

62 POĽSKÁ REPUBLIKA POLAND TOMASZ FRASOŃSKI Kľúčom k pochopeniu mystického konceptu romantického opojenia je myšlienka nazar rozjímania hľadieť s láskou a zbožňovaním na milovaného človeka. Je to vyjadrenie hlbokého potvrdenia pocitov, avšak bez sexuálneho naplnenia. V moslimskej mystickej poézii Shahid je to dôkaz Božej prítomnosti, odraz božskosti, krásy na Zemi. V starobylej konvencii to bol nádherný mladý muž. Myšlienka Božia stopa na Zemi tvrdí, že svet je vnímaný ako odraz nadprirodzenej reality. Nadradený pocit, ktorým je nadaný objekt lásky, umožňuje človeku splynúť s transcendentnosťou vďaka možnosti vidieť hlbšie. Toto umelecké dielo je experimentálnou formou odevu, ktorý bez sémantického nánosu vytvára odlišnú individuálnu bytosť. The key to understand the mystical concept of romantic elation is the idea of nazar reverie - staring with love and adoration at a beloved one. It is an expression of deep affirmation of feelings, however without sexual fulfillment. In Muslim mystical poetry Shahid it is a proof of God's presence, a reflection of Godness beauty on Earth. In an ancient convention it was a beautiful young man. The concept of Divine footprint on Earth claims that the world is seen as a reflection of supernatural reality. The overwhelming feeling of which the object of love is gifted, enables one to enter the transcendence by the possibility to see deeper. The work of art is an experimental form of clothing which, without a semantic layer, creates a different, separate being. NAZAR, 200 x 200 x 40 cm, monovlákno, ručné pletenie na stroji, stehovanie/ NAZAR, 200 x 200 x 40 cm, monofilament, hand knitting on machine, stitching

63 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC LUCIA SEPPOVÁ Dielo je o uvedomení si, v akej uponáhľanej dobe dnes žijeme. Nedokážeme sa zastaviť, nájsť si chvíľu pre seba či pre druhých. Poukazuje na silu a čaro prítomného okamihu pripomenúť ľudom hodnotu času a prinútiť ich zamyslieť sa, čo je v živote skutočne dôležité. Tak isto im ukázať, že vždy by sme si mali nájsť čas na zastavenie sa, oddych a vzájomné stretnutia. Teraz je ten čas spomaliť a nájsť si chvíľku pre toho druhého. The work is about a reflection about the hurried-up times people live in today. They cannot stop, find a moment for themselves or for others. It points to the strength and charm of the present moment, to remind the people of the value of time and to force them thinking about really valuable things in life. And also to show that people should always find the time to stop, rest and for mutual meetings. Now is the time to slow down and to find a moment for someone else. POSOLSTVO, interaktívna instalácia, koláž, vyšívanie / MESSAGE, interactive installation, collage, embroidery

64 SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC TURECKO TURKEY TERÉZIA KRNÁČOVÁ DERYA MERİÇ Dielo tejto autorky sa vynorilo ako kritika súčasných romantických vzťahov. Idealizovaná mužská postava sa kritizuje za to, že ju spájajú s obrazom idealizovaných digitálnych životov ľudí. V minulosti sa pocity žien a ich príbehy vyjadrovali pomocou tradičných rozprávačských techník a symbolov, ale postupne sa premenili na súčasné príbehy s presne daným priebehom. No emócie, očakávania a frustrácie ostanú vždy rovnaké; aj keď technológia, techniky a metódy vyjadrenia sa menia. This artwork has emerged as a critique of contemporary romantic relations. The idealized male figure is criticized by integrating it with an image from idealized digital lives of the people. In the past, female feelings and stories which were told by using craft techniques and symbols have evolved into code written stories in present conditions. However, emotions, expectations, and frustrations will always remain the same; even if technology, techniques, and methods of expressions change. Autorka hľadá hlbší zmysel štruktúry vlákien v šatách a aj v ľudskej osobnosti. Jej cieľom je poukázať na veľmi obľúbenú otázku: Prezentuje človek svoju povahu cez šaty? Odpoveďou je jej umelecké dielo. Inštaláciu zakrýva jedenásť častí zničených šiat. Každá z nich je vyrobená kombináciou bavlnenej kaše a papierovej kaše so skutočným fragmentom znovu použitých šiat. She is searching for deep meaning of fiber structure in clothes and in human personality as well. Her aim is to show on the very popular question: Is man presenting their character through his clothes? The answer is her artpiece. The installation is covered by eleven parts of destroyed clothes. Each of them is made by combination of cotton mash and paper mash with real fragment of reused piece of clothes. VÄZBY, 200 x 130, ručný papier z textilu, koláž, digitálne tkanie TC2, kresba/bindings, 200 x 130, hand made paper from textile, collage, digital weaving TC2, drawing človek QR KÓDU, 40 x 30 x 1 cm, rôzne tkaniny, plsť a priadze, aplikácia QR kódu, transfer tlače, koláž z techník výšiviek a prišívania/qr MAN, 40 x 30 x 1 cm, various fabrics, felt and yarns, QR code application, transfer printing, embroidery and sewing techniques collage

65 VENEZUELA VENEZUELA ROSANNA RIOS Druhý pohreb je rituál, ktorý vykonáva komunita Wayuu sedem rokov potom, ako sa pominul nejaký člen rodiny, a preto aj bol pochovaný (Prvý pohreb). V priebehu tohto rituála má žena úlohu čistiť kosti zosnulého a vkladať ich do visutého lôžka, ktoré sa má vziať na miesto druhého pohrebu. Nasledujúcu noc nemôže spať. Keď očistí kosti, verí sa, že je vystavená napospas zlým duchom, ktorí by sa mohli zmocniť jej tela. Takže po vyčistení kostí si rituál vyžaduje, aby sa rodinní príslušníci zhromaždili v sprievode, aby vzali pozostatky zosnulých do Cabo de la Vela, na miesto, ktoré sa považuje za posvätnú zem pre ľud Wayuu. Oni veria, že duše ich predkov sa tu stretávajú, aby sa vydali na svoju poslednú cestu do Jepirry, kde odpočívajú všetky duše. Autorka využíva túto metaforu stretávania sa s duchmi predkov na vyjadrenie myšlienky, ako sa jej duša stretne s jej ľudom. Second burial is a ritual performed by Wayuu community from 7 years after a family member has passed away and therefore buried (First burial). During this ritual a woman has the role of cleaning the bones of the deceased, and placing them in a hammock to be taken to the place of second burial. She cannot sleep the night after she cleaned the bones because it is believed that she is vulnerable to malevolent spirits that might take over her body. So after cleaning the bones, in a ritual that takes days the family members gather in a procession to take the remains of the deceased to Cabo de la Vela, a place that is considered holy land for Wayuu people; they believe the souls of their ancestors meet here to take their final destination to Jepirra, where all the souls rest. She uses this metaphor of meeting with ancestral spirits to convey the idea of her own soul meeting with her own people. DRUHÝ POHREB, 300 x 400 cm, lepidlu odolná farba na hodvábe, videozáznam/second BURIAL, 300 x 400 cm, paste resist dye on silk, video

Ukrainian Textile & Leather industry ,1 thsd ,0 thsd ,9 thsd.. Textile industry. Leather&Footwear. Apparel

Ukrainian Textile & Leather industry ,1 thsd ,0 thsd ,9 thsd.. Textile industry. Leather&Footwear. Apparel Ukrainian Textile & Leather industry Textile industry 475 16,9 thsd.. Apparel 1547 47,1 thsd. Leather&Footwear 319 21,0 thsd. Textile & Leather Industry 2017 +13,8% +7,3% +13,3% Production Export Capital

More information

Introduction. CSH Region. Czech Republic Slovakia Hungary. Distributor of cosmetics for Central European market

Introduction. CSH Region. Czech Republic Slovakia Hungary. Distributor of cosmetics for Central European market Introduction Distributor of cosmetics for Central European market CSH Region Czech Republic Slovakia Hungary Geographic Orientation Glamour Group Introduction Glamour is the leader in cosmetic distribution.

More information

Media Arts Fee Schedule. June 2018 Review

Media Arts Fee Schedule. June 2018 Review Media Arts Fee Schedule June 2018 Review PRESENTATION FEES FILM AND VIDEO PROJECTION FEES PERFORMANCE FEES WEB DISTRIBUTION FEES ARTIST S RESIDENCY FEES COMMISSIONED WORKS/PROJECT SUPPORT CURATOR S FEES

More information

S USTAINABILITY A GENDA DRIVES A TTENDANCE AT ITMA 2015

S USTAINABILITY A GENDA DRIVES A TTENDANCE AT ITMA 2015 TEXTINATION NEWSLINE 11-24-2015 S USTAINABILITY A GENDA DRIVES A TTENDANCE AT ITMA 2015 EXHIBITORS DELIGHTED WITH VISITORSHIP OF ALMOST 123,000 FROM 147 ECONOMIES The global textile and garment manufacturing

More information

Sketch Pad. The crochet ties the disparate materials and techniques together with structure, transparency and pattern.

Sketch Pad. The crochet ties the disparate materials and techniques together with structure, transparency and pattern. A p r i l 2 0 0 5 Sketch Pad Bonnie Meltzer Connecting threads by Kathy Anderson hirty years ago Bonnie Meltzer felt isolated and alone living on the North Portland Peninsula. Nowadays the area is full

More information

FAMOUS SENYR BIJOUX HISTORY OF JEWELLERY FROM 1900

FAMOUS SENYR BIJOUX HISTORY OF JEWELLERY FROM 1900 FAMOUS SENYR BIJOUX HISTORY OF JEWELLERY FROM 1900 www.senyr.eu 2014 15th Western China International Fair, Chengdu CHINA. This fair was supported by Czech prezident Miloš Zeman as a confirmation of 65

More information

TOOLING & TECHNOLOGY FOR THE ULTIMATE MACHINE. Medical

TOOLING & TECHNOLOGY FOR THE ULTIMATE MACHINE. Medical TOOLING & TECHNOLOGY FOR THE ULTIMATE MACHINE Medical IMPROVED METALCUTTING PROCESSES Product innovation and application expertise A key ingredient that we, as a cutting tool manufacturer and technology

More information

JANA ŽELIBSKÁ. Gandy gallery Sienkiewiczova 4 Bratislava Slovakia

JANA ŽELIBSKÁ. Gandy gallery Sienkiewiczova 4 Bratislava Slovakia JANA ŽELIBSKÁ Jana Želibská (1941, Olomouc), visual artist living and working in Bratislava, play a key role on Slovak artistic scene from the end of the Sixties. She studied at the Academy of Fine Arts

More information

STREETWALKER Open air ready-made gallery

STREETWALKER Open air ready-made gallery STREETWALKER Open air ready-made gallery Working hours: 00:00 24:00 Admission: 0 eur (children, students and pensioners have 50% discount) Smoking is permitted in the gallery. ready-made object: A manufactured

More information

MARIKOMORI. Digital Artist Sculpture Artist

MARIKOMORI. Digital Artist Sculpture Artist MARIKOMORI Digital Artist Sculpture Artist MARIKOMORI One the most visible Japanese artists in the international art world, Mariko Mori (born 1967) Her works often juxtapose Eastern philosophy with Western

More information

Rooted in New Research

Rooted in New Research Issue No. 2/2019 Rooted in New Research Interview by Gill Crabbe, FNG Research The new Director of the Ateneum Art Museum, Helsinki, Marja Sakari, discusses the importance of research in taking the museum

More information

PRESS CONFERENCE PRESENTATION OF THE NEW DIRECTOR OF THE VIENNALE. January 11, 2018 Metro Kinokulturhaus

PRESS CONFERENCE PRESENTATION OF THE NEW DIRECTOR OF THE VIENNALE. January 11, 2018 Metro Kinokulturhaus PRESS CONFERENCE PRESENTATION OF THE NEW DIRECTOR OF THE VIENNALE January 11, 2018 Metro Kinokulturhaus THE NEW VIENNALE DIRECTOR EVA SANGIORGI Eva Sangiorgi s application created an opportunity for the

More information

w o r l d m e m b e r o f

w o r l d m e m b e r o f w o r l d m e m b e r o f I N D E X Intercoiffure presentation - History Intercoiffure Today - 1. Existing structure 2. Successful activities How to gain new members - 1. Education Concept I m getting

More information

Melissa Carey Lookbook 2018

Melissa Carey Lookbook 2018 Melissa Carey Lookbook 2018 Melissa Carey is an established Contemporary Artist living in Sydney and her work has been showcased internationally. She loves to create large sculptural installations, contributes

More information

STREETWALKER Open air ready-made gallery

STREETWALKER Open air ready-made gallery STREETWALKER Open air ready-made gallery Working hours: 00:00 24:00 Admission: 0 eur (children, students and pensioners have 50% discount) Smoking is permitted in the gallery. ready-made object: A manufactured

More information

STAROMESTSKÁ GALÉRIA ZICHY, Ventúrska 9, Bratislava. Apríl, Máj 2017 OLDTOWN GALLERY ZICHY, Ventúrska 9, Bratislava, April, May 2017

STAROMESTSKÁ GALÉRIA ZICHY, Ventúrska 9, Bratislava. Apríl, Máj 2017 OLDTOWN GALLERY ZICHY, Ventúrska 9, Bratislava, April, May 2017 STAROMESTSKÁ GALÉRIA ZICHY, Ventúrska 9, Bratislava. Apríl, Máj 2017 OLDTOWN GALLERY ZICHY, Ventúrska 9, Bratislava, April, May 2017 ... pri práci, pri tvorbe -... créateur au travail Excelentnou tvorbou

More information

INTRODUCTION Design develop the home decor articles inspired by the Royal Rajasthani jewelry. jewelry

INTRODUCTION Design develop the home decor articles inspired by the Royal Rajasthani jewelry. jewelry INTRODUCTION To relive monotony and add interesting look to his surroundings, to provide variety as well, man has tried to use various types of articles method and techniques of decoration. Till date he

More information

Time Drifts Cologne II by Philipp Geist January 15 and 16, 2017 from 6 p.m. to 10 p.m.

Time Drifts Cologne II by Philipp Geist January 15 and 16, 2017 from 6 p.m. to 10 p.m. Time Drifts Cologne II by Philipp Geist January 15 and 16, 2017 from 6 p.m. to 10 p.m. On the occasion of the furniture fair IMM in Cologne on January 15 and 16, 2017, Philipp Geist will present his comprehensive

More information

ISTANBUL APPAREL EXPORTERS ASSOCIATION

ISTANBUL APPAREL EXPORTERS ASSOCIATION What s IHKIB ISTANBUL APPAREL EXPORTERS ASSOCIATION Istanbul Apparel Exporters Association (İHKİB) is one of the most important industrial organizations of Turkish Apparel Industry, which is among the

More information

Latvian Textile and Clothing Industry. January 2006 Jadviga Neimane, Project Manager

Latvian Textile and Clothing Industry. January 2006 Jadviga Neimane, Project Manager Latvian Textile and Clothing Industry January 2006 Jadviga Neimane, Project Manager Output Value and Employment Output Value of textiles and clothing ( 000 LVL)* Number of employees in the textiles and

More information

Spun: Adventures in Textiles Programming Guide

Spun: Adventures in Textiles Programming Guide Media Contacts: Ashley Pritchard, 720-913-0096 apritchard@denverartmuseum.org Hope Grandon, 720-913-0079 hgrandon@denverartmuseum.org Tours Spun: Adventures in Textiles Programming Guide Private Tours

More information

A FILM BY DARIUSZ GAJEWSKI A HEART OF LOVE

A FILM BY DARIUSZ GAJEWSKI A HEART OF LOVE A FILM BY DARIUSZ GAJEWSKI A HEART OF LOVE (SERCE MIŁOŚCI) A HEART OF LOVE INFO ORIGINAL TITLE ENGLISH TITLE GENRE LANGUAGE LENGHT PRODUCED BY PRODUCER DIRECTED BY WRITTEN BY LOCATION WORLD PREMIERE INTERNATIONAL

More information

Generations Art Reception and Exhibit Gaelen Gallery West

Generations Art Reception and Exhibit Gaelen Gallery West Generations Art Reception and Exhibit Gaelen Gallery West Keselman b Ohring b Schwarz b Wertman Exhibit on view: September 17 - November, 2017 Opening reception: September 17 at 2:00 pm The Holocaust Council

More information

Study on T/C Economics, Markets and Competition in the EU-MED area (Economic Intelligence)

Study on T/C Economics, Markets and Competition in the EU-MED area (Economic Intelligence) Study on T/C Economics, Markets and Competition in the EU-MED area (Economic Intelligence) Date: 16th June 2014 Author: EURATEX - Roberta ADINOLFI - Economic & Statistics Manager Phone: +32.2.285.48.87

More information

Teacher Resource Packet Yinka Shonibare MBE June 26 September 20, 2009

Teacher Resource Packet Yinka Shonibare MBE June 26 September 20, 2009 Teacher Resource Packet Yinka Shonibare MBE June 26 September 20, 2009 Yinka Shonibare MBE About the Artist Yinka Shonibare was born in the United Kingdom in 1962 to Nigerian parents. The family returned

More information

Louise Bourgeois PERSONAGES

Louise Bourgeois PERSONAGES Louise Bourgeois PERSONAGES 1954 Painted Bronze and stainless steel 141 x 55.2 x 30.5 cm May 23 June 29, 2012 Exhibition Information Artist: Exhibition Title: PERSONAGES Exhibition Dates: May 23 June 29,

More information

FINDING the BEAUTY in the

FINDING the BEAUTY in the FINDING the BEAUTY in the & Photograph by Chad Husar When Michelle Scott discovered her grandfather won the first Academy Award for documentary film making she was understandably intrigued. Uncovering

More information

Indian Polyester 2016 Celebrating 75 years of Polyester. Prashant Agarwal Jt. MD and Co Founder - Wazir Advisors

Indian Polyester 2016 Celebrating 75 years of Polyester. Prashant Agarwal Jt. MD and Co Founder - Wazir Advisors Indian Polyester 2016 Celebrating 75 years of Polyester Prashant Agarwal Jt. MD and Co Founder - Wazir Advisors 10 th August 2016 Presentation Flow 1 Global Trade 2 Changing Pattern of Fibre Consumption

More information

Gallery Artists. Anne Chesnut PRINTS. Les Yeux du Monde Art Gallery. Charlottesville VA

Gallery Artists. Anne Chesnut PRINTS. Les Yeux du Monde Art Gallery. Charlottesville VA Gallery Artists Anne Chesnut PRINTS Les Yeux du Monde Art Gallery Charlottesville VA Les Yeux du Monde Art Gallery The Terraces, 115 South First Street Charlottesville VA 22902 434.973.5566 tel LesYeuxduMonde.com

More information

Račkova dolina 1955 (J. V. uprostred) Rachkova valley 1955 (J. V. in the centre)

Račkova dolina 1955 (J. V. uprostred) Rachkova valley 1955 (J. V. in the centre) obalka valovic 5/13/13 9:11 AM Stránka 1 Jozef Valovič - Kevexiuda, nar. v r. 1942 v Hor. Orešanoch, okr. Trnava. V čase vojny žil u starých rodičov v Jaslovských Bohuniciach, potom v Bratislave. Študoval

More information

FASHION. American River College Catalog Fine & Applied Arts Dean: Angela Milano (Interim) Phone: (916) Counseling: (916)

FASHION. American River College Catalog Fine & Applied Arts Dean: Angela Milano (Interim) Phone: (916) Counseling: (916) Area: Fine & Applied Arts Dean: Angela Milano (Interim) Phone: (916) 484-8433 Counseling: (916) 484-8572 Degree: A.A. - Fashion Design A.A. - Fashion Merchandising Certificate: Fashion Design Fashion Merchandising

More information

SALES (EURO 7.94 BLN) AND TRADE SURPLUS (EURO 2.3 BLN) FOR

SALES (EURO 7.94 BLN) AND TRADE SURPLUS (EURO 2.3 BLN) FOR SALES (EURO 7.94 BLN) AND TRADE SURPLUS (EURO 2.3 BLN) FOR ITALIAN TEXTILES ARE UP 1.3 AND 0.4, RESPECTIVELY. FOR THE SECOND CONSECUTIVE YEAR EMPLOYMENT HOLDS STEADY. CHINA WITH HONG KONG - REPEATS AS

More information

Meredith Woolnough 92 X-RAY MAG : 64 : 2015

Meredith Woolnough 92 X-RAY MAG : 64 : 2015 Meredith P O R T F O L I O 92 X-RAY MAG : 64 : 2015 Star Coral Bowl, by Meredith 20cm diameter PREVIOUS PAGE: A collection of small embroidered pieces inspired by the shapes and patterns found in the natural

More information

FASHION. DEGREES AND CERTIFICATES Fashion Design Degree. Fashion Design Certificate

FASHION. DEGREES AND CERTIFICATES Fashion Design Degree. Fashion Design Certificate Area: Fine & Applied Arts Dean: Dr. Charles Kale Braden Phone: (916) 484-8433 Counseling: (916) 484-8572 Degree: A.A. - Fashion Design A.A. - Fashion Merchandising Certificate: Fashion Design Fashion Merchandising

More information

FASHION WITH TEXTILES DESIGN BA (HONS) + FASHION BUSINESS BA (HONS) + FOUNDATION IN FASHION. Programmes are validated by:

FASHION WITH TEXTILES DESIGN BA (HONS) + FASHION BUSINESS BA (HONS) + FOUNDATION IN FASHION. Programmes are validated by: FASHION WITH TEXTILES DESIGN BA (HONS) + FASHION BUSINESS BA (HONS) + FOUNDATION IN FASHION Programmes are validated by: WELCOME TO THE AMSTERDAM FASHION ACADEMY THE AMSTERDAM FASHION ACADEMY IS AN INTERNATIONAL

More information

SCENOGRAPHY EXPANDING SYMPOSIA 1 3

SCENOGRAPHY EXPANDING SYMPOSIA 1 3 SCENOGRAPHY EXPANDING SYMPOSIA 1 3 RIGA BELGRADE EVORA 2010 6,5 cm does it fit? 132 mm www.intersection.cz Scenography Expanding Invitation and Call for Papers Throughout the past decade, scenographic

More information

FINE ARTS PORTFOLIO CAPSTONE PROJECT

FINE ARTS PORTFOLIO CAPSTONE PROJECT MACKENZIE MILLER FINE ARTS PORTFOLIO CAPSTONE PROJECT TABLE OF CONTENTS TITLE TABLE OF CONTENTS MUSIC/ABOUT THE ARTIST ELIGBILITY REQUIREMENTS ARTWORKS 1 // H A N D S 2 // J E W E L R Y 3 // F A B R I

More information

In fact, what does identity even mean in relation to the truths, half-truths, non-truths that exist in the form of electronic memory?

In fact, what does identity even mean in relation to the truths, half-truths, non-truths that exist in the form of electronic memory? Algorithms are becoming increasingly complex, its definition becoming vast in tandem and parallel to time. Utilizing the search engine as permutation of an algorithm then, Novali looks towards himself

More information

Launch of a new eco apparel & lifestyle. Shamini Dhana Founder & CEO T F

Launch of a new eco apparel & lifestyle. Shamini Dhana Founder & CEO T F Launch of a new eco apparel & lifestyle brand Dhana Shamini Dhana Founder & CEO T.415.513.3142 F.415.887.5162 shamini@dhana.com www.dhana.com Dhana Inc. Eco apparel for Earth-conscious kids Dhana Inc.

More information

EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT EDUCATIONAL SERVICES Course of Study Information Page. History English

EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT EDUCATIONAL SERVICES Course of Study Information Page. History English Course of Study Information Page COURSE TITLE Advanced Fashion DISTRICT COURSE NUMBER 0562 Rationale: Course Description that will be in the Course Directory: How Does this Course align with or meet State

More information

ABOUT MEIR WEBSITE VISITORS 520, % GROWTH "THE LARGEST RANGE OF BLACK TAPWARE IN THE WORLD"

ABOUT MEIR WEBSITE VISITORS 520, % GROWTH THE LARGEST RANGE OF BLACK TAPWARE IN THE WORLD ABOUT MEIR "THE LARGEST RANGE OF BLACK TAPWARE IN THE WORLD" Meir is an Australian company that specialise in the design and manufacture of premium matte black tapware; with an emphasis on modern design

More information

Make a doll* *playful

Make a doll* *playful Make a doll* *playful *fun *unique *me-time *easy *create *love *gift *fashion Doll School mariasdollschool.co.uk Maria Anderson-Contreras 2017 Welcome *my why Hello and welcome to MAKE A DOLL book! On

More information

International Biannual Contest Milano Art & Design

International Biannual Contest Milano Art & Design 1 International Biannual Contest Milano Art & Design Milano, May 27 th 29 th, 2016 TERMS AND CONDITIONS HiFi 360-Hamilton Red and Convention Azzurra announces the first edition of the IBC-MAD, International

More information

of Nebraska - Lincoln

of Nebraska - Lincoln University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Textile Society of America Symposium Proceedings Textile Society of America 9-2012 The Lausanne International Tapestry Biennials

More information

YOUR LECTURERS: JEAN MARIE ARDU, CESARE MARIA CUNACCIA, DAVIDE DALLOMO, RODOLFO DEL CHIARO, ANDREA DILETTO, MICHEL LUND, MARCO PANCONESI, CHRISTIAN

YOUR LECTURERS: JEAN MARIE ARDU, CESARE MARIA CUNACCIA, DAVIDE DALLOMO, RODOLFO DEL CHIARO, ANDREA DILETTO, MICHEL LUND, MARCO PANCONESI, CHRISTIAN YOUR LECTURERS: JEAN MARIE ARDU, CESARE MARIA CUNACCIA, DAVIDE DALLOMO, RODOLFO DEL CHIARO, ANDREA DILETTO, MICHEL LUND, MARCO PANCONESI, CHRISTIAN PELLIZZARI, SERGIO SALERNI, ANDREA TREMOLADA. RAFFLES

More information

Beyond the sparkle Multibrand Retail Partner. Consumer Goods Business

Beyond the sparkle Multibrand Retail Partner. Consumer Goods Business Beyond the sparkle Multibrand Retail Partner Consumer Goods Business Dear Reader In order to carve a clear path toward a brighter future, it s important to first acknowledge the path that one has taken.

More information

Mali Twist. 18th January André Magnin s curated celebration of Malick Sidibé

Mali Twist. 18th January André Magnin s curated celebration of Malick Sidibé Mali Twist 18th January 2018 André Magnin s curated celebration of Malick Sidibé Fondation Cartier pour l Art Contemporain was the first museum outside of Africa to present a solo exhibition of Malian

More information

NEW! CHANGE YOUR FLOOR TODAY!

NEW! CHANGE YOUR FLOOR TODAY! CHANGE YOUR FLOOR TODAY! Table of contents A unique solution on the market pg. 04-05 Designs to suit every taste pg. 06-09 How to install Floor in a box? pg. 10-11 How to look after Floor in a box? pg.

More information

JANA ŽELIBSKÁ. Gandy gallery Sienkiewiczova 4 Bratislava Slovakia

JANA ŽELIBSKÁ. Gandy gallery Sienkiewiczova 4 Bratislava Slovakia JANA ŽELIBSKÁ Jana Želibská (1941, Olomouc), visual artist living and working in Bratislava, play a key role on Slovak artistic scene from the end of the Sixties. She studied at the Academy of Fine Arts

More information

Afedap Formations bijou :

Afedap Formations bijou : Afedap Formations bijou : how to become a student of our school Become a student of Afedap Formations bijou Choosing the right school requires getting to know a school as well as you can before and during

More information

INSIDE

INSIDE National Basketry Organization President s Letter 2 New Faces 3-6 Book Review 7 Along The Basket Trail 8 Brian Jewett 9-12 Exhibition 13 Elizabeth Whyte Schulze 14-18 Exhibitions/Workshops 19-21 Calendar

More information

DOROTA SADOVSKÁ VIVID DRESSES ŽIVÉ ŠATY

DOROTA SADOVSKÁ VIVID DRESSES ŽIVÉ ŠATY DOROTA SADOVSKÁ VIVID DRESSES ŽIVÉ ŠATY ŽIVÉ ŠATY, 2013, šaty, semená trávy; inštalácia v Turčianskej galérii v Martine 2013 VIVID DRESSES, 2013, dress, grass seed; installation in Turiec Gallery, Martin,

More information

Basic Forms Timeless Design: New Acoustic Options

Basic Forms Timeless Design: New Acoustic Options The Icelandic sheep has long been recognized as a crucial element in the struggle for survival in the harsh climate of Iceland. Photos courtesy of Bryndis Bolladottir. Basic Forms Timeless Design: New

More information

Master's Research/Creative Project Four Elective credits 4

Master's Research/Creative Project Four Elective credits 4 FASHION First offered fall 2010 Curriculum Master of Arts (MA) Degree requirements Course title Credits Master's Research/Creative Project Milestone Four Elective credits 4 Course code Course title Credits

More information

Linda Wallace: Journeys in Art and Tapestry

Linda Wallace: Journeys in Art and Tapestry Linda Wallace: Journeys in Art and Tapestry Long before I became an artist, a feminist, or a health care practitioner, I developed a passionate interest in textiles. Their colour, pattern and texture delighted

More information

Galerie Myrna Myers & Galerie Chevalier Paris

Galerie Myrna Myers & Galerie Chevalier Paris Galerie Myrna Myers & Galerie Chevalier Paris One exhibition, two locations from May 27 th to July 2 nd 2011 Opening on May 26 th in the presence of the artist Two well-known Parisian galleries of the

More information

TRAVELLING EXHIBITION. young audiences RECREATION CENTRE A WORKSHOP WITH THE ARTIST PETER ROBINSON

TRAVELLING EXHIBITION. young audiences RECREATION CENTRE A WORKSHOP WITH THE ARTIST PETER ROBINSON TRAVELLING EXHIBITION young audiences RECREATION CENTRE A WORKSHOP WITH THE ARTIST PETER ROBINSON www.centrepompidou.fr RECREATION CENTRE A WORKSHOP BY THE ARTIST PETER ROBINSON CONTENTS 1. GENERAL PRESENTATION

More information

International Training Programme Final Report

International Training Programme Final Report International Training Programme 2016 Final Report Barbara Vujanović, senior curator Ivan Meštrović Museums - Meštrović Atelier, Zagreb barbara.vujanovic@mestrovi.hr Supported by the John Armitage Trust

More information

ANNUAL GENERAL MEETING 2013 KARL-JOHAN PERSSON MANAGING DIRECTOR

ANNUAL GENERAL MEETING 2013 KARL-JOHAN PERSSON MANAGING DIRECTOR ANNUAL GENERAL MEETING 2013 KARL-JOHAN PERSSON MANAGING DIRECTOR 2012 IN BRIEF Continued challenging conditions for fashion retail in many H&M s markets Sales +11% in local currencies comparable units

More information

APPAREL, MERCHANDISING AND DESIGN (A M D)

APPAREL, MERCHANDISING AND DESIGN (A M D) Apparel, Merchandising and Design (A M D) 1 APPAREL, MERCHANDISING AND DESIGN (A M D) Courses primarily for undergraduates: A M D 120: Apparel Construction Techniques (3-0) Cr. 3. SS. Assemble components

More information

SOUTHEAST ASIAN FASHION DESIGN COURSE DESCRIPTION

SOUTHEAST ASIAN FASHION DESIGN COURSE DESCRIPTION SOUTHEAST ASIAN FASHION DESIGN COURSE DESCRIPTION COURSE CONTENT Bali is one of the most popular tourist destinations in the world, with a unique blend of exotic culture, traditional ceremonies, clothing,

More information

TEXTILES, MERCHANDISING AND FASHION DESIGN (TMFD)

TEXTILES, MERCHANDISING AND FASHION DESIGN (TMFD) Textiles, Merchandising and Fashion Design (TMFD) 1 TEXTILES, MERCHANDISING AND FASHION DESIGN (TMFD) TMFD 104 Computer Basics for TMFD Description: Computer aided design software functions and processes

More information

PRESS RELEASE. UNcovered Pierre Debusschere 12 TH JULY TH SEPTEMBER 2018 EXHIBITION DATE. 254Forest

PRESS RELEASE. UNcovered Pierre Debusschere 12 TH JULY TH SEPTEMBER 2018 EXHIBITION DATE. 254Forest PRESS RELEASE EXHIBITION DATE UNcovered Pierre Debusschere 12 TH JULY 2018 30 TH SEPTEMBER 2018 254Forest 1 Press Release 2 Pierre Debusschere Biography 3 UNcovered Solo Exhibition by Pierre Debusschere

More information

Times Weather. Karlin Studios, Prague, 2018 indigo dye on fabrics approx cm, leather, balance, scale, software

Times Weather. Karlin Studios, Prague, 2018 indigo dye on fabrics approx cm, leather, balance, scale, software Adéla Součková Times Weather Karlin Studios, Prague, 2018 indigo dye on fabrics approx. 160 220 cm, leather, balance, scale, software exhibition consists from scale that weights time, ladder with a balance,

More information

STAN DOUGLAS: PHOTOGRAPHS

STAN DOUGLAS: PHOTOGRAPHS NIKOLAJ KUNSTHAL, COPENHAGEN CONTEMPORARY ART CENTRE MARCH 20 MAY 10 2015 STAN DOUGLAS: PHOTOGRAPHS 2008-2013 There s more truth in the lie than in the documentary Stan Douglas, The Guardian, 2014. Photo:

More information

Gorizia/ Nova Gorica/ Miren/ Trieste/ 3-7 giugno 2015 IN\VISIBLE CITIES / URBAN MULTIMEDIA FESTIVAL OPEN CALL / ARTISTS IN RESIDENCE THE FESTIVAL

Gorizia/ Nova Gorica/ Miren/ Trieste/ 3-7 giugno 2015 IN\VISIBLE CITIES / URBAN MULTIMEDIA FESTIVAL OPEN CALL / ARTISTS IN RESIDENCE THE FESTIVAL Gorizia/ Nova Gorica/ Miren/ Trieste/ 3-7 giugno 2015 IN\VISIBLE CITIES / URBAN MULTIMEDIA FESTIVAL OPEN CALL / ARTISTS IN RESIDENCE The following call is open to individual artists, artists groups, collectives,

More information

MMK 1 Subodh Gupta: Everything is Inside

MMK 1 Subodh Gupta: Everything is Inside Press release, 9 September 2014 MMK 1 Subodh Gupta: Everything is Inside Subodh Gupta attained international fame with his large-scale installations of shiny stainless steel vessels and his sculptures

More information

Make art, like love Interview with Kendell Geers

Make art, like love Interview with Kendell Geers Vol. 1 October 2014 October 2014, Interviews Make art, like love Interview with Kendell Geers By Anna Savitskaya Fri, Oct 17, 2014 Broken glass and barbed wire always play a major role in describing Kendell

More information

tobias madison das blut, im fruchtfleisch gerinnend beim birnenbiss

tobias madison das blut, im fruchtfleisch gerinnend beim birnenbiss press release tobias madison 6 february 24 april 2016 press preview thursday, 4 february 2016, 11 a.m. opening friday, 5 february 2016, 7 p.m. Beginning on 6 February 2016 the kestnergesellschaft presents

More information

Apparel, Textiles & Merchandising. Business of Fashion. Bachelor of Science

Apparel, Textiles & Merchandising. Business of Fashion. Bachelor of Science Bachelor of Science Apparel, Textiles & Merchandising Business of Fashion Major or Minor in Apparel, Textiles & Merchandising :: Apparel Design Minor We nurture tomorrow s fashion leaders and develop broad-based

More information

Hi! I m Diane. I m a startup founder with deep experience in personalization and e-commerce whose formal training is in user research.

Hi! I m Diane. I m a startup founder with deep experience in personalization and e-commerce whose formal training is in user research. Hi! I m Diane. I m a startup founder with deep experience in personalization and e-commerce whose formal training is in user research. I want to work on foundational research and early stage product development.

More information

Fresh Goods: Shopping for Clothing in a New England Town, Concord Museum s Historic Clothing Comes Out of the Closet

Fresh Goods: Shopping for Clothing in a New England Town, Concord Museum s Historic Clothing Comes Out of the Closet CONTACT: Carol Thistle 978-369-9763 X229 cthistle@concordmuseum.org February 11, 2018 Fresh Goods: Shopping for Clothing in a New England Town, 1750-1900 Concord Museum s Historic Clothing Comes Out of

More information

MIUA THE INSTITUTE OF MAKEUP ARTISTRY

MIUA THE INSTITUTE OF MAKEUP ARTISTRY 201 8 THE INSTITUTE OF MAKEUP ARTISTRY TABLE OF CONTENTS Cover & Contents Page Images by Jonas Leriche 2 WELCOME Welcome to The Institute of Makeup Artistry s Course Prospectus! The Makeup course is provided

More information

NABA Summer Courses Office: Ph Details and information: FASHION DESIGN VISUAL & DIGITAL ARTS

NABA Summer Courses Office: Ph Details and information:  FASHION DESIGN VISUAL & DIGITAL ARTS CSOU UMRMS EER 2 0 1 8 S NABA Summer Courses Office: summer@naba.it Ph. +39 02 97372230 FASHION VISUAL & DIGITAL ARTS ITALIAN CULTURE & LIFESTYLE Details and information: www.naba.it Milan is the city

More information

Textiles and Design. Total marks 50. Section I Pages marks Attempt Questions 1 10

Textiles and Design. Total marks 50. Section I Pages marks Attempt Questions 1 10 2013 H I G H E R S C H O O L C E R T I F I C A T E E X A M I N A T I O N Textiles and Design Total marks 50 Section I Pages 2 4 General Instructions Reading time 5 minutes Working time 1 1 hours 2 Write

More information

YOUR DESIGNER JEWELLERY. A brief portrait of COEUR DE LION Schmuckdesign GmbH

YOUR DESIGNER JEWELLERY. A brief portrait of COEUR DE LION Schmuckdesign GmbH A brief portrait of COEUR DE LION Schmuckdesign GmbH COEUR DE LION is a leading manufacturer of fashionable designer jewellery based in Germany. Having launched the brand in 1987, Carola and Nils Eckrodt

More information

TEXTILE MUSEUM ART v TRADITION v CULTURE v INNOVATION. Weaving together the past, present, and future.

TEXTILE MUSEUM ART v TRADITION v CULTURE v INNOVATION. Weaving together the past, present, and future. TEXTILE MUSEUM ART v TRADITION v CULTURE v INNOVATION Weaving together the past, present, and future. ABOUT HISTORY COLLECTIONS EXHIBITS ACTIVITIES FUTURE ENDEAVORS HOW TO REACH US SHOP CONTENTS Small

More information

Prima Alpaca. media release NEW FROM SANDRA JORDAN PRIMA ALPACA SANDRA JORDAN PRIMA ALPACA INTRODUCES

Prima Alpaca. media release NEW FROM SANDRA JORDAN PRIMA ALPACA SANDRA JORDAN PRIMA ALPACA INTRODUCES Prima Alpaca media release NEW FROM SANDRA JORDAN PRIMA ALPACA SANDRA JORDAN PRIMA ALPACA INTRODUCES Sumptuous New Prima Alpaca Collection Inspired by Sacred Waters and Ancient Riverways of Peru (FOR IMMEDIATE

More information

Arthur Aillaud EXHIBITION. Paris. September 22 - October 22, 2016

Arthur Aillaud EXHIBITION. Paris. September 22 - October 22, 2016 Paris 12 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris 01 40 29 97 52 mardi-samedi 11h-19h www.galerielaforestdivonne.com paris@galerielaforestdivonne.com EXHIBITION Arthur Aillaud September 22 - October 22, 2016 Arthur

More information

Clothing in Performance 2019 Class Syllabus

Clothing in Performance 2019 Class Syllabus Clothing in Performance 2019 Class Syllabus Class Objectives: To gather a general knowledge of how clothing developed and how that clothing is used in many types of performance to help to further the artists

More information

Sailstorfer. Michael. Sailstorfer. Michael. Interview by Ashley Simpson. Photography by Stoltze and Stefanie

Sailstorfer. Michael. Sailstorfer. Michael. Interview by Ashley Simpson. Photography by Stoltze and Stefanie Michael Sailstorfer Michael Sailstorfer Interview by Ashley Simpson Photography by Stoltze and Stefanie Over the last decade and a half in London, Los Angeles, Munich, Oslo, the Bavarian countryside and

More information

Dates for your Calendar!

Dates for your Calendar! APRIL, 2017 Dates for your Calendar! Regular Groups Every Tuesday Oils 10am 3pm (and others) Co-Ordinator: Kata Kupresak Sat 1 st April Life Drawing 1 3pm Co-ordinator: Olga Juskiw Sat 8 th April Mixed

More information

Collection

Collection Collection 2017-2018 1 Milan ITALY Pure style Unique and elegant, simple and alluring: our shoes. Our collections are for men who choose, every day, the Italian quintessential character, optimistic and

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA VŠVU 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA VŠVU 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA VŠVU 2013 VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VŠVU ZA ROK 2013 Editorka: Mgr. Michaela Pašteková, PhD. Texty: Mgr. Michaela Pašteková, PhD., Mgr. Alexandra

More information

MOBILE EXHIBITION Young audiences DE LA LETTRE A L IMAGE AN EXHIBITION WORKSHOP

MOBILE EXHIBITION Young audiences DE LA LETTRE A L IMAGE AN EXHIBITION WORKSHOP MOBILE EXHIBITION Young audiences DE LA LETTRE A L IMAGE AN EXHIBITION WORKSHOP www.centrepompidou.fr DE LA LETTRE À L IMAGE AN EXHIBITION-WORKSHOP CONTENTS 1 GENERAL PRESENTATION page 3 2 DESCRIPTION

More information

BLOG Light Art's Heavy-Hitters Combine Forces for "Bright Matter"

BLOG Light Art's Heavy-Hitters Combine Forces for Bright Matter BLOG Light Art's Heavy-Hitters Combine Forces for "Bright Matter" By Benoit Palop Nov 17 2014 LAb[au], 0rigami1_hexa, 2014. Mixed technique: SMA, OBS, MDF, paper, aluminium, custom tailored electronics.

More information

ISBN Pavlína Fichta Čierna

ISBN Pavlína Fichta Čierna ISBN 978-80-972927-9-9 Pavlína Fichta Čierna ďakujem index obsah Horses in my dreams Juliana Sokolová 11 Kone v mojich snoch Juliana Sokolová Micro-stories of everyday life and marginal themes Katarína

More information

Theremin Poster. Video here!

Theremin Poster. Video here! Alice Stewart: 2018 Stitch This interactive cross stitch activity introduces those who are unfamiliar with technology to the Internet. By connecting to an-on screen lesson, the object becomes a controller

More information

Please contact Mr. Jason Chow ( Tel: , Fax: for details of upcoming expos.

Please contact Mr. Jason Chow (  Tel: , Fax: for details of upcoming expos. Vietnam Saigon Textile & Garment Industry Expo 2017 Vietnam Saigon Garment & Accessories Expo 2017 5-8 April, 2017 Show Facts Date: 5-8 April, 2017 SaigonTex 2017 S H O W R E P O R T (First Draft on 19

More information

Council of Fashion Designers of America Page CFDA SCHOLARSHIP AWARD

Council of Fashion Designers of America Page CFDA SCHOLARSHIP AWARD Council of Fashion Designers of America Page 1 2019 CFDA SCHOLARSHIP AWARD Council of Fashion Designers of America Page 2 ABOUT Established in 1996, the CFDA Scholarship Program has awarded $1.9 million

More information

FOR IMMEDIATE RELEASE June 25, 2014 Gathie Falk: paperworks July 4 to August 24, 2014

FOR IMMEDIATE RELEASE June 25, 2014 Gathie Falk: paperworks July 4 to August 24, 2014 FOR IMMEDIATE RELEASE June 25, 2014 Gathie Falk: paperworks July 4 to August 24, 2014 Gathie Falk, Dressed Canoe, 2008 and 2014, papier mâché, 317.5 x 45.7 x 35 cm. BURNABY, BC The Burnaby Art Gallery

More information

Rep the Red Seed ~ 3Strands

Rep the Red Seed ~ 3Strands Rep the Red Seed ~ 3Strands 3Strands (powered by Corporate Visions), is a for-profit brand with products made by survivors of human trafficking and those at risk. 3Strands works with artisan partners around

More information

FASHION MERCHANDISING AND DESIGN

FASHION MERCHANDISING AND DESIGN FASHION MERCHANDISING AND DESIGN CAREER OPPORTUNITIES ABOUND IN FASHION! The industry is large and growing because Americans spend a respectable amount of their budget on clothing. Fashion is everywhere,

More information

EXPO RIVA SCHUH Expo Riva Schuh is the key international trade event dedicated to the volume footwear sector. For over forty years now, supply and

EXPO RIVA SCHUH Expo Riva Schuh is the key international trade event dedicated to the volume footwear sector. For over forty years now, supply and EXPO RIVA SCHUH Expo Riva Schuh is the key international trade event dedicated to the volume footwear sector. For over forty years now, supply and demand have been opting to get together twice a year (in

More information

Interview with Cig Harvey: YOU Look At ME Like An EMERGENCY

Interview with Cig Harvey: YOU Look At ME Like An EMERGENCY Friday, June 15, 2012 Interview with Cig Harvey: YOU Look At ME Like An EMERGENCY Sometimes you come across work you fall in love with, work that resonates with you in such a deep way, and you begin seeing

More information

DECORAZONgallery. Erin Stellmon Origin: USA SCOPE Art Fair Portfolio 2014

DECORAZONgallery. Erin Stellmon Origin: USA SCOPE Art Fair Portfolio 2014 DECORAZONgallery Erin Stellmon Origin: USA SCOPE Art Fair Portfolio 2014 DECORAZON: from the heart. Our goal is to present professional emerging and mid-career talent to a new or experienced collector,

More information

Peoria Fine Arts Association Newsletter

Peoria Fine Arts Association Newsletter PEORIA FINE ARTS ASSOCIATION HTTP//PFAA-AZ.COM Peoria Fine Arts Association Newsletter NEXT MEETING OCTOBER 25 5:30 Critique Session 6:00 General Meeting 6:20 Refreshments 50/50 raffle Voting for Artist

More information

Interview: Mads Lynnerup

Interview: Mads Lynnerup http://www.kopenhagen.dk Interview by Liberty Paterson October 27, 2008 Interview: Mads Lynnerup U-TURN 05. september - 09. november 2008 website: www.uturn-copenhagen.dk Mads Lynnerup s excellent contribution

More information

ARTIST SPOTLIGHT: Identi-Tees

ARTIST SPOTLIGHT: Identi-Tees ARTIST SPOTLIGHT: Identi-Tees Marcie Rose Brewer, M.F.A. Candidate, Photography, Department of Art and Art History, University of New Mexico Standing present in a white t-shirt against a white background,

More information